158877. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kapcsolási elrendezés egy független bemenő jellel arányosan változó impulzusfrekvencia - vagy impulzusszélesség - modulált kimenőjel előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. X. 21. (MA—1900) Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. 31. 158877 Nemzetközi osztályozás: H 03 k 11/00; G 01 r 27/00 vv / a; 3 Í á í«%_ Feltaláló: Rózsa Lajos oki. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: MTA Automatizálási Kutató Intézet, Budapest Eljárás és kapcsolási elrendezés egy független bemenő jellel arányosan változó impulzusfrekvencia — vagy impulzusszélesség — modulált kimenőjel előállítására Közismertek azok az előnyök, amelyeik az im­pulzusírekvencia jelforma alkalmazásával jár­nak. Ezen előnyök közül néhány: nagyi okú za­var állékonyság a nagy távolságú adatátvitelben, a könnyű digitalizálás lehetősége, a mért para­méter idő szerinti integráljának egyszerű előállí­tása istb. Előnyös tulajdonságai következimónye­ként ezen jeltípus egyre jobban terjed az auto­matizálás, a távmérés és táviműködtetés terüle­tén. A digitális feszültségmérők egyik legfejlet­tebb típusa, az integráló digitális voltmérő, pél­dául a mérendő feszültséget ezzel arányos im­pulzusfrekvenciává alakítja át. Kisisé alaposabb vizsgálat azonban hamar ki­deríti azt, hogy az inasért mérő-átalakítók több­sége feszültségnek vagy áramnak impulzus­frökvencia jellé történő átalakítására alkalmas, és a nem villamos mennyiségek átalakítására használható mérőátalakítók száma jóval kisebb. A jelen találmány tárgyát olyan új módszerek képezik, amelyek alapul szolgálhatnak olyan mérőátalakítők tervezéséhez, amelyek a) ellenállásváltozásinak, b) vagy kapaciitásváltozásnak impulzusfrefcveneia jellé történő átalakítására alkalmasaik. Célunk továbbá, hogy az említette­ken kívül a mqdszer egyéb alkalmazási lehető­ségeire is rámutasson. A szakirodalomban számos közlés található az imipulzusfrekvenciia, illetve a, vele rokon, frek­venciamodulált, színusizhuiiám-alaikú villamos jelet szolgáltató mérőátalakítákra vonatkozóan. 5 [Irodalom: 1, 2, 3, 4, 5 és 6] Az ellemállásválltozásnak frekvenciamiodulált jellé történő átalakítására szolgáló mérőátalakí­tók többsége olyan oszcillátor, amelynek frek-10 venciáját a mérendő ellenállás befolyásolja [5]. Ezeknek hátrányos tulajdonsága a kimenőjel és a bemenőjel közötti nem lineáris összefüggés, másrésizt pedig az, hogy abban az igán gyakori esetben, amikor a mérendő ellenállás 100 Ohm 15 nagyságrendű, az oszcillátor frekvenciája igen nagy (eléri a MHz nagyságrendet), ami gyakran nehézséget okoz a további jelfeldolgozásban. To­vábbi hátránya ennek a mqgoldásnak az, hogy a kimenőjelre vonatkozó negatív visszacsatolás 20 ninas, ami az átialakító jellemzőit hátrányosan befolyásolja. Ugyanezen érvek hozhatók fel az általában isimért kapaeitásváltozásit fríékvencia­változássá alakító áramkörökkel kapcsolatban is. A találmánnyal célunk az, hogy az említett 25 nehézségeket kiküszöböljük. Az 1. ábrán a találmány szerinti eilanállás­imjpülzusfirekvencia mérőáitalakító vázlata látha­tó. Az 1 töimb áramköre az ellenáll ásválitozást fe-30 szültségváTtozássá alakítja át, amelyből azután 158877

Next

/
Thumbnails
Contents