158875. lajstromszámú szabadalom • Mechanikus mozgóalkatrészt nem tartalmazó pneumatikus memória elem

3 Törltémtek kísérletek arra vonatiközóam, hogy a működésit függetlenítsék a vezérlő fúvókák nyi­tott vagy zárt állapotától. Ezt úgy érték el pél­dául a 419 677 lajstromszámú svájci szabadalom szerinti elemnél, hogy a vezérlő fúvókák nyílása 5 nem nyílik közvetlenül a tapadó udvarira, hainern egy köizibenső udvaron keresztül, amelybe a szel­lőző-nyílások is betorkolnak A (találmány szerinti megoldassál: elérhető, hogy a letapadás az eddiginél sokkal, sitaibilabb io módon van biztosítva. A találmány azon a fel­ismerésen alapszik, hogy ha a Coanda-effektus nagyobb mértékű kihasználásával ai tapadófala­kat közvetlenül a kilépő torkolatba illesztjük és a vezérlő fúvókákat, valamint a szellőző csat or- 15 nákat a tapadójfiaíLakon túl helyezzük el, akikor a tapadás sitalbilsitása a bemenő csatorna és a ta­padó fialak egymáshoz viszonyítotlt helyzetének megfelelő megválasztásával növelhető. A vezérlő fúvókák ebiben a helyzetben közvetlenül is csat- 20 lakozhatnak a tapadó udvar feletti viezérlő térbe, a működést nyitott vagy zárit állapotúik nemi be­foTyáSiOlh altja, A találmány tárgya: mechanikus mozgóalkat­részt nem tartalmazó pneuimatiJkuis memória- 2 5 elem, amely a bemenő csatornát, tapadó ud­vart, vézéiilőteret és a vezérlőtéribe csatlakozó vezérlő-íúvókákat, valamint kimenő csatornákat tartalmaz. A találmány jellegzetessége, hogy a vezérlxHfúvókái a tapadó udvar és ia kimenő csar- 30 tornak között helyezkednek el, oly móldon elren­dezve, ihqgy beépítésük azoktól teljesen függet­len. Ugyanis a tapadó udvar és a vezérlő-fúvó­ká'k között, valamint a vezérlőifúvókák és a ki­menő csatormák beräm-lö nyílásai között szellőző- „_ nyílások torkollnak a vezérlőtéribe, és azt az atmoszférával kötik össze. A találmány szerinti pneumatikus memória elemet egy kiviteli példa kapcsán, rajzók alap­ján ismertetjük részletesebben. Mint a 2. ábrán .„ látható, működése a következő: Az 1 bemenő csatornán túlnyomással áramló 2 fősugár kijut a 3 tapadó udvariba. Otlt a 4 ta­padó zónában az 5 tapadó zónához képest nyo­másicsöikkenés lép fel, melynek eredményekép­pen 2 fősugár 6 tapadó falra feltapad. Ennék fi­zikai alapja alz ismerft Coanda-effejktüs. Ha a ki­lépő torkolat mindkét oldalát a 2. ábra szerinti elrendezésiben készítjük, akkor a 'kilépő 2 fő­sugár a 7 bemenő-csatorna torkolat bánmelyik — 6 vagy 8 tapadó falára — feltapadlhaít (3. áb­ra). A feltapadás helyét 9, 10 vezérlőfűvókák be­építésével befolyásolhatjuk (4. ábra). A wzérlő-4 raj: A kiadásért felel: a Közgazdasági 7108544. Zrínyi (T) Nyomda, Budape; 4 fúvókák valamelyikébe vezetett túlnyomásos gáz ezuitósi egyértelműen meghatározza a fősugár pozícióját. Például a 10 vezérlő fúvókába veze­tett sugár a 2 fősugarat a 8 tapadó falhoz ve­zérli. Most a fősugár irányttörási szqgénefc meg­felelően 11, 12 kimenő csatornákat heüyezünk el a 7 bemenő csatorna torkolattal szemben. Ezál­tal lehetőség nyílik arra, hogy .az általunk meg­határozott helyen kiáramló 2 fősugár logikai funkciókat lásson el. Eibben az elrendezésben elegendő, ha 9, 10 vezérlő fúvókák valamelyiké­be egy nyomáspulzust vezetünk. Ennék hatására a 2 fősugár együk pozíciójából átbillen a másik­ha. Például a 2 fősugár a 11 kimenő csalt ormaiból a 12 kimenő csatornába billen (5. ábra). A 3 tapadó udvar és a veto szemiban elhelyezkedő 11, 12 kimenő csatornák közötti 15 vezérlőtérbe tor­kolló 9, 10 vezériőfúvókák úgy vámnak beépítve, hogy míind a 6, 8 tapadó falaktól, mind iá 11, 12 kimenő csatornák 16, 17 oldalaitól függetlenek. A 13, 14 szellőzőnyílásokon át a 15 vezérlőtér alz aitímoszíérába szellőzik. Az elem 18 hossztengely mentém szimmetrikus. A fenti berendezés szerint elkésizatettük a pneumatikus fluid bistabil elemet. Csatormainak méretei a következők: Bemeilő csatormaszéles­ség: 0,i6 mim, vezérlő fúvóka szélessége 0,4 mm, kimenő csatorna szélessége: 1 mim, a bemenő csatorna torkolata és a .kimenő csatorma tarfc /ta­tának távolsága: 6 ntm. A csatorna mélységek egységesen 0,6 mm-re készültek. Szabadalmi igénypont: Mechanikus mozgóaikatrészt inam tartalmazó pneumatikus memória elem, amely bemenő csa­tormát, tapadó udvart, vezérlőteriet, és a vezérlő­térbe csatlakozó vezérlő fúvókákat, valamint a tapadó udvar és a vezérlő fúvókák beömlő nyí­lásai között és/vagy a vezérlő fúvókák beömlő­nyílás ai és a kimenőcsaitormák beönűo nyílásai kokott a vezérlőitéribie torkolló szellőző nyílásokat tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a vezérlő fúvó­kainak (9) és. (10) beömlő nyílásiai a bemenő csa­torna :(il) torkolatától (7) tapadó falként kikép­zett távközzel (6) és (8) elválaazltva a bemenő csatorma (1) torkolata (7) és a kimenő csatorma (11) és (12) beömlő nyílásai közötjt a tapadó fala­kon (6) és (8) túl nyíimak a tapadó udvarral (3) szomszédos vezérlő téribe (15) oly módon, hogy a tapadófalak (6) és (8) közti távolság előnyösen már a bemenő csatorma (1) (torkolatainál (7) is szélesebb, mint a bemenő csatorma (1). és Jogi Könyvkiadó igazgatója. t V., Balassi Bálint utca 21—23. 2

Next

/
Thumbnails
Contents