158840. lajstromszámú szabadalom • Szinergetikus hatású inszekticid szer

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. III. 06. (GE— 767) Svájci elsőbbsége: 1968. III. 07. (3410/68) Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. 31. 158840 Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/00 Féltaláló: í)r. Gubler Kurt vegyész, Riehen/BS, Svájc Tulajdonos: J. R. GEIGY A. G. cég, Basel, Svájc Szinergetikus hatású inszekticid szer A találmány oly inszekticid szerekre vonat­kozik, amelyek a diazimon általános elnevezés alatt ismert 0,0^diéti4-0^2-Í2»propil-*6-metü­~pirimidiml-<(4)]-tiofoszifát (vö. 910 652 sz. és 947 208 sz. német vagy 1 063 067 sz. francia szabadalmi leírás) hatóanyagnak a ál & 721 sz. svájci vagy 1 031 490 sz. francia szabadalmi le­írásiból ismert heterociklusos kiarfbaimátokkal képezett szinergetükus hatású elegyét tartal­mazzák; kii térj ed a találmány a rovarok ilyen szinergetikus hatóanyag^elegydkkel történő ir­tására is. „Szinergetikus hatású keverékeik" alatt két Vagy több inszekticid hatóanyag oly kombiná­cióit értjük, amelyek hatása erősség vagy szé­lesség szempontjából (meghaladja a kombiná­ció egyes alkotórészei hatásának összege alap­ján várható mértéket. Az ilyen kombinációik szinergetiikus hatása — különösen különböző kémiai szerkezetű vegyületek esetében — sem­milyen általános szabály alá nem vonható és nem is látható előre. Azt találtuk, hogy a diazinon — 0,0-diötil­-0-f2-izopropil-6-'metil-piriimidinil-j(4)]-itiofosizl fát •— hatóanyagnalk a csatolt rajz szerinti (I) ál­talános képletű heterociklusos fcarbamátokkal •— e képletben Rj í—4 szénatomos alkil- vagy alkenilgyököt, R2 hidrogénatomot vagy metilesoportot képvi­sel — képezett keverékei lényegesen nagyobb inszek-5 tieid hatást mutatnak, »mint ahogyan az egyes alkotórészek hatásának összege alapján várható lenne. Ez a szinergizmus különböző fokban a lehetséges keverési arányok széles tartományá­ban jelentkezik. Az egyes hatóanyagok egy-10 máshoz viszonyított »mennyiségi arányának nincs döntő jelentősége, a diazinon és a karb­amát mennyiségi aránya keverékekben 1 :1 és 5 :1 között lehet, előnyösnek bizonyult azon­ban a 2 : 1 mennyiségi arány alkalmazása. 15 A különféle inszekticid hatóanyagok alkal­mazása esetén, egyrészt a rovarok ellen vé­diendő terményre gyakorolt toxikus hatás, amely az emberi vagy állati élelmezésre alkal­mazott termények esetében az állatot ill. em-20 bért is veszélyezteti, hátárt szab az inszekti­cid hatóanyag tetszőlegesen nagy mennyisé­gekben való alkalmazásának, másrészt viszont, ha ilyen szempontok alapján korlátozzuk az al­kalmazandó hatóanyag mennyisiégét, iákkor a 25 kártevők irtásában mutatkozhat oly hatás­csökkenés, amely a kártevőirtószerrel való ke­zelés eredményét — még viszonylag kismérvű hatáscsökkenés esetében is — gyakorlatilag meghiúsíthatja. így pl. ha az olajfalégy (Dacus 30 sleae) elpusztítási aránya 95% alá csökken, 158840

Next

/
Thumbnails
Contents