158827. lajstromszámú szabadalom • Feszítőelemből, rögzitőelemből és hüvelyből álló rögzítőcsap

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. XI. 05. (FI—405) 158827 Nemzetközi osztályozás: F 16 b 13/06 Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. XI. 13. (P—16 25 337.5) Közzététel napja: 1970. X. 24. Megjelent: 1971. XII. 31. llaptár Fischer Artúr gyáros, Tumlingen, Német Szövetségi Köztársaság Feszítőeleimből, rögzítőelemből és hüvelyből álló rögzítőcsap 1 A találmány rögzíítőcsaip, amely feszíitőelarn­ből, irögzfitőelemfoől és .hüvelyből áll, amely hü­vely hossztfuraítital van ellátva és amely hüvely a hosszfuratába a rögzítőialernímel behúzott fe­szítöaleimmiél saétfíeszílbhatő. Azokat a rögzít őcsiaipokait, amelynél a Mlhor­gionyziás a falban a hüvelynek feszítöeleimimeíl való szétfeszítésével történik, nehéz rögzítőele­mseknefc nevezik. Az ilyen rögzítőicsapok főleg kimondíolttan nehéz íépítőeleimefcnek fauna, vagy hasonlóra való rögzítésére szolgálnak, így pél­dául előnyösen használhatók melegvízboiiferek vagy függő szekrények rögzítésére. Ezek a rögzít őesapoik a megadott felhasználási terüle­ten jól beváltaik ós ma is használatosak nehéz építőé!teimek rögzítésére. A fentiekben ismertetett irögzítőicsiapok hüve­lye alaphelyzetben tabáit szétfeszíitetlen. állapot­ban nagyabb á'tmérővel remdiellkieziík, mlinit a rögzítőidleim átmérője. A viszony, aimiennyiveil ia hüvely külső átmérője nagyobb, minit a hozzá­tartozó rögzíitőefam átmérője, függ az alkalma­zott anyagok szilárdságától és függ a feszítő­etem méreteitől is. A íeszítőíeliam. méimte padig függvénye a hüvely megkívánt feisizíltésénieik. Minél jobban kívánjuk a hüvelyt feszíteni, an­nál nagyobb kel legyen a különbség a feszí­tőé-lem két vége között. Emelliatit azonban a feszít őetem legnagyobb átmérője' nem lehet na-10 15 2 gyobb, minit a hüvely külső átmérője feszítat­ien helyzatlben, imival ellenkező esetben a fe­szítőellarnndk a faliban kiképzett funaitiba való bevezetése lehetetlen volna. Ha tehát a jó M-hopgonyzás érdekében nagy feszítést kívánunk elérni, úgy a feszítőelam másik végének átmé­rője minél kisebb kell legyen. Ez viszont azt erediményezii, hogy a rögzítőcsavar átmérőjének is kicsinek kell lenni. A rögzítőícsap kernény anyagba, például betonba való alhelyezésénéil felléphet az az eset is, hogy a kihorgonyzó erő nagyobb, ;mint a rögzítőetem húzószliliáridsága, ami, azt erediményezii, hogy a klilhorgonyzió erő nem használható ki teljies mértékben.. További hátrány mutatkozik az ismert rög­zíltőcsapok kiiihorgonyziásánál. A röigzítőesiapok kíihoirgonyzíáisa kétféleképpen történőik. Az egyik eljárás szerint a rögzítendő építőelemben, .és a 20 falazatban egy munkiaimenetben lyukifurat ké­szítendő, .amelynek átmérője a rögzítőéi am. át­mérőjéniák felel meg. Ezután az építőelemet a rögzítési helyről el kell tavdlitani és a furatot a faiiazaltíban a hüvely átmérőjének megifefelő-25 en fal kell bővíteni. Csak a rögzítőesaipnak a falban valló ellbjalyezése után lehet az építő­elemet visszahslyezoi a helyére és a rögzítésit bafajezni. Mivel az előbb ismertetett eljárás érthető 30 módon időrabló, másik eljárást is kiddlgozitak, 158827

Next

/
Thumbnails
Contents