158795. lajstromszámú szabadalom • Építőipari blokkgyártó g

MAGYAR MÉPKÖZTÁRSASAG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 19-68. IX. 09. (BE—967) 158795 Nemzetközi osztályozás: E 04 g 21/02 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. 31. Feltalálók: Adamik Mátyás gépészeti osztályvezetőhelyettes, Budapest, Várszegi István gyártásellenőrzési előadó, Budapest, Koszta Imre osztályvezető, Budapest, Ttohály József üzemvezető, Bodrogkeresztúr Tulajdonos: Beton- és Vasbetonipari Művek, Budapest Építőipari blokkgyártó egység A találmány építőipari blokk-gyártó egység, amely építő elemeknek vibráció és sajtolás együttes alkalmazásával történő előállítására szolgál, és blokkprést, a blokkiprés által készí­tett elemeket alátámasztó alátéttálcákat tároló 5 és adagoló szerkezetet, valamint a késztermék eltávolítására szolgáló szállító pályát tartalmaz, a blokkiprésnek pedig állványa, töltő szekrénye, tömörítő szerkezete, rezgés gerjesztője, sajtoló bélyege, formasablonja és sablonemelő mecha- 10 nizmusa van. Az építőiparban ill. az építőanyagiparban az irodalomból és a gyakorlatiból számos külön­böző blökk-'gyártó egység, ill. komplett techno­lógiai láncot tartalmazó berendezés ismeretes. 15 Ezek közös jellemzője, hogy segítségükkel kü­lönböző adalékanyagok (kavics, homok, salak, tufa stb.) vagy ezeknek meghatározott arányú, összetételű és szemszerkezetű keverékéből, to­vábbá cementből, vízből és adott esetben egyéb 20 töltőanyagokból álló anyaghalmazból az építő­ipar területén alkalmazásra kerülő tetszőleges alakú teherhordó, vagy térelhatároló vagy ki­töltő, esetleg burkoló vagy díszítő jellegű ele­meket, blokkokat ill. lapokat állítanak elő. 25 A szóibanforgó berendezések az előállítandó idomok kialakítására alkalmas sablonnal, a be­dolgozást biztosító szerkezeti elemekkel (pré­sek, döngölök, vibrátorok stb.), továbbá a ki- 30 formázott elemeknek a gépből való eltávolítá­sára, ill. újabb elemek elkészítésére szükséges alátét tálcák beadagolására szolgáló szervekkel vannak ellátva. Ezek a gépek a rájuk bízott műveleteket részben automatikusan, — valami­lyen programvezérlés útján —, részben pedig félautomatikuisan több-kevesebb emberi be­avatkozással végzik. Az ismert blokkgyártó egységek tömörítő szerkezetei a tömörítést általában vibrációs úton gerjesztett rezgések segítségével végzik. A gyártóegységek szakaszos munkavégzési technológiájából következik, hogy időnként olyan beavatkozások szükségesek, amelyek a vibráció folyamatát meghatározott időközön­ként meg kell hogy szakítsák. Ennek következ­tében a villamos motorral meghajtott és ex­centrikus forgotämegekkel rendelkező mecha­nizmusok lendületét sebességkorlátozással vagy erős fékezéssel kell befolyásolni. így pl. a tömörítő munkaasztalok gerjesztett rezgéseit az ismert megoldású berendezés ese­tében az elemek kizsaluzásákor, és kiadagolá­sákor meg kell szüntetni, a nagy fordulatszá­mú excentrikus tömeget és az azt meghajtó motort le kell fékezni. E fékezés a forgó tö­meg lendületében fölhalmozott energia hővé való átalakítását, újból való fölgyorsítás esetén pedig a tehetetlen tömeg lendületbe hozása 158795

Next

/
Thumbnails
Contents