158777. lajstromszámú szabadalom • Golyós mozgató berendezés

MAGTAB HÉPKOZTARSASAQ ORSZÁGOS TALÄSMÄKS1 HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 19-69. V. 12. (AI—147) Svédország-beli elsőbbsége: 1968. V. 13. (6406/68) Közzététel napja: 1970. XII. 05. Megjelent: 1971. XII. 31. 158777 Nemzetközi osztályozás: F 16 h 25/22 Feltaláló: Nilsson Sven Walter mérnök, SSvedalen, Svédország Tulajdonos: Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Göteborg, Svédország Golyós mozgató berendezés A találmány olyan típusú golyós mozgató berendezésire vonatkozik, amelynek egy spirál alakú horonnyal ellátott külső toorítófelületű orsója, valamint egy olyan csavaranyága vtan, amely belső burkoláfelületén vian. ellátva ia ten­gelyéniák megfelelő spirál alakú horonnyal, to­vábbá nagyszámú golyóval, .melyek ezen, az orsóban és az anyáiban Malialkított megfelelő hornyokkal — golyópályával — működnek együtt, niimellett az anya el van látva eszkö­zökkel a golyóiknak az egyik végtől a másik végre való visszavezetéséhez. Az idáig ismeretes golyós 'mozgató, 'berende­zésieknél ezen recirkulaltato elemek (rendszerint egy cső alakú gölyófogó alkatrészből álltak, amelyik a gólyópályához tangenciálisan van felszerelve és kiemeli a golyókat az anyán kí­vül elhelyezett vezetékbe, amelyik visszavezeti azokíat a golyópálya bemeneti oldalára. A cső alakú gölyófogó el van látva egy ferde perem­mell, amelyik a golyóknak az lányához való szállításánál lelj tőkérit szolgál. Ezen lejtő élé­nek igen vékonynak kell lennie, s emiatt haj­lamos a sérülésre. A deformált lejtő viszont elzárja a csőszerű alkatrész bemienídtét és így 'megakadályozza a reicMkuláeiót. Ezen szerkeze­tek további hátránya, hogy az anyán kívül el­helyezett cső imaga is ki van téve sérülések­nek. A csőben már egy csekély ellapulás vagy horpadás megakadályozza a golyók haladását. Ismeretes továbbá az is, hogy a visszavezetőúit­sZakaszt az amj'ia belsejében, alakítják ki. Jelen találmány azt a délit szolgáltja, hogy 5 egyszerű ós hatásos eszközöket ajáriljion, ame­lyek tömörített tervezésüknél fogva a szerke­zetnél kis külső méreteket tesznek tehetővé, s amelyeknél a kopásnak kitett alkatrészek köny­nyen cserélhetők. 10 A italálmányt alapvétőén jellemzi legialálbbis^ egy mlaglhossmbbítatt, erős ímegtfogáalkatrlész, amelyet iaz anyáiba szereltünk ibe, s amelynek egy része alkalmas arra, hogy a golyóipályába beliéilleszkadgék; ez a rész lényegében véve 15 ugyanolyan keresztmetszetű ós átmérőjű, -mint a golyók ós úgy Van hajlítva, hogy a golyó­pálya körvonalához illesefcedijék; ezen rész ren­delkezik továbbá egy éles. véggel, amely oly «iádon van kialakítja, hogy a közeledő golyók 20 irányálban egy olyan felülietat szolgáltasson, amely az orsóban levő hornyok alját megha­tározó körhöz érintőt képez. A találmányt a 'továbbiakban lannak egy pél­daképpeni (kiviteli alakja kapcsán ismertetjük 25 részletesebben ábráink segítségével, amely áb­rák közül az 1. ábria a 2. ábra I—I vonala mentén vett kereszttmietszetoét mutatja a berendezésnek, a 2. ábra az 1. ábrán II—H-vei jelzett vonal 30 mentén vett hosszmetszet, a 158777

Next

/
Thumbnails
Contents