158766. lajstromszámú szabadalom • Eljárás folyékony trágya előkészítésére

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. IX. 10. (WI—161) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. IX. 10. (WP 45 b/134 643) Közzététel napja: 1970. IX. 03. Megjelent: 1971. XII. 31. 158766 Nemzetközi osztályozás: A 01 c 3/00 \ * /" 'üi Feltalálók: Weidling Günter oki. mezőgazdász, Annaber-Buccholz, Fischer Klaus oki. mezőgazdász, Dresden, Grünert Rolí iparos, Dresden, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Wissenschaftlich-Technisches Zentrum für Landtechnik, Schlieben, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás folyékony trágya előkészítésére A találmány eljárás folyékony trágya előké­szítésére sertés- és szarwasmanhatenyészetiek­nél. Folyékony istiállótrágyasemak, folyékony trágyagazdáikodás bevezetésének előfeltétele a kielégítő és biztosított mennyiségű vízellátás, úigy hogy vízszegény és/Magy alacsony csapadé­ka területeken a folyékony trágyagazdátikodás bevezetése korlátozoltít, hiszen a víz a trágya előkészítéséhez 'és szállításaihoz felitiétilenül szük­séges, mivel az áttlattürüléfc kásiaszerű, a szi­vattyúzhat óság haltárán fekvő alakiban jut a gyűjtőhelyre. A vízzel való felhígítás a mini­málisra korlátozódik, miivel a folyékony trá­gyát tároló tér nagy beruházási költségeket igényel. A folyékony trágyatamtályokban, amelyben a folyékony trágya körülbelül 2—J3 hónapig tá­rol, a folyékony trágyát szivattyúval, szárnyas keveraszeirlkezetitel, folyadéksugárral vagy sű­rített levegővel homogenizálják, a padlón való lerakodást és az úszó rétegek képződését gá­tolják, illetve ezeket állandóan vagy időközön­ként mozgásiban tartják. A folyéikony trágya kihordása különleges tiar­tálykocsiiklkal történik, különleges esőztető be­rendezéseik segítségével. A tartálykocsiik használatának feltétele az, hogy a földek, amelyeken a folyékony trágya terítésre kerül, bácsival állandóan járhatók le­gyenek. A tartálykocsik használaita igen költ­séges, mivel a folyékony trágya csak 2—12%­ban tartalmaz szárazanyagot és enraák követ­keztéiben víztartalma magas. A folyékony trá-5 gya esőztetiéssel való tertíitésie elsősoriban azo­kon a földeiken történik, amelyeik köziéi van­nak a trágyaelőállító berendezéshez és ame­lyek kocsival nem járhatók. A magasságkü­lönbségek azonban technikai és gazdasági 10 okokból is határt szabnák. A folyéikony trágya esőztetéssel való terítése igen költséges, nagy munkaigányű, miivel a berendezéséket állandó­an át ball helyezni 'és azok kiszolgálásához több munkaerő szükséges. Ezen kívül az ilyen 15 berendezéseik hibája, hogy működés szempont­jából megbízhatatlanok, mivel a fúvókák a szi­lárd alkatrészektől eldugulnak és így a folyé­kony trágyáit az esőztetés előtt feltiétüenül szűr­ni kel. Ezzel szemben a tartálykocsival való 20 kihordás kevésbé kényes, csupán egy munlkia­erőt igényel és lényegesen tisztább, mint az esőztető berendezésiek. Minden említett esiet­ben a folyékony trágya kihordása számos mű­szaki és gazdasági hátránnyal jár és ezen fcí-25 vül függvénye az; állandó és nagy mennyiségű vízellátásnak. Különösen a nagy tárolási és szállítási költségek kedvezőtlenek, mivel azok 90%-ban tiszta vízre vonatkoznak. A találmány célja a folyékony trágyagazdál-36 kodás bevezetésénél a beruházási költségek 158766

Next

/
Thumbnails
Contents