158750. lajstromszámú szabadalom • Hordágy

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. XI. 10. (SE—1503) Hollandiai elsőbbsége: 1969. II. 27. (6 903 052) Közzététel napja: 1970. X. 24. Megjelent: 1971. XII. 31. 158750 Nemzetközi osztályozás: A 61 g 1/00 Feltaláló: Simon Stevens technikus, E'mmen, Hollandia Tulajdonos: STERO N. V. cég", Emmen, Hollandia Hordágy Mindig problémát jelent, ha egy sebesültet vagy sérültet a kórháziba szállítás céljából fel kell emelni a földről; ugyanakkor maga a szál­lítás is számos problémával jár, melyéket mind­eddig nem sikerült kielégítő módon megoldani. 5 Az orvosok megegyeznek abban, hogy a sé­rült személynek amennyiben ez csak lehetsé­ges, abban az állapotban és helyzetben kell maradnia, amelyben találták, amíg egy szak- 10 képzett személy engedélyt nem ad elszállítá­sára. A sérült felemelése és helyzetének meg­változtatása ugyanis további komoly sérülése­ket okozhat (gerinctörések, végtagtörésék, ame­lyekkel kapcsolatban komplikációk követkéz- 15 hétnek be). A sérült személy szakszerű módon történő felemeléséhez legalább három, előnyö­sen négy szakképzett ment őszemélyre Van szük­ség. Még ilyenkor sem kerülhető el, hogy a sérültnek á hordágyra fektetése közvetlenül a 20 baleset utáni helyzetétől eltérő helyzetben tör­ténjen, mivel még ilyenkor is fennáll az a ve­szély, hogy éppen a sérült hordágyra helyezése és szállítása további, gyakran súlyos sérüléséket okoz. 25 Egy ismert hordágyikialakításnál, amelynek célja a sérültnek, a földről való felemelése és a műtőasztalra való eljuttatása helyzetének megváltoztatása nélkül, rugalmas anyagiból ké- 30 szült hevedert használnak, amely két húzósza­lag segítségével hengerré van felgöngyölítve, és amely a sérült alá helyezhető oly módon, hogy a tekercset a fej vagy a láb alá helyezik, majd a sérült személy alatt szétterítik. Ily mó­don a hevedert és a sérült személyt egymás­hoz viszonyítva nem mozgatjuk el, mivel a he­vedert úgy lehet a sérült alá helyezni, hogy nincs szükség a sérült helyzetének megváltoz­tatásaira. Ennek az ismert eszköznek azoniban az a hátránya, hogy a meglehetősen vastag te­kercsnek a sérült személy teste alatt történő szétterítése következtében még mindig szüksé­ges a sérültet bizonyos mértékben fel-le moz­gatni, továbbá a sérült felemeléséhez szorosra kell húzni és fel kell emelni a hordozó heve­dert. A hordozó heveder elkerülhetetlenül be­lóg egy kissé, ami jelentős hátrány; végül en­nek a hordágynak, a használatához szükséges, hogy a beteg mindkét oldalról hozzáférhető le­gyen. Az 1 4SI 061 számú francia szabadalmi leírás­ból ismert már egy olyan hordágy, melyet arra a célra alkalmaznak, hogy a sérült személyt ugyanabban a helyzetben lehessen elszállítani, amelyben a sérülés helyén fekszik. Erre a célra a hivatkozott francia szabadalmi leírás szerinti hordágynál több keresztirányú tartót alkal­maznák, melyet különböző helyeken a sérült 158750

Next

/
Thumbnails
Contents