158716. lajstromszámú szabadalom • Készülék szilárd és folyadék összetevőkből álló anyagok kipréselhetőségének vizsgálatára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI FIIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. VIII. 08. (KO—2283) Közzététel napja: 1970. X. 24. Megjelent: 1971. XI. 20. 158716 Nemzetközi osztályozás: G 01 n 33/00 Feltaláló: Dr. Körmendy Imre oki.' gépészmérnök, műszaki doktor, Budapest Tulajdonos: Konzerv- és Paprikaipari Kutató Intézet, Budapest Készülék szilárd és folyadék összetevőkből álló anyagok kipréselhetőségének vizsgálatára A találmány tárgya olyan készülék, amellyel pontosan lehet mérni a szilárd és folyadék ösz­szjetavőlkből álló anyagok kiprésalhatőségét, az­az azt, bogy a présnyomós függvényében meny­nyi a vizsgálat anyagok léhozama, és a folya­dékot milyen gyorsan lehet az anyagiból kipré­selni. Az anyagok présefoetőségének mérése lalbomtóriüimi körülményék közlött igen fontos, mert módot, ad azon módszerek kidolgozására, melyek segítségével a léhozatm fokozíhiató, a lé­leadás sebessége megnő. Ezáltal jelentős gaz­dasági megtakarítások érhetők el. A kipréselés során a szilárd és folyadék ösz­szetevőt tantalimazó anyagok folyadék össze­tevőjének agy részét különválasatjuk a szilárd összetevőtől a következő módon: 10 15 függ a szilárd és folyadék összetevők arányá­tól. Az egyik jellemző a folyadék fajlagos áramlási ellenállása, miközben a folyadék a szilárd összetevő részei között áramlik. A má­sik jellemző a szilárd összetevő összenyomhia­tósága, ami meghatározott összefüggésit jelent a szilárd összetevő feszültségi állapota és de­formációja, illetve a deformáció sebessége kö­zött. Ezekből szárimlaztathlató le a préselési té­nyező (konszolidációs állandó). A kipréselhétőség vizsgálatához szükséges olyan mérésiek elvégzése is:, melyek során a kipréselendő anyagot időben folytonosan vál­tozó présnyomás hatásánlak tesszük ki. A kipréselendő anyagot minden oldalról ha­tárolt téribe helyezzük. A határfelület egy része a folyadékot átereszti, míg a szilárd rész visz­szatartja. Ez a felületrész a szűrőfelület. A ha­tárfelület egyéb részei mindkét összetevőt visz­szatartják. A határfelületek egy része mozgat­ható, és így a préselendő .anyag térfogata csök­kenthető. A határfelületre mechanikai értelem­ben vett erőket alkalmazva a folyadék kiáram­lik a szűrőfelületen keresztül, és ezzel egyide­jűleg az anyag eredeti térfogata csökken. A vizsgálandó anyagnak kiiipréselhetőség szempontjából két jellemzője van, mindkettő A találmány célja olyan készülék létrehozá­sa, amelyikkel a vizsgált anyag kipréselhet ő-20 ségéne jellemző értékek mérései elvégezhetők. Az ismert berendezések a kipréselhieitőségre jellemző értékek méréseinek egyszerű és pon­tos elvégzésére nem alkalmasak. Ismiertek 25 ugyan a talajmechanikai célokra kifejlesztett ún. konszolidométerek, ezek azonban több ok­ból hátrányoslak. Ezekkel a készülékekkel csak elmozdulásokalt lehet mérni, másrészt a prése­léshez főleg súlyok által létesített erőket hasz-S0 nálmak. 158716

Next

/
Thumbnails
Contents