158656. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált 5-aril-1H-1,5-benzodiazepin-2,4-dionok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1989. VII. 11. (BO—1196) Ausztriai elsőbbsége: 1968. VII. 12. (A 6777/63) Közzététel napja: 1970. X. 24. Megjelent: 1971. XI. 15. 158656 Nemzetközi osztályozás: "C 07 d 53/04 Feltalálók: Dr. Weber Karl-Heinz vegyész, Gau Algesheim, Dr. Merz Herbert vegyész, Ingelheim am Rhein, Prof. Dr. Zeile Karl vegyész, Ingelheim am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: C. H. Boehringer Sohn cég, Ingelheim am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás szubsztituált 5-aril-lH-l,5-benzodiazepin-2,4~dionok előállítására A találmány tárgya eljárás az I általános képletű új szubsztituált 5^aril-lH-ly5-benzodi­azepm-2,4jdionolk előállítására. Ebben a kép­letben Rí adott esetben halogóniatommal vagy hidr­oxil-, alkoxi-, aeiloxi- vagy 2—4 szénatomos dialteüaminocsoporttal vagy nitrogénatomjá­val az alMllánidhoz kapcsolódó 5- vagy 6-tagú heterocikliilkus csoporttal szubsztituált, egyenes vagy elágazó láncú, 1—4 szénato­iraos alkilasoportot, adott esetben klóratom­mal vagy egy vagy két metilcsoporttlal szubsztiituált allilcsoportot, cilklbbexilcsopor­tot, 4—7 szénatomos oMoalkilmetiU vagy cikloallkenilmetillcsoporitot, adott esetben egy­szer vagy kétszer halogénatammal vagy me­til- vagy mietoxicsoporttal szubsztituált arB-asoportot, 7—8 szénatomos fenilallkilcsopor­tot vagy heteroarilcsoportot, R2 hidrogénatomot vagy metilcsoportot, R3 maftil-, pirimidinil-. tiendl-, tfuril- vagy adott esetben halogénatommal vagy metilesoport­tal szubsztituált piridilcsoportot vagy az R5 és R6 szubsztituensefcet hordó fenilosoportot, R4 hidrogén- vagy halogénatamot vagy metil-, metoxi-, trifluoinmietil"- vagy cianocsoportot vagy 1 vagy 2 szénatomos acil-, illetve álk­oxikarbonilesoportot, R5 hidrogén- vagy hafogénatomot vagy metil-, etil-, metoxi-, trifluormetii-, ciano-, nitro­vagy 1 vagy 2 szénatamos acil-, illetve alk­oxifcarbonilcsQportot és Rg hidrogén- vagy halogénatomot vagy metil-, etil- vagy ímetoxicsoportot jelent. Az új eljárás egy II általános képletű 1H­-l,5-Hbenzodiazepin-2,4-dion 5-helyzetű nitrogén-10 atomjának — ebben a képletben Rí, R2 és R4 a fenti jelentésűek, és Y hidrogén- vagy alkáli­fématomot vagy acilcsoportot jelent — egy XRjj általános képletű vegyülettél — ebben a képletben R3 a fenti jelentésű, és X halogén-15 atomot jelent — való arilezésén, illetve hete­roarilezésén alapul. Az arilezést rézpor, réz(I)- vagy réa(II)-só vagy keverékük jelenlétében, vagy XR3 általá-20 nos képletű arillhalogenidek djölösleglben való alkalmazásával, vagy poláris aprotikus oldószer rekben, például dimetilform'amidlban, dinietil­szulfoxidban vagy hexamietilfoszforaimidban, hajtjuk végire. Ha külön oldószert alkalimia-25 zunk, akkor az arilhalogenidet számított meny­nyiségben használjuk fel. A reakcióhőmérsék­let a kiindulási anyagoktól függ, és általában 90 és 180 C° közé esdfc. Ha olyan II általános képletű vegyületekből indulunk 'ki, amelyek ?0 képletében Y hidrogénatomot vagy acilcsopor-158656

Next

/
Thumbnails
Contents