158451. lajstromszámú szabadalom • Berendezés fémötvözetek különösen acélötvözetek előállítására

SZABADALMI 158451 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS A, Nemzetközi osztályozás: ^pÉk C 21 c 5/52 ^^^^w Bejelentés napja: 1969. I. 08. (HU—181) ^^^M ^C^ Lengyelországi elsőbbsége: 1968. I. 08. (P—124 569) 4 * *. ORSZÁGOS TALÄLMÄNYI HIVATAL Közzététel napja: 1970. VII. 24. Megjelent: 1971. VIII. 31. '-•»..., / • f -1 Feltalálók: Gierek Adam mérnök, Katowice, Juszczyk Leopold mérnök, Katowice, Meder Filip mérnök, Zabrze, Lengyelország Tulajdonos: Huta Zabrze, Zabrze, Lengyelország Berendezés fémötvözetek különösen acélötvözetek előállítására A találmány berendezés fémötvözetek, külö­nösen elektroaoél előállítására frissítő eljárás­sal. ' •• Ezideig fémek előállítására, különösen elekt­raacél előállítására alkalmaznak elektrokemen- 5 céfcet. Ezekbe a betétek berakása, felizzítása, a betétek olvasztása, az acél finomítása törté­nik, majd az acélt üstökbe vezetik. Az eddigi tapasztalatokból ismeretes az a hátrány, hogy az eljárás kezdetén, a hideg betétek fel- 10 melegítésénél az elektródák nagy hőmérséklet­változásnak vannak kitéve, ami ezek élettarta­mát károsan befolyásolja. A betét olvasztása az áramot biztosító transz- 15 formátor teljes terhelése mellett történik és vi­szonylag rövid ideig tart. Ezzel széniben a fino­mítás a transzformátor kisebb teljesítménye mellett történik, ami a cos y értékét rontja és az üzemvitelt károsan befolyásolja, mert a 20 transzformátor csak fojtótekerccsel üzemeltet­hető. Az ilyenfajta kemencék tűzálló falazata is rendkívüli hőmérsékletváltozásaknak van ki­téve, arni annak tartásságát nagy mértékben rö­vidíti. Hátrányos, hogy az eljárás során fel nem 25 használt meleg energia teljes egészében veszen­dőbe megy. Ismeretesek összetett eljárások is, amelyeknél több berendezés van igénybevéve. Ilyen példá­ul a kohászatban közismert'Duplex illetve Trip- 30 lex eljárás. Ezek során a fém az egyik kemen­céből a másik kemencébe közvetlenül vagy üst segítségévél kerül. Ismert például, hogy az ol­vasztás konverter kemencében, míg a finomítás ívfény kemencében történik. Ezen eljárásik hátránya a viszonylag nagy hőveszteségben, továbbá a rendkívül alacsony kihasználási koefficiensben, valamint a költ­séges gyártásban mutatkozik. Hátrányt jelent, hogy a hőmérséklet az acélátöntésnél csökken és maga az áitöntés is rendkívül bonyolult. A találmány oélja fémötvözetek, főleg elekt­roaoél vagy annak ötvözeteinek gyártására egy­más utáni folyamatot biztosító, átömlesztés nél­kuli gazdaságos, minimális hőveszteséggel járó berendezés kialakítása. A találmány tehát berendezés fémötvözetek, főleg elektroacél előállítására síneken, kereke­ken, tengely körül elforduló vagy hosszirány­ban mozgó platán elhelyezett üstökkel. A találmány abban van, hogy az üstök fede­lét képező boltozatok, illetve az elektródákkal ellátott fedelek az aoélanyag berakási, előme­legítési, olvasztási, finomítási és egyéb munka­helyein a mozgó platón kívül, az üstökről le­illetve azokra felhelyezhetően vannak elren­dezve és füstgáz elvezető vezetékkel vannak kapcsolva. 158451

Next

/
Thumbnails
Contents