158409. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fenolok oxidációjára

"" 158409 3 4 cia periódusidejéhez képest, a katódra - vissza-. térő elektronok beleütköznek a katódba. Egyienirányúcsöveiknél fellép az a jelenség, hogy az elpárolgó bárium résziben az anód felü­letére leválik és így a periódus azon fázisában, amidőn az anód negatív, a báriummal fedett része katódként elektronokat emittál, amik a katódba becsapódnak és káros hatásukat ki­fejtik. Végül mégemlítjük a gázionok bombázását, ami gáztöltésű elektron csövekiben, vagy gázfci­sülő fényforrásokban (vagy pl. gyártási hiba miatt a vákuumtérbe bekerülő gáz ionizálódik) fordul elő. A kaitódok gázionok általi bombá­zása főként képcsöveknél kellemetlen, ahol is a nagy üzemi feszültség miatt a bombázás a ka­tód teljes tönkremenetelét okozhatja. Az elmondottak miatt érthető, hogy a kaitó­dok boimibázása ellen különféle védekező meg­oldást dolgoztak ki. Így például egy megoldási módnál a katód elé ugyancsak katódpotenciálra kapcsolt elekt­ródát helyeznek, ami felfogja a tulajdonképpeni katód felé repülő elektronokat. Ezen megoldás hátránya, hogy ezen segéd­eleiktród a katódból kilépő elek trónokat is ta­szítja, s ezáltal az emisszió méntéke kisebb. Más megoldásnál az emittáló masszába fém por(oka)t kevernek, ezek hatása nemcsak (az említett) árnyékolás, hanem 'tapadásnövelés is. Azonban — természetszerűen — itt is csökíken­tett emisszióval kéli számolnunk." Ismét más megoldásnál a magfém felületet durvítással növelik, tehát az emittáló réteg ta­padási lehetősége ezáltal megnő. Egyik fogana­tosítása módja szerint a magifém felületét nik­kedoxidporirai bevonják és azt (esetleg redukáló atmoszférában) izzítják. Ismét felületnövekedés érhető el. Ezen megoldás fő hátránya az, hogy a mag­fém aktiváló elemiéi ezen nikkeloxid (vagy nik­kel)- rétegből hiányzanak és a bevonatnak is­mét kisebb az emissziokápessége, jóllehet a tapadása jó. Ugyanis a niikíkeloxid (vagy fém­nikkel) port nem lelhet megbízhatóan aktiváló fémekkél ellátni. Ezt a megoldásit oly módon lehetne — legalább elvileg — javítani, hogy a nikkelporos bevonaton előírt pórusmértéket biztosítanának. Ekkor ugyanis a pórusokon keresztül a magfém szabadon maradt részei biztosítanák a kellő emissziót. Ezt az elvi meg­oldást azonban kísérletileg, megvalósítani nik­kel-, vagy nikikeloxidpor alkalmazásával úgy­szólván lehetetlen. Találmányunk az előzőekben vázoltnehézsé­gek kiküszöbölését tartalmazza, nevezetesen célja meghatározott felületi porozitású nikkel­porral bevont katódmagfém felület élőállítása, amely felületihez nemcsak az emittáló réteg jól tapad, hanem emisszióképessége is jó. Már most szeretnénk hangsúlyozni, hogy találmányi gon­dolatunk (feladat+megoldás) meglepő, a szak­emberek műszaki előítéletével száll szembe előre nem látható volt. Ugyanis a szakemberek eddig a magfém fe­lületének oxidálását veszélyesnék tartották sőt tiltották; feltételezték ugyanis, hogy az aktiváló pl. Mg oxidálódik és így a redukáló hatását kifejteni nem tudja. Találmányunk eljárás, aminek lényege a kö­vetkezőben foglalható össze. A katódfém felületét előírt mélységig pl. le­vegőn történő izzítással oxiddá alakítjuk. Kí­sérleteinkben a réteg vastagság célszerű érté­kének 600—1300 A°-it találtuk. Ez az oxidréteg még nem rontja el teljesen a magfém aktíváito­rait, de a soironköveitkező műveletekben viszont szükséges szerepét be tudja tölteni. Bebizonyosodott ugyanis, hogy ha ez az oxi­dáció előírt mértékben történik, akkor helyes és előnyös kompromisszum hozható létre a mag áktívátoriainak megóvása és a bevonó nikkel­formiáttal való kölcsönhatása (jó tapadás) kö­zött. Másrészről a nikkelformáát a nikkelre nézve rendkívül laza struktúrájú vegyület, melynek elbomlása után a fentebb már említett definiált felületi poroziltás hozható létre. Ezen oxidált felületet koHodiumot és nikkel­formiátot vagy oxalátiot tartalmazó — és egyéb­ként ismeretes — szuszpenzióval bevonjuk, olyan mértékben, hogy a katódmagféimnek 700—$00 C° redukáló atmoszféráiban következő izzítása után azon kb. 20—40 /x vastag, egyen­letes réteg képződjék. Ezien műveletben nem­csak a niikkelfíormiátból képződik nikkel, hanem a magfém nikkel oxidrétege is nikkellé redu­kálódik, így viszonylag egyszerű módon a szük­séges felületi porozitású magfém felületet biz­tosítani tudjuk. A katód további kikészítése már a szokásos — az irodalomból ismert — módon történik. Ennek műveletei a nikkelporral bevont katód bevonása aikáliföldfémi(iek) karbonátjával, a be^ vont kaitódok elhelyezése a burában a katód egyidejű izzításával, a búra szivattyúzása stb., m'int azt az előbbiekben már vázoltuk. Találmányunk szerint készült katódbevonat tapadása többszöröse, mint a szokásos elj'árással készült bevonaté és ugyanekkor az emisszió­képesség éritéke nem kisebb. Tehát javított tulajdonságú — főként hosszabb élettairtalmú — katódot lehet találmányunkkal előállítani. Szabadalmi igénypontok: • 1. Eljárás elektroncsövek oxidkatódjailban a katód miagfém felületi előkészítésére és az emissziós massza felvitelére, azzal jellemezve, hogy a katód felületét célszerűen levegőn oxi­dáljuk, majd ezen oxidált kaitódfélületre — ön-10 15 20 25 20 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents