158379. lajstromszámú szabadalom • Feszített vasbetonelem és eljárás annak előállítására

3 158379 4 világszerte a törtvonalú huzalvezetéses feszítési rendszer 'bevezetésével megoldani. E módszer­nek az a lényege, hogy a feszített elem na­gyobb haoMtőnyoniiatéknak kitett szakaszain a huzalok egyetlen kötegben, vagy egymás mel­lett elrendezve, de mindenképpen tehető leg­közelebb a húzott szélső szál közelében helyez­kednek el, s így a nagy hajlítóigénybevótelek helyén maximális belső kar kiailakuMsát teszik lehetővé. A 'maximális nagyságú belső karok pedig a huzalkeresztmetszet optimális kihasz­nálhatóságát eredményezik. A legnagyobb nyo­matékok helyétől eltávolodva a kevésbé igény­bevett szakaszokon a feszítőhuzalokat vagy azoik egy részét valamilyen iránytörő vagy más alkalmas berendezés segítségével elterelik, az elem végén pedíig a huzalokat az elem végke­resztmetszete rnentón közel 'egyenletes kiosz­tásban helyezik el. Ez utóbbi 'más szóval annyit jelent, hogy az elem befoglaló idomjának súly­pontija és a huzalkép súlypontja megközelítőleg egybeesik. A törtvonalú huzalvezetés megoldja ugyan a párhuzamos huzalívezetés gazdaságtalanságából származó problémákat, ugyanakkor azonban lé­nyegesen bonyolultabb, drágább és kényesebb feszítéstechnológiát követel. A törtvonalú hu­zalvezetés esetében az iránytörésekeit kétféle módszerrel, vagy a feszítés megkezdése előtt, vagy pedig azt követően lehet elvégezni. Az előzetesen végrehajtott iránytörés azonban min­den egyes iránytörésii pontnál a feszítőfejtől el­távolodva egyre nagyobb és nagyobb feszítési veszteségeket eredményez, 'míg az utólagosan végrehajtott iránytörésekhez igen bonyolult iránytörő, huzalelterelő és egyéb járulékos ele­mek alkallmazásána van szükség. A nagytermelákenységű üzemi sorozatgyár­tás esetében mind az előzetes, mind az utóla­gos iránytörési módszerekkel igen kedvezőtle­nek a tapasztalatiak. Megpróbálkoztak már a feszítőerő ráengedéssel szinkronizált íiránytörés­végrehajtással, ehhez azonban erősen túlmére­tezett és ennek ellenére a nagymértékű alak­változások miatt rövid élettartamú lacélsabílo­nok alkalmazására van szükség. Mindezen problémáik következtében a :oro~ zaitgyártásra szolgáló nagytermelékenységű ag­regátHtechnológia területén a törtvonalú huzal­vezetési rendszer nem tudott meghonosodni. A találmány célja a két ismert feszítési rend­szer előnyös tulajdonságainak megtartása mel­lett olyan termék és eljárás létrehozása, amely az ismert eljárásoknál föllépő hátrányokkal nem rendellkezik. Közelebbről feladata a találmányinak, hogy az agregát-technalógia területén is alkalmaz­ható olyan feszítési rendszert teremtsen, amely nem bonyolultabb a párhuzamos huzalvezetési rendszernél, ugyanakkor azonban különleges berendezéseket és műveleti lépéseket a gyártás során nem igényel. Ugyanakkor az elemeknek hajlíltásra maximálisan igénybevett szakaszain optimális belső kar .alakuljon ki, az elemek vé­gein centrikus, vagy gyakorlatilag elhanyagol­ható külpontosságú legyen a feszítőerő beveze­tése, az eleinwégeken pedig a feszítőhuzalok egymástól a fölhasadás meggátlása és a 'megfe­lelő lehorgonyzódás biztosítása érdekében cél-­szerű távolságban legyenek tarthatók. A kitűzött célnak megfelelően a találmá­nyunk szerinti feszített vasbetonelem, amely egymástól változó távolságban vezetett feszítő­huzalokból álló buzálköteggel rendelkezik, oly módon van kialakítva, hogy a huzalköteget adó feszítőhuzalok az elem közbenső szakaszán legalább egy helyen össze vannak fogva, az összefogási ponttól, illetve pontoktól áz elem széleinek irányába függőleges, vagy adott eset­ben tetszőleges hajlásszögű ferde síkban legye­zoszerűen szét vannak terpesztve, a huzalikö­teg súlyvonala pedig a huzalok hosszirányában egyetlen, irányitö>résmentes egyenes. A találmányunk szerinti feszített vasbeton­ölem további ismérve, hogy az összefogási pon­tokban gyűrű, spirális, megfordított terpesztő­elem, vagy más önmagában ismert összefogó­elem van elhelyezve. A huzalterpesztés végre­hajtására az egyes feszítőhuzalok feszítősizár­megfogókba, átvető-berendezésekbe, sablonvég­furatokba, fésűbeiriendezéselkbe, vagy más tere­lőszerkezetekbe vannak vezetve; a feszítőhuza­lok az éleímvégeken pedig azok fölhasadásának meggátlását biztosító távolságokban vannak el­rendezve. A találmányunk szerinti feszített vasbeton­elem előállítása oly módon történik, hogy tet­szőleges alakú, nagyságú és technológiai mód­szerrel íkészülit sablonban a feszítőhuzalökat az elem közbenső szakaszán legalább egy helyen, a sablonhoz vagy bármely más fix ponthoz való rögzítésitől mentesen összefogjuk, az ösz­szefogási ponttól vagy pontoktól pedig az elem széleinek irányába függőleges, vagy adott 'eset­ben ferde síkban szétterpesztjük, mégpedig oly módon, hogy közben a huzalköteg súlyvonalá­nak a huzalok hosszirányában való iránytörés­mentes egyenes helyzetét biztosítjuk. A találmányunk szerinti feszített vasbeton­elem az eddigiekben már ismert párhuzamos huzailvezetésű valamint a törtvonalú huziailve­zetésű feszített vasbetonelemiökhez képiest egya­ránt számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik. A párhuzamos huzalvezetésű 'feszítési rend­szernek mindazon hibáit és hátrányait, melyek kiküszöíbölésére a törtvonalú feszítési rendszer létrejött, a találmányunk szerinti 'megoldás is elkerüli, ugyanakkor a törtvonalú huzalvezetési rendszer bonyolultsága és technológiai nehéz­sége nélkül. így pl. az összefogó elem elhelye­zésének minimális töfofoletművelete árán, a pár­huzamos huzalvezetési rendszernek üzemi so­rozatgyártásiban általánosan és gazdaságosan al­kalmazható egyszerű technológiája valósítható meg. A maximális nyomaték helyén biztosított maximális belső kar segítségévél, valamint az 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents