158138. lajstromszámú szabadalom • Berendezés darabos, szemcsés, poros anyagok felszínének érzékelésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAIMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. V. 24. (ME—1194) Közzététel napja: 1970. VII. 24. Megjelent: 1971. VIII. 01. 158138 Nemzetközi osztályozás: G 01 £ 23/00 ""*/' \ Feltalálók: Szász Imre oki. gépészmérnök, Sütő István gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépesítési Vállalat, Budapest Berendezés darabos, szemcsés, poros anyagok felszínének érzékelésére A találmány berendezés darabos, szemcsés, po­ros anyagok felszínének érzékelésére, főleg zárt tartályokhoz. Darabos, szemcsés és poros anyagok tárolásá­nál akár bunkerben, akár silóban vagy tartály- 5 ban, amely a gyakorlatban sohasem átlátszó, mennyi anyag tározódik. Ismeretesek olyan színtérzékelő berendezések, amelyek tapintás, súlymérés elvén mérik a táro­zó szemcsés, darabos illetve poros anyag színtjét. io Ismeretesek ezen kívül kapacitásmérésen, vagy izotópmérésen alapuló berendezések is. A tapintás elvén működő berendezéseknél idő­közönként egy tapintószerv süllyed a tartályba, amely az anyag felszínét érzékeli. A lesüllyedés 15 mértékének mérésével állapítják meg a minden­kori anyagszintet. Hátránya ennek a berendezésnek, hogy csak időszakos tájékoztatást ad a szintről, továbbá hátrányt jelent az is, hogy pontossága a gyakor- 20 lati igényeket sok esetben nem elégíti ki. A súlymérés elvén alapuló színt jelzők lényégé­ben mérlegek, amelyek a tartályban tárolt anyag súlyát mérik és ebből a súlyból az anyag fajsú- 25 lyának ismeretében kell az anyagszíntet megál­lapítani. Hátránya ezeknek a típusú berendezéseknek, hogy pontosságuk — különösen ha a tartályba betáplált anyag térfogatsúlya változik — igen 20 széles határok között ingadozik. Gyakorlatilag változó fajsúlyú szemcsés illetve poranyagok ese­tében nem is használható. A kondenzátor kapacitás mérésen alapuló színt jelzés igen bonyolult, a hozzá szükséges be­rendezések költségesek és könnyen meghibásod­nak. Ezen kívül a méréshez szükséges nagy frek­venciás generátor, szonda, feszültségstabilizáló, erősítő, érzékelő műszer stb. igen sok helyet fog­lal el és gyakran az üzemi körülmények elhelye­zésüket nem is teszik lehetővé. Ugyanez vonatko­zik az izotópos színtérzékelő műszerekre is. A gyakorlatban a fenti hátrányok miatt általá­ban csak arra szorítkoznak, hogy valamely érzé­kelővel a tartály maximális telítettségét illetve egy másik érzékelővel annak kiürültségét jelez­zék. Természetesen ezek a megoldások a folya­matos üzemelés feltételeit nem elégítik ki. Gyak­ran ugyanis szükséges, hogy a tartályban elhe­lyezkedő anyagszínt folyamatosan legyen érzé­kelve, mert csak ez esetben biztosítható az auto­matizálás, illetve a többi géppel való együttmű­ködés. Így például puffer-tartály esetén szem­csés anyagoknál az automatizálás éppen az ismert szintmérő berendezések hátránya miatt egyálta­lán nem vagy csak nehezen valósítható meg. A találmány célja a fenti hátrányokat kiküszö­bölő olyan berendezés kialakítása, amelynél tá­rozóban tárolt darabos, szemcsés, poros anyagok 158138

Next

/
Thumbnails
Contents