158034. lajstromszámú szabadalom • Hangfrekvenciás végződőegység jelzészáró áramköre

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1969. IV. 22. (TE—546) Közzététel napja: 1970. VI. 06. Megjelent: 1971. III. 01. 158034 Nemzetközi osztályozás: H 04 b 1/52; H 04 b 1/58 tollár j Feltalálók: Simon Lajos mérnök, 67%, Forintos György mérnök, 33%, Budapest Tulajdonos: Telefongyár, Budapest Hangfrekvenciás végződőegység jelzészáró áramköre 1 A találmány tárgya hangfrekvenciás végződő­egység jelzészáró áramköre vivőáramú távbeszé­lőcsatornák 2 /Í huzalos hangfrekvenciás végzodő­egységeinél a beszédszinteknél nagyobb feszült­ségű váltakozóáramú csengető] el adásoldali el- 5 nyomására. A hangfrekvenciás 1 lt k huzalos végződőegység lehetővé teszi a négyhuzalos vivőáramú távbe­szélőcsatornák kéthuzalos csatlakozását távbe- io szelő központok vagy más hangfrekvenciás be­rendezések beszédágaihoz, valamint a központok, vagy egyéb hangfrekvenciás berendezések és a vivőáramú távbeszélő berendezések egymástól eltérő jelzéseinek átalakítását. 15 A központoldali beszédágakon érkező 16—50 Hz-es csengető jeleket a csatornaoldal felé föld­potenciál formájában kell továbbadni és meg­fordítva oly módon, hogy egyidejűleg csak egyik 20 irányban engedje meg a jelzések átvitelét. A jel­zésátalakító áramkörnek a jelátvitel tartamára meg kell akadályoznia a csengető "jelből szárma­zó zavaroknak a ttávbeszélőcsatorna adáságába való bejutását. Ennek a jelzészáró funkciónak a 25 szempontjából az előírások a következő megkö­téseket tartalmazzák: 1. A beszédűtakban a mechanikus érintkezők alkalmazását el kell kerülni. 20 2, A jelzésátalakító áramkör a jelátvitel tar­tamára zárja le az adóágat az impedenciaviszo­nyok romlása nélkül. 3. A kettő- és négyhuzalos csatlakozópontokat egymástól, valamint a telep csatlakozópontoktól galvanikusan külön kell választani. Az eddig ismert megoldások közül a régeb­ben lalksalmazoltt, toeszóduítlakba (bekötött jelfogó érintkezőket a nagyobb megbízhatósági igények miatt mellőzni kell. Az újabban alkalmazott elektronikus megol­dások azon az elven működnek, hogy nemlineá­ris karakterisztikájú félvezető eleméket, a be­szédágba sorba, ill. parallel kötve a csengetőj él­lel arányos feszültséggel a félvezető elemeket megfelelő munkapontba állítják és a jelzés idő­tartamára ezek az elemek szakadásként ill. sönt­ként hatnak a beszédágra nézve. Ezeknek a meg­oldásoknak hátrányuk, hogy a kettő- és négyhu­zalos beszédágáknak, ill. a telep csatlakozási pontoknak a galvanikus szétválasztása egyálta­lán nem vagy csak bonyolult és költséges módon oldható meg, továbbá az impedenciaviszonyok állandósága a jelzés időtartama alatt nem bizto­sítható. -, A találmány tárgyát képező jelzészáró áram­kör egyszerű kapcsolási elrendezéssel lehetővé teszi a jelzés átalakítására vonatkozó korszerű 158034

Next

/
Thumbnails
Contents