157957. lajstromszámú szabadalom • Stabil, szilárd reagens-elegyek és eljárás ezek előállítására

MAGYAR SZABADALMI 157957 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS Ä Bejelentés napja:. 1967. VI. 30. (CA—242) Nemzetközi osztályozás: G 01 n 31/14; 33/16 ^^ Amerikai Egyesült Áliatnök-beli elsőbbsége: 1966. VI. 30. (561.757) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1970. VI. 06. Megjelent: 1971. VI. 30. Feltaláló : Deutsch Alfred biológus, Los Angeles, California, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: CALBIOCHEM cég, Los Angeles, California, Amerikai Egyesült Államok Stabil, szilárd reagens-elegyek és eljárás ezek előállítására 1 A találmány tárgya eljárás stabil reagens-ele­gyek készítésére bizonyos komponensek bioló­giai mintában való jelenlétének detektálására és mérésére. A találmány tárgyát képezik az új reagens-elegyek is. A biokémikusok és klinikai vegyészek gyak­ran meg akarják határozni egy biológiai folya­dék- vagy szövetmintában jelenlevő bizonyos anyagok mennyiségét. Az ilyen minták megha­tározásának egyik módja az, hogy olyan folyé­kony reagenst alkalmaznak, amely egy vagy több enzim-reakciót kiváltó biológiai kompo­nenst tartalmaz, beleértve a meghatározandó anyagot is. A reakciót fizikai • műszerekkel fi­gyelve pontosan meg lehet határozni az eredeti­leg jelenlevő ismeretlen anyag mennyiségét. Minthogy az ilyen reagensek egy vagy több biológiai komponenst, így enzimeket, koenzime­ket és/vagy azok szubsztrátumait stb. tartal­maznak, a reagens instabil és nagyon rövid éle­tű. Az ilyen komponensek kombinációi még ke­vésbé stabilak. Annak biztosítására, hogy a rea­gens optimális erősségű legyen, a meghatáro­záskor kell elkészíteni, mivel a reagensben levő enzimek, koenzimek, szubsztrátumok, stb. in­stabilak. A komponensek optimális erősségének biztosítására koncentrált alakban kell stabili­zálni azokat. Biológiai mintákban jelenlevő egyes kompo­nensek meghatározására korábban már java­soltak néhány reagenst és mérési módszert. Az ismert eljárások általános hátránya az, hogy a labilis enzim-komponensek stabilizálását nem oldották meg, és így hosszabb ideig tárolható, könnyen kezelhető és biztonságosan felhasznál­ható enzimtartalmú reagenseket mindeddig nem sikerült előállítani. A 2 990 338 sz. USA-szaba­dalmi leírás glükóz kolorimetrikus meghatáro­zását ismerteti glükóz-oxidáz, etiléndiamin-tel­raecetsav és valamely kromogén anyag, pl. o­toluidin jelenlétében. A felhasznált érzékeny enzim-komponens stabilizálását a szabadalom szerinti eljárás nem oldja meg, s így nem állít­ható elő olyan stabil reagenselegy, amely az or­vosi és biológiai laboratóriumok követelményeit kielégíti. A3 072 532 sz. USA-szabadalmi leírás csupán a proteáz-enzimet tartalmazó szilárd ké­szítmények stabilizálására és szolubilizálására alkalmas anyagokat — Carbowax 4000, /J-laktóz — ismertet. Kataláz stabilizálására vonatkozik, az 1 252 610 és 1 238 869 sz. német közzétételi irat. citochróm C stabilizálására pedig az 1 227 414 sz. német közzétételi irat, a biológiai meghatá­rozásokhoz felhasználható egyéb enzimtartalmú reagensek stabilizálásának kérdése azonban mindeddig megoldatlan maradt. A találmány célja az, hogy ilyen instabil 30 komponenseket tartalmazó, stabil, tárolható rea-10 15 20 25 15795'i

Next

/
Thumbnails
Contents