157909. lajstromszámú szabadalom • Vándorló fejtési frontbiztosítás föld felszín alatti bányaüzemek részére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. X. 25. (GU—271) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1967, XI. Ól. Közzététel napja: 1970. IV. 08. Megjelent: 1971. IV. 01. 157909 Nemzetközi osztályozás: E 21 d *; / ff /-a / j p. Feltaláló: Ward Eric mérnök, Shewington, Near Wigan, Lancashire, Nagy-Britannia Tulajdonos: Gullick Limited cég, Wigan, Lancashire, Nagy-Britannia Vándorló fejtési frontbiztosítás föld felszín, alatti bányaüzemek részére A találmány földfelszín alatti bányaüzemek részére szolgáló vándorló fejtési frontbiztosítás­ra vonatkozik, amelynek biztosítóelemei a front ­szállítóberendezéssel vagy egyéb támasztékkal vannak összekötve, egy mozgató henger útján. 5 Az ilyen fajta vándorló fejtési frontbiztosítás biztosítöelemei szokásos esetben mindenkór egy alapelemből — amelyen egy vagy több hidrauli­kusan kitolható bányatám van elrendezve — to- 10 vább egy boltozat-konstrukcióból állanak, amely felül ezen bányatámokra fekszik fel. A front­fejtésnél nagyszámú ilyenfajta biztosítóelemet rendeznek el egymás mellett, a frontszállítóbe­rendezés mögött, amelyen keresztül a fejtőgép 15 által kitermelt anyagot elszállítják. A frontszállítóberendezést a fejtési front elő­rehaladásával, a fejtőgép mindenkori áthaladá­sakor, az újonnan szabaddá váló fejtési front 20 felé előretolják. Ez hidraulikus mozgatóhenge­rek útján történik, amelyek a fejtési frontban elrendezett biztosítóelemekhez vannak hozzá­rendelve. Ä fejtési frontszállítóberendezésnek az újonnan szabaddá vált fejtési frontszakasz felé 25 történt előretolása után a biztosítóelemeket egy­más után, rövid időtartamra, á bányatám behú­zása útján a függő (fedü) és ä fekvőrész (fekü) közötti feszítésből kioldjuk és a már előretolt írontszállítóberendezés után húzzuk. Ez min- 30 denkor a biztosítóelemhez tartozó mozgatóhen­ger bejáratása útján történik, amikorís a front­szállítóberendezés ellentámaszként szolgál. Egyes esetekben csak a fejtési frontban egyen­letesen elosztva elrendezett biztosítóelemek né­melyikének mozgatóhengerei vannak a fejtési frontszállítóberendezés előretolásához felhasz­nálva, mialatt a többi biztosítóelemek mozgató­hengerei lényegileg csupán a hozzájuk tartozó biztosítóelem utánhúzására szolgálnak. Ilyenfajta fejtési front-alátámasztó biztosítá­soknak hajló rétegekben való alkalmazása ese­tén nagy nehézség áll elő, éspedig azáltal, hogy á biztosítóelem, valamint a fejtési frontszállító­berendezés az előrehaladó kitermelés (fejtés) so­rán hajlamosak lesznek a művelés elhajlásának irányában történő elvándorlásra. Á fejtési frontszállítóberendezésnek fokozato­san történő elvándorlásakor lehetőség van árra, hogy időről időre a fejtési frontszállítóberende­zés egy szakaszát a fejtési front alsó végénél le­szereljük és azt a front felső végén ismét a szál­lítóhoz hozzáépítsük. A fejtési frontbiztosítás elvándorlását ezzel szemben a biztosítóelem —• mozgatóhengernek a frontfej tési szállítóberendezésen való rögzítési pontja eltolásával lehet korrigálni. A rögzítési pontnak ezen eltolását mindig a biztosítóelem-157909

Next

/
Thumbnails
Contents