157784. lajstromszámú szabadalom • Eljárás imidazol-származékok előállítására

3 157784 4 A találmány szerinti eljárás a) vagy b) válto­zatában savlekötőszerként erős bázisok, előnyö­sen szervetlen bázisok, mint az alkáli- vagy föld­alkálifémek hidroxidjai vagy oxidjai, pl. kálium­hidroxid vagy nátriumhidroxid, továbbá az al­kálifémek rövidszérúáneú alkanolokkal képezett alkoholátjai, mint nátrium- és kálium-metilát, -etilát, -propilát, -izopropilát, -butilát, különö­sen kálium-terc.butilát, vagy pedig hidroxidok és alkoholátok elegyei jöhetnek tekintetbe. Elő­nyös az a) és b) szerinti eljárást a reakcióban résztvevő anyagokkal szemben közömbös oldó­szer vagy hígítósZer jelenlétében lefolytatni. Ilyen oldó-, ill. hígítószerként szénhidrogének, halogénezett szénhidrogének, amidok, mint di­alkil-karbonsavamídok, éterek vagy éterszerű vegyületek, továbbá a b) eljárásmód esetében alkoholok is alkalmazhatók. A találmány szerinti eljárás a) változata ese­tén a (II) általános képletű trihalogén-imidazolt előnyösen először a fent említett erős szervetlen bázisok valamelyikével a megfelelő imidazolsóvá alakítjuk, ez a vegyület a levegővel szembeni ér­zékenység folytán előnyösen valamely közömbös gázlégkörben, pl. nitrogén-légkörben reagáltat­ható a (III) általános képletű éterrel. A (IV) és (V) általános képletben az Y és Z je­lek egyike merkapto-csoportot, másika halogén­atomot, vagy pedig az egyik egy S-Me csoportot (ahol Me fématomot képvisel), a másik pedig ha­logénatomot képviselhet. Az oly (I) általános képletű imidazolszárma­zékoknek, amelyekben X helyén kénatom áll, a megfelelő szulfinil- vagy szulfonil-származékok­ká való oxidálása oxidálószerek, mint hidrogén­peroxid, szerves persavak vagy káliumperman­ganát segítségével történhet. A (II) és IV) általános képletű kiindulóanya­gok részben ismertek, részben pedig új vegyüle­tek. A (II) általános képlet körébe tartozó 2,4,5--triklórimidazol tribrómimidazolból állítható elő hidrogénkloriddal való reagáltatás útján. A (IV) általános képlet alá eső oly vegyület, amelyben a 2-helyzetű halogénatom helyén klór, a 4- és 5-helyzetben pedig brómi áll, Y—A— pedig Mórme­til-csoportot képvisel, pl. a hidroximetil-tri­brómszármazékból állítható elő, tionilkloriddal dimetilformamidban való reagáltatás útján. Az új imidazolszármazékok részben kristályos, részben pedig olajszerű termékek; ezek az új ve­gyületek stabil anyagok, amelyek jól oldódnak a szokásos szerves oldószerekben. Melegvérű ál­latokkal szembeni toxikusságuk csekély. Az (I) általános képletű új imidazolszármazé­kok előnyös inszektieid és főként igen jó aka­ricid tulajdonságokat mutatnak és kiválóan al­kalmazhatók nem-fitotoxikus voltuk folytán a növényvédelemben, az atkák és a pókfélék köré­be tartozó kártevők, valamint ezek különféle fej­lődési fokozatai elleni védekezésre. Az új hatóanyagok jó hatást mutatnak a Me­sostigmata, Trombidiformes és Sarcoptiform.es alrendekbe tartozó atkák normálisan szenzibilis és rezistens fajtáinak irtására. így pl. a Tet-5 ranychos fajtájú atkáknak nem csak a mozgásra képes fejlődési állapotait (lárvák, protonymphák, deutonymphák és kifejlett állatok), hanem a nyugalmi állapotban levő fejlődési fokozatokat és a petéket is rövid idő alatt elpusztítják ezek a 10 hatóanyagok. l-metiltiometil-2,4,5-tribróm-imi­dazol 0,05% koncentrációban való alkalmazása esetén a fonóatkáknak mind a normálisan szen­zibilis, mind a foszforsavészterekkel ill. benzil­savészterekkel szemben rezistens példányai — és 15 pedig a mozgékony és a nyugalmi fejlődési álla­potúak egyaránt — egy nap alatt teljesen elpusz­tulnak. Az (I) általános képletű hatóanyagokkal ke-2o zeit gyümölcsfákon 0,05% hatóanyagot tartalma­zó szuszpenziókkal való kezelés után semmilyen fitotoxikus hatás nem volt tapasztalható. Az (I) általános képletű imidazolszármazékok 25 a fent említett célokra szilárd vagy folyékony készítmények, mint porozószerek, szórószerek, granulátumok, vizes diszperziók, oldatok vagy aeroszolok alakjában alkalmazhatók; a vizes diszperziók előállítása permetező-porok, paszták 30 va§y emulziókoncentrátumok alakjában elkészí­tett koncentrált készítmények vízben való disz­pergálása útján állíthatók elő. A találmány szerinti inszekticid, ül. akaricid „g készítmények előállítása önmagában ismert mó­don történhet, a hatóanyagnak erre alkalmas vi­vőanyagokkal való benső elegyítése, ill. elkeve­rése és összeőrlése útján, adott esetben a ható­anyagokkal szemben közömbös diszpergáló-40 va§y oldószerek hozzáadásával. A hatóanyag­koncentráció ezekben a készítményekben pl. 0,01—80% elnyösen 80% lehet. A találmány szerinti akaricid szerek más akaricid, inszekti­cid, ovicid, fungicid és/vagy baktericid hatóanya­.. gokkal, trágyázószerekkel, nyomelemekkel és/ vagy szinergisztikus vagy hasonló hatású segéd­anyagokkal kombináltan is alkalmazhatók. A találmány szerinti új hatóanyagok előállítá­si módját közelebbről az alábbi példák szemlél­tetik. A példák után az e hatóanyagokat tartal­mazó, a növényvédelemben alkalmazható készít­mények elkészítési módját ismertetjük. A pél­dákban — amennyiben más kifejezetten nincsen megadva — a „részek" súlyrészeket jelentenek. a hőmé'rsókileti adatok pedig Celsius fokokban ér­tendők. A súlyrészeknek a térfogatrészekhez való viszonya a gramm : milliliter aránynak felel meg. 60 1. példa 15,2 rész 2,4,5-tribróm-imidazol 50 tf. rész di­metilf'Ormamiddal készített oldatához 6 rész ká­gg lium-terc.butilát 50 tf. rész dimetilformamiddal 2

Next

/
Thumbnails
Contents