157725. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyékony közegben szuszpendált részecskék tanulmányozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. Xn. 28. (CO—202) Közzététel napja: 19-70. II. 06. Megjelenít: 1971. V. 15. 157725 Nemzetközi osztályozás: G 01 n 27/06 _ / ;; • -. ; i o * !> Feltalálók: Coulter Wallace Henry gyáros, Miami Springs, Hogg Walter Robert mérnök, Hialeah Tulajdonos: COULTER Wallace Henry gyáros, Miami Springs, Amerikai Egyesült Államok Készülék folyékony közegben szuszpendált részecskék tanulmányozására Jelen találmány általánosságban részecske­analizáló berendezéssel foglalkozik, részlete­sebben olyan berendezéssel, amelyben az eddi­gieknél egy bizonyos fokig több információt nyújtva az úgynevezett Coulter-féle érzékelési 5 élv felhasználásával részecske-rendszerék tanul­mányoahatók. • A jelen találmány célja egy korábbi készülék továbbfejlesztése, mely készülék jelenleg általá­nosan használatos, és amelyben a részecskék 10 osztályozása csak a relatív nagyság alapján tör­ténik. Egy ilyen korábbi készüléket és a Coulter­féle érzékelési elvet az 1953. október 20-án ki­bocsátott 2656508 ,sz. US-szabadalomban Wal­lace H. Coulter, a jelenlegi pályázók egyike, ho- IS zotit nyilvánosságra. Míg az eddig nyerhető in­formációk korlátozott voltát tekintve is, a je­lenleg kapható Coulter-féle berendezést világ­szerte minden laboratóriumban elismerik, mint hasznos kutatási eszközt részecskék ruthuszám- 20 lalására, méretmegállapítására és osztályozására. Az ezután következő diszkusszióból nyilván­valóvá válik, hogy a jelen találmány lényegesen kibővíti a Coulter-Hféle élv alkalmazásának érvé­nyességi területét, olyan berendezés nyerhető 25 általa, amely jóval sokoldalúbb és használha­tóbb, mint azon Coulter-féle berendezések, me­lyek kereskedelmi iforgalomba kerültek. É nagy­mértékű tökéletesedés képezi a jelen találmány egyik legfontosabb tárgyát.. 30 Ámbár a fent említett szabadalomban és több, tudományos illetve ipari folyóiratban megjelent cikkben valamint több könyvben már nyilvános­ságra lett hozva, hasznosnak tűnik röviden le­írni a Coluter-féle elvet, és rámutatni azon kor­látozásra, amely valamennyi, a jelen találmányt megelőzően forgalomba került készülékre érvé­nyes. A Coulter-féle elv szerint, ha egy mikroszko­pikus részecske halad keresztül egy a részecské­vel hasonló nagyságrendű kisméretű elektromos téren, a tér környezetében az elektromos impe­danciában pillanatnyi változás lép fel. Többezer, ezen az elven alapuló forgalomban levő műszer­ben, melyek több mint egy évtizede kaphatók, a részecske áthaladása következtében fellépő változás csaknem teljesen a irészecske-rnéret függvénye majdnem minden biológiai és ipari részecske esetében. A legtöbb kereskedelmi forgalomban levő ké­szülékben, amely a fent nevezett 2656508 sz. szabadalom alapján lett konstruálva, a tér ger­jesztése egyenfeszültségű vagy kisfrekvenciás tápforrás segítségével történik. Ilyen készülék esetében a változást létrehozó ok annyiban kor­látozott, hogy a változás csak a részecske mére­tével van kapcsolatba hozva. Ez az összefüggés, mint szoros arányosság jelentkezik, azaz kije-1 nthető, hogy az egyenáram vagy kisferekven-157725

Next

/
Thumbnails
Contents