157707. lajstromszámú szabadalom • Automatikus fokozatnélküli sebességváltó

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. II. 23. (VI—602) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. V. 27. Megjelent: 1971. I. 31. 157707 Nemzetközi osztályozás: B 62 d Vincze György műszaki ügyintéző. Salgótarján Automatikus fokozatnélküJi sebességváltó 1 A műszaki irodalomból és gyakorlatból a for­gómozgást átvivő és szabályzó szerkezetek szá­'mos változatát ismerjük. Ezen szerkezetek jel­lemzőik alapján két fő csoportba oszthatók: a) Fokozatos szabályzók, b) Fokozatnélküli szabályzók. A fokozatos szabályzók vagy sebességváltók előnyei szakemberek előtt ismeretesek, de hát­rányai mégpedig a fokozatnélküli szabályozás, egyre jobban készteti a szakembereket, hogy me­rev jelleggörbe]ű, változó terhelések mellett ál­landó fordulatszámú, kisterjedelmű és jó hatás­fokú fokozatnélküli sebességváltókat alkalmaz­zanak. A fokozatnélküli sebességváltóknak jelen­leg is több változata ismeretes. Szerkezetileg általában a hajtó és hajtott testek működő su­garainak változtatásával, frikciós mozgástátvivő szerv alkalmazásával kerülnek kivitelezésre. Az ismert kivitelek szabályozhatósági tartománya általában 8—150-ig terjed. A gyakorlatban jelenleg használt fokozatnél­külí sebességváltó hátránya az aránylag kis sza­bályozási tartomány, nehéz szabályozási lehető­ség, mivel csak menetközben, nagy erőkifejtés mellett szabályozható, fennáll a megcsúszás ve­szélye, továbbá a berendezések nehezek, elkészí­tésük komplikált, munkar és helyigényesek. A találmány szerinti automatikus fokozatnél­küli sebességváltó ezen hiányosságokat kívánja kiküszöbölni, ami által különösen alkalmassá vá­lik kisebb teljesítményű egyetemes szerszámgé­pek, vagy egyéb berendezések hajtására. Találmányom szerinti sebességváltó az eddigi 5 frikciós erőátvitel helyett, a terheléstől függően automatikus és fogas rendszerű és így a megcsú­szás lehetősége nem áll fenn. A sebességváltó szerkezet egy kiviteli példáját a mellékelt rajz ismerteti, ahol az 10 1. ábra a szerkezet kinematikai vázlatát, 2. ábra a gyorsforgású oldali meghajtás egy kiviteli alakját, 3. ábra pedig a lassúforgású oldal mozgását­vivő szervét ábrázolja. 15 A szerkezet működése, a mellékelt rajzok je­löléseivel a következő: Az 1 tengelyre mereven rögzített tárcsán ex­centeres elhelyezésű 2 csap van, amely a 3 lendí-20 tőtárcsát forgómozgásra készteti. A 3 lendítőtár­csa excentricitása egyrészt az állandónak tekint­hető 1 tengely fordulatszámától, másrészt a ter­helő nyomatéktól függ. Terhelőnyomaték nélkül a centrifugális erő következtében az excentrici-25 tása maximális és terhelő nyomatékkal értelem­szerűen minimális. A 3 lendítőtárcsa az állítható 4 csap körül len­gő 5 erőátviteli kart lengésbe hozza, ami a kar 30 másik oldalán levő ugyancsak állítható 6 csap 157707

Next

/
Thumbnails
Contents