157701. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés színes televízió vevő sorfrekvenciás kapcsolójának szinkronizálására

MAGVAK NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1966. V. 20. (TE—441) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1965. V. 21. (1—4. igénypontok sz.: 28 635), 1965. VT. 12. (5—9. igénypontok sz.: 28 779). Közzététel napja: 1970. II. 06. Megjelent: 1971. I. 30. 157701 Nemzetközi osztályozás: H 04 n 9/44 Feltaláló: Dr. Walter Bruch nagyfrekvenciás mérnök, Hannover, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Telefunken Patentverwertungs­gesellschaft m.b.H. Ulm/Donau, Német Szövetségi Köztársaság Kapcsolási elrendezés színes televízió vevő sorfrekvenciás kapcsolójának szinkronizálására A színes televízió rendszereknél, amelyeknél az átvitel elnyomott színsegédvivővel történik, szükséges, hogy a vevőben egy oszcillátorral színsegédvivő-frekvenciás referencia-vivőhullá­mot állítsanak elő, amellyel azután a demodulá- 5 ciő történhet. Ennek az oszcillátornak szinkrono­zására, ismert módszer, hogy minden sor kezde­tén néhány színsegédvivő-frekvenciás rezgésből álló, konstans fázisú színszinkronozó jelet visz­nek át. Például ezeket a színszinkronizáló jeleket io a vevőben a színjelből kiszűrik és egy fázisdisz­kriminátorban a referenciavivőhullám-oszcillá­tor feszültségével hasonlítják össze. A fázisdisz­kriminátor kimenő feszültsége egy reaktancia fo­kozaton keresztül az oszcillátor frekvenciáját úgy 15 vezérli, hogy ez az oszcillátor mindenkor a szín­segédvivő frekvenciájával rendelkező, konstans, definiált fázisú referenciavivőhullámot állít elő. Ismeretesek színes televízió rendszerek (PAL, 20 SECAM), amelyeknél az adóban sorfrekvenciás átkapcsolás történik és a vevőben is megfelelő sorfrekvenciás átkapcsolást kell végezni. Az ilyen átkapcsolásnak a frekvenciája a vevőben sor­szinkronozó impulzusok segítségével szinkroni- 25 zálható. Járulékosan ennek az átkapcsolásnak helyes kommutálási fázisát is biztosítani kell. Az átkapcsolási fázisok biztosítására javasolták, hogy minden sor kezdetén átvitt színszinkrono­zójel rezgéseit sorról-sorra tükörszimmetrikusan 50 egy rögzített tengelyre vonatkoztatva például + 45°-nyira kapcsolják át. Az ilyen fázisban át­kapcsolt színszinkronozójel a rögzített tengely irányában konstans fázisú rezgésből és ezen ten­gelyre merőleges, sorfrekvenciásan 180°-ra át­kapcsolt fázisú rezgésből áll. Az első rezgés a re­ferencia-vivőhullámoszcillátor szinkronozására szolgál, míg a második rezgés a sorfrekvenciás kapcsoló vezérlésére. A két rezgést például az­által választják el egymástól, hogy a színszinkro­nozó jielefeet, amelyek az időben egymás után kö­vetkező sorokból származnak, hozzáadják és ki­vonják. A hozzáadásnál ekkor a konstans fázisú rezgés adódik, míg a kivonásnál az átkapcsolt fázisú rezgés. Ehhez a megoldáshoz késleltető művonal szükséges, amelynek késleltetési ideje egy sor időtartamának felel meg. A találmány szerinti átkapcsoló az említett fajtájú színszinkronozó jellel a vevőben lehető­leg egyszerű módon biztosítja a referencia-vivő­hullám-oszcillátor szinkronizálását és adott eset­ben lehetővé teszi a sorfrekvenciás kommutátor helyes kommutálási fázisának rögzítését olyan­kor is, amikor a vevőben nincs késleltető mű­vonal, amelynek késleltetési ideje a soridőtar­tamnak felel meg. A találmány lényege, hogy a vett színszinkro­nozó jelet egy fázisdiszkriminátorban a referen­cia-vivőhullámmal hasonlítjuk össze és a disz-157701

Next

/
Thumbnails
Contents