157693. lajstromszámú szabadalom • Stabilis reagens-elegy

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. XI. 14. (Sí—1032) Amerikai Egyesült Államok-béli elsőbbségei: 1966. XI. 14. (593.740), 1967. III. 31. (627.430) Közzététel napja: 1970. II. 06. ' Megjelent: 1971. III. 01. 157693 Nemzetközi osztályozás: G 01 n 33/16 ^ű'i^mt^ w \ SEuwíár Feltalálók: Deutsch Daniel Harold vegyész, Pasadena, Murray John Douglas vegyész, Monterey Park, Green Stanley Edward vegyész, Los Angeles, Saleeby Edward Waheeh vegyész, Alhambra, Steciw Bohdan Myroslav vegyész, Philadelphia, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Smith Kline and French Laboratories, Philadelphia, Amerikai Egyesült Államok Stabilis reagens-elegy A találmány tárgyát biológiai folyadékokban, így szérumban lúgos és savas foszifatazok ki­mutatására és méréséne használható reagens 'viagy reagens-elegyek képezik, valamint mód­szerek íbiológiai folyadékok foszfatáz-aktivitá­sának meghatározásiária ezeknek a reagens-ele­gyeknek az alkalmazásával. Ismieret'es, hogy biológiai folyadékok foszfa­táz-iaktiviitásának meghatározására saubsatrá­tumfcént p^trofenil^oszforsiaw alkalmazható (ld. C. A. 64, 11478g, C. A. 63, 13 624h és C. A. 61, 16 355c), hátránya azonban, hogy stabi­litása nem kiielégítő, így a reagenst mindig közvetlenül a mérés előtt kell elkészíteni. A p^itrofenil-foszforsav dinátrium-sója szin­tén alkalmas erre a célra, stabilitása azonban' száraz alakiban korlátozott és nehezebb előállí­tani, mint az általunk ismertetett sókat. Azt tapasztaltuk, Ihogy stabilis reagensként sokkal előnyösebib a p-ni1xofmil-foszfarsav al­kilarnin sója. A legelőnyösebb jobb oldhatósá­ga miatt a p—NPP trisz-(hidroximetü)^amino­metán sója, valamint a di^(cMohexilamrnóni­um)-sója. Ez a só nagyon stabilis és egységek alakjá­ban szerelhető ki fém tartókba vagy kapszu­lákba. Minden [egyes ilyen egység -egy minta egyszeri meghatározásához elegendő reagens mennyiséget tartalmaz. Az alkalikus foszfatáz meghatározása külö­nösen a leolvasási sebesség-rválitozások tekinte­tében jelent nehézségekéit. Eddig a rendelke­zésire álló foszfatáz-meghatározásak korláto-5 zott érzékenységgel bírtak és pontos érték he­lyett csak egy szűk enzim tartományt adnak. A múltban ez az analízis gyakori hibákat oko­zott a meghatározásokban. Továbbá azt tapasztaltuk, hogy szénhidrátok 10 és monomer egységenként 1—5 iMdnoxilcsoporst­tal rendelkező polimerek alkalmazásával jelen­tősen megnő a hagyományos foszfaitáz-megha­tározások érzékenysége, ha szubsztrátumfcént a p—NPP sóját alkalmazzuk. Az átalakulási se-15 besiség legalább kétszeresére vagy ennél nar gyobb mértékiben emelkedik, nincs megfigyel­hető változás a 0 kinetikus rendben. A találmány szerint a legértékesebb szén-20 hidrátok a mannát, szorbit, inozit, laktóz és szaharóz, ezek közül a legelőnyösebb a mannit. Ezek az adalékok aktívnak látszanak az enzimatikus reakcióban; továbbá úgy tűnik, 25 hagy a szubsztrátum stabilitását is növelik. Azt tapasztaltuk, hogy a hozzáadandó adalék mennyisége széles határok között változhat, minthogy az előnyös hatás közelítőleg' arányos a reagens-elegyben levő szénhidrát mennyisé-30 gével. A felső határ az anyag vízben való old-157693

Next

/
Thumbnails
Contents