157618. lajstromszámú szabadalom • Kis kimenő feszültségű tápáramkör tranzisztoros televízió vevőkészülék számára

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. VIII. 28. (AE—269) Olaszországi elsőbbsége: 1968. III. 08. Közzététel napja: 1970. II. 06. Megjelent: 1971. V. 15. 157618 Nemzetközi osztályozás: H 02 m 7/20; H 04 n 3/18 *.;.•'. f '.í3f 1;' :'••" % ' Feltalálók: Sansone. Vicenzo oki. elektromérnök, Gatti Francesco elektromérnök, Pavia, Olaszország Tulajdonos: Ates Component! Elettronici S. p. A., Milano, Olaszország Kis kimenő feszültségű tápáramkör tranzisztoros televízió vevőkészülék számára A találmány tárgya egyenáramú tápáramkör,, amely közvetlenül kapja a hálózati bemenő fe­szültséget, transzformátor közbeiktatása nélkül, és kívánt szintű egyenáramú kimenő feszültsé­get szolgáltat, amely kisebb, mint amilyen há- 5 lózati feszültség-egyenirányító útján kapható. A feladat, amelyet a találmány. tárgyával meg akarunk valósítani az, hogy lehetővé tegye az elektroncsöves áramkörök helyettesítését megfe­lelő tranzisztoros áramkörökkel a televízió ve- 10 vőkészülékekben, különösen a teljesítmény-vég­fokozatokban (a vízszintes és függőleges eltérí­tő áramkörökben, az audió erősítőkben, stb.); a találmány tárgya különösen lehetővé teszi, hogy teljes mértékben germánium-teljesítmény-tran- 15 zisztorokat alkalmazzunk, aminek jelentős gaz­dasági előnye van az elektroncsöves vagy szili­ciumtranzisztoros megoldásokkal szemben. Jelenleg nem valósíthatók meg a teljesítmény- 20 végfokozatok tranzisztoros áramkörökkel olyan televízió vevőkészülékekben, amelyeket közvet­lenül az egyenirányítóit hálózati feszültséggel táplálnak, mert ezekben a fokozatokban nagy túlfeszültségek hatnak, amelyek miatt speciális 25 típusú tranzisztorokat kell alkalmazni, és ezért igen költségesek. Minthogy ezek a túlfeszültsé­gek velük arányos tápfeszültségeket eredmé­nyeznek az illető fokozatoknál, egy lehetséges megoldás abban áll, hogy a hálózati feszültség- 30 szintet transzformátor vagy autotranszformátor segítségével csökkentik és az így kapott feszült­séget egyenirányítják. A tápfeszültség szintjét elvileg meghatározza a vízszintes eltérő áramkör kapcsoló tranzisztora, amelyik a legnagyobb túl­feszültségnek van kitéve. Normális germánium teljesítmény-tranziszto­roknál, amelyek alkalmasak vízszintes eltérítő egyenáramú tápáramköri feszültség körülbelül 30 Volt. Egyes esetekben ez nem volna alkalmas megoldás, minthogy a transzformátor nagymér­tékben befolyásolja a televízió vevőkészülék költségeit és ugyanakkor megnehezíti a készülé­ket és növeli a terhelést. Ami az árat illeti, a transzformátor az aktív és passzív komponenesek teljes költségének kö­rülbelül 10'%-át okozza, figyelembe véve, hogy a megoldás a transzformátort és tranzisztoros tel­jesítményfokozatokat tartalmaz. A tápenergia általában stabilizált. A találmány szerinti megoldás olyan költség-, súly- és terhelési előnyöket biztosít azokkal a tápáramkörökkel szemben, amelyek transzfor­mátort alkalmaznak, hogy határozottan verseny­képessé teszik a tranzisztoros áramkörök hasz­nálatát a teljesítmény végfokozatokban, a meg­felelő elektroncsöves áramkörök helyett. A találmány tárgya lényegileg hálózati fe­szültség egyenirányítót tartalmaz, amelyet háló-157618

Next

/
Thumbnails
Contents