157599. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet építőelem összekötőcsapjának kiigazítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Pótszabadakon a 156 030 számú törzsszaba­dalomhoz Bejelentés napja: 1968. VI. 18. (FI—391) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1968. V. 0,2. (P 17 03 325.9.) Közzététel napja: 1969. X. 22. Megjelent: 1970. XII. 31. 157599 Nemzetközi osztályozás: A 63 h Fischer Artúr gyáros, Tumlingen, Német Szövetségi Köztársaság Szerkezet építőelem összekötőcsapjának kiigazítására A találmány szerkezet a 156 030 sz. törzssza­badalom szerinti építőelem összekötőcsapjának kiigazítására, azaz fejrészből és ebből kiinduló elvékonyodó nyakrészből álló, nyakrészével épí­tőelembe beépített, főleg jáitékmodellek előállí­tásánál az építőelemet további építőelem hátra­felé felbővülő 'hornyába való bevezetéssel kap­csoló összekötőcsap kiigazítására, amely nyomó­bélyeggel ós befogóélemmel van ellátva. Az ösz­szekötőcsap általában úgy van kialakítva, hogy fejrészétől a nyakrész elvékonyodik és az elvé­konyított nyakrész van beépítve az építőelembe. Két énítőelern összekapcsolásánál az elvékonyo­dó nyakrésszel ellátott összekötőesapot a másik építőelem hosszirányában húzódó hátrafelé fel­bővülő hornyába kerül bevezetésre. Ez a kap­csolat a horony hosszirányára merőlegesen erő­záró összekötést biztosít. Mivel az ilyen jó ösz­szekapcsölást biztosító kapcsolat egyszerűen és könnyen kialakítható, ezért az különösen alkal­mas játékmodellek előállítására szolgáló külön­böző építőelemek összekapcsolására. Amennyi­ben az összdkötőcsap keresztmetszete négyszög, úgy a csappal kapcsolt építőelemek egymáshoz viszonyítva elfordulásmentesen kapcsolódnak, azaz az egyik építőelem a második építőelemhez viszonyítva a kapcsolócsap körül nem fordul el. A- gyakorlatban ez az összekapcsolási mód igen jól bevált játék építőelemek összekapcsolá­sára, azonban erőszakkal, esetleg ügyetlenség következtében a csap a horonyra merőleges irányban kifeszíthető. Ä 'kifeszítés során az ösz­szakötőcsap plasztikussága következtében defor-5 málódik. Az alakváltozás egy-egy ilyen erő­szakos behatás következtében néha olyan mér­tékű, hogy az összdkötőcsap rendeltetésszerűen nem használható. Amennyiben az összekötőcsap anyagát plasztikus anyag helyett merev anyag-10 gal pl. alakváltozásokat meg nem engedő merev anyaggal cseréljük fel, úgy fennáll a veszély, hogy ilyen erőszakos igénybevétel esetén az ösz­szekötőcsap letörik, esetleg az építőelem kap­csolóhornyának peremei is deformálódnak, illet-15 ve kitöiredeznek. Négyszög keresztmetszetű _ összékötőcsapok esetében ugyancsak gyakran fordul elő, hogy erőszakos, szántszándékú, vagy ügyetlenségből 20 eiédő csavaró hatás éri az egymáshoz elfordu­lásmentesen kötött építőelemeket. Egy-egy ilyen erőszakos elfordítás esetén ugyancsak nem kívá­natos, a csapot használhatatlanná tevő deformá­ció keletkezik, sőt fenáll annak veszélye is, hogy 25 ridegebb anyag esetén a csap ilyen behatásra tö­rik. Az összékötőcsapok az építőelemben vannak rögzítve. A csap cseréje meghibásodás esetén nern jöhet számításba, ezért az összekötőcsap 30 deformációja esetén a teljes építőelem használ-157599

Next

/
Thumbnails
Contents