157488. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés aerob biokémiai folyamatok oxigénfogyasztásának, valamint anaerob biokémiai folyamatok gáztermelésének automatikus mérésére és regisztrálására

SZABADALMI 157488 MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY • Ä Bejelentés napja: 1968. IX. 23. (FE—749) Nemzetközi osztályozás: G 01 n 7/14 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1969. XII. 22. ,'-r . .-•;• "' * HIVATAL Megjelent: 1970. XII. 31. Feltaláló: Dr. Fleps Walter oki. vegyész, Budapest Tulajdonos: Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, Budapest Eljárás és berendezés aerob biokémiai folyamatok oxigénfogyasztásának, valamint anaerob biokémiai folyamatok gáztermelésének automatikus mérésére és regisztrálására 1 A találmány olyan eljárásra ós berendezésre vonatkozik, amellyel aerob biokémiai folyamatok oxigénfogyasztását, valamint anaerob biokémiai folyamatok gáztermelését egyaránt lehet mérni és regisztrálni automatikusan, mégpedig a jelen- 5 leg ismert 'módszereknél és berendezéseknél lé­nyegesen egyszerűbben, egyetlen berendezésben. A felszíni vizek öntisztulása, valamint a szennyvizek biológiai tisztítása során a víz orga- 10 nikus szennyezéseit általában oxigént fogyasztó aerob mikroorganizmusok bontják le. A mikro­szervezetek 'által eköziban elhasznált oxigén mennyiségét „biokémiai oxigénigénynek" neve­zik a szennyvíztisztítás területén, de ugyanígy 15 nevezhető bármely fermentációs folyamat oxi­génigénye is. A szennyezettségének és biológiai tisztíthatóságának legfontosabb paramétere. A legrégebbi, de még ma is használatos bioké­miai oxigénigény meghatározásánál1 ' 2 a megfe- 20 lelő arányban hígított szennyvíz oldott oxigén­tartalmának csökkenését mérik, jodometriás tit­rálással. E módszer hátrányai a nagyfokú hígí­tás, lassúság, valamint a nagy üvegpalack- és helyigény. 25 Az említett hátrányok kiküszöbölése céljából már régebben törekedtek olyan megoldásokra, amelyek nagyobb mennyiségű hígitatlan szenny­víz, vagy szennyvíz és eleveniszap-élegyek bioké­miai oxigénigényének meghatározására alkalmas. 30 A célnak megfelelő első közismert készülék Si­erp-től származik, amely állandó nyomáson méri a szennyvíz felett zárt térben elhelyezkedő oxi­géngáz térfogátcsökkenését. Egy másik módszer a biokémiai és szennyvíz­vizsgálati laboratóriumokban közismert War­burg-féle készülék, mely a zárt térben elhelyez­kedő oxigéngáz állandó térfogaton mért nyomás­csökkenéséből határozza meg a biokémiai oxi­génigényt. Az utóbbi évtizedekben különböző kutatók szá­mos állandó térfogaton, vagy állandó nyomáson dolgozó készüléket ajánlottak a biokémiai oxi­génigény mérésére. Valamennyi módszer közös hátránya, hogy a mérés nem automatikus, állan­dó felügyeletet kíván, ami több napon keresztül folyó vizsgálatok rutinszerű végzését szinte ki­zárja. Az első automatikusan működő biokémiai oxi­gén igénymérő készüllék Olatrik-tóL származik, amelyet azóta tökéletesítettek. A Clark-féle ké­szülék szintén állandó nyomáson méri az oxigén­fogyást, és az elhasznált oxigént manométerrel vezérelt elektrolízis útján előállított oxigéngáz­zal pótolja. Hasonló elv szerint működik a „Sapromat" né­ven ismert készülék, melyet a J.M. Voith GMBH Heidenheim NSZK-cég szabadalmaztatott. Ezeknél olcsóbb regisztráló készüléket ' szer­kesztett Jenkins, amely szintén állandó nyomáson 157488

Next

/
Thumbnails
Contents