157441. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mikroporózus termoplasztikus műanyagok előállítására

157441 3 . 4 oldószer felhasználása. A kapott termékek to­vábbá az eljárás anyagigényessége miatt drá­gák. Olyan műbőrként felhasználható terméket kí­vántunk előállítani, amelynek előállítása során a fent felsorolt hátrányok nem lépnek fel, a technológia rendkívül leegyszerűsödik annak következtében, hogy oldószert nem alkalmazunk, s a termékek ugyanakkor jó vízáteresztőképes­séggel és megfelelő mechanikai tulajdonságok­kai rendelkeznek. Azt találtuk, hogy a műanya­gokhoz olyan oldalékok adhatók, amelyek meg­határozott körülmények között homogénen be­keverhetők, bár a komponensek eredetileg in­kompatibilisek, így pl. a polivinilklorid (PVC) és a glicerin épp úgy inkopatibilis, mint a diok­tilftalát és a glicerin. Ez az inkompatibilitás kényszerűen oda vezetett, hogy az eddigi kísér­letek alapján a glicerint csak csekély mennyi­ségben, a PVC-re vonatkoztatott legföljebb 10 százalékos határig alkalmazhatták az eredetileg hidrofób PVC hidrofil sajátságainak javítására. Meglepő módon azt találtuk, hogy az inkom­patibilis komponenséket meghatározott arány­ban elegyítve az eredeti értéket meghaladó kom­patibilitás lép fel. Ehhez a mindenkori kémiai összetételű, porózussá teendő műanyaghoz meg­felelő .mennyiségű, és a későbbiekben részlete­sebben leírt vízoldható anyagot adunk, és az ele­gyet meghatározott hőmérsékletre melegítjük. A vízoldható anyagnak nehezen illónak kell lennie, azaz forráspontja a műanyag feldolgo­zási hőmérséklete fölötti érték legyen. A vízold­ható anyagnak továbbá a műanyag feldolgozási hőmérsékletén folyékonynak, és mint már em­lítettük, normál körülmények között a mű­anyagkomponenssel inkompatíbilisnak kell len­nie. Ilyen anyagok pl. a glikolok, mint etiléngli­kol, butilénglikol, oktándiol, poliglikolok mint glicerin és hexántriol, stb. Ha az alapanyagba nagyobb mennyiségű in­kompatibilis vízoldható anyagot keverünk, a tapasztalatok szerint nehézségek lépnek fel, mért annak a hőmérsékletnek eléréséig, ahol la­bilis kompatibilitás lép» fel, a komponensek nem homogenizálódnak. Azt tapasztaltuk azonban, hogy műanyagként lágy PVC-t alkalmazva a vízoldható anyag a PVC-pasztában emulzió formájában könnyen eloszlatható. Az emulzió a homogenizálás hő­mérsékletéig fennmarad, és a hidrofil anyagot tartalmazó PVC paszta melegítésekor labilis egyensúlyban levő homogén anyag keletkezik. Mielőtt még a vízoldható anyag a labilis egyen­súly beállása miatt a rendszerből eltávozna, az anyagot lehűtjük, és ezután vízzel azonnal ki­mossuk. A mosás meggyorsítása érdekében cél­szerűen magasabb hőmérsékletű, ül. forrásban levő vizet alkalmazunk. Lágy PVC alkalmazása esetén általánosság­ban a következő módon járunk el: Ismert módon, homogenizálással és érleléssel, PVC-pasztát állítunk elő. A PVC-lágyító arány, és a lágyító minősége az eljárás szempontjából nem döntő jelentőségű, és a kívánt tulajdonsá­goknak megfelelően változtatható. A paszta előkészítése után hozzáadjuk a víz­oldható, nehezen illó, legalább a feldolgozás hő­mérsékletén folyékony, a PVC-vel inkompatibi­lis anyagot. Ezt az anyagot erélyes keveréssel, az emulziók előállításánál ismert módon oszlat­juk el. A — legcélszerűbben szobahőmérsékle­ten is folyékony — hidrofil anyag mennyisége a paszta összetételétől és az elérni kívánt poro­zitási foktól függően 50 és 200 rész között vál­tozik,' több mint 100 rész PVC-re számítva. . A kapott anyagot szokásos módon réteghor­^iozókra, vagy a fordított eljárás alkalmazása­kor, eltávolítható papírra, stb. visszük fel. A filmképződés után 150—200 C°-on az anyag köz­vetlenül véshető vagy csiszolható, ha nem vé­sett alátétet, vagy hasonlót alkalmaztunk. Vé­gül az anyagot azonnal kimossuk. Az eljárás részleteit az oltalmi kör korláto­zása nélkül az alábbi példákban ismertetjük. 1. példa 100 rész 70-es K-értékű, kb. 1,5% emulgeá­tort tartalmazó, és 3—5 átlagos szemcseméretű PVC-t 70 rész dioktilf falattal elpépesítünk. Eh­hez a péphez keverés közben 100 rész glicerint adunk. Az elegyet simítókéssel 0,5 mm vastag szövetre visszük fel, és 5 percig 170 C°-os leve­gőárammal kezeljük. Az anyagot ezután 15 perc alatt, állandó mozgatás közben, forrásban levő vízben kimossuk, majd 100 C°-os levegőn meg­szárítjuk. A képződött film mikroporozitása jó, és megfelelő mechanikai tulajdonságokkal ren­delkezik. Vízgőz áteresztőképessége 10 cm2 -es vizsgált felületre vonatkoztatva kb. 500 mg/24 óra. A hajlítási szilárdság vizsgálatakor Bally­flexométerben az anyag 50 000 hajlítás után még kifogástalan 2. példa 100 rész, 66-os K-értékű, kb. 3,5% emulgeá­tort tartalmazó, és 50 fi átlagos szemcseméretű PVC-t 80 rész dioktiladipáttal elpépesítünk, és 5 súlyrész vasoxidbarnával megfestjük az ele­gyet. Ehhez az anyaghoz keverés közben 125 súlyrész glicerint adunk. A kapott pépet simí­tókéssel szilikonozott szövetre visszük fel, majd fúvó levegővel 170 C°-on 1 percig melegítjük. A bevonatot a gélképző csatorna elhagyása után az alátéttől elválasztjuk, és forrásban levő víz­zel kimossuk. A kapott film jellemzői: vastagság: 0,4 mm, vízgőz áteresztőképesség: 10. cm2 -es vizsgált fe­lületre vonatkoztatva 530 mg/24 óra. A hajlítási szilárdságot Bally flexométerben vizsgálva az anyag 50 000 hajlítás után még ki­fogástalan. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents