157429. lajstromszámú szabadalom • Eljárás akrilnitril elektrolitikus dimerizálására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. V. 30. (RO—482) Franciaországi elsőbbsége: 1967. VI. 01. (PV 108 793) Közzététel napja: 1969. XI. 22. Megjelent: 1970. XI. 25. 157429 Nemzetközi osztályozás: C 07 c4 Feltalálók: Bizot Jean vegyészmérnök, 94-Thiiais, Bourat Guy vegyészmérnök',. 92-Bottrg-la-Reine, Michelet Daniel mérnök, 69-Lyon, Franciaország Tulajdonos: Rhone-Poulenc S. A., Párizs, Franciaország Eljárás akrilnitril elektrolitikus dimerizálására A találmány tárgya eljárás monomer a,ß-eii­lénszármazékok, nevezetesen akrilnitril hidro­dimerizálására elekrolitikus. úton. Többféle eljárást javasoltak etilénszárniazé­kok hidrodimerizálására vizes oldataik elektro­lízisével.' Így például vizes közegben, adott esetben egy másik oldószer jelenlétében elektro­lízissel hidrodimerizáltak a^-etilénkötésű keto­nokat, továbbá olyan telítetlen vegyületeket, mint a kumarin, sztilbén vagy ákrolein [Wil­son: Trans. Electrochem. Soc. 80, 139 (1941) és 84, 153 (1943); Pasternak: Helv. Chem. Acta 31, 753 (1953); Knunjanc: Uszpehi Him. 23 (7), 781—820 (1954); Tomilov: Russian Chem. Rev. 32, 36—37]. Az 1 32.8 327 számú francia szabadalom eljá­rást javasol a,'/?-etilénszáirmazékokinak, neveze­tesen akrilnitrilnek adiponitrillé, a poliamidok gyártásában különösen fontos közbülső termék­ké való hidrodirnerizációjára segéd elektrolitot tartalmazó vizes oldataik elektrolizálásával. En­nek az eljárásnak az a jellegzetessége, hogy olyan vizes eJaktrolizáló fürdőt alkalmaznak, amelyben a monomer konoentrációja legalább 10 s%. A szabadalom szerint az a,'/?-étilénszár­mazékok vizes oldatainak elektrolízise során kétféle szekunder reakció megy végbe: reduk­ció és kondenzáció; az akrilnitril esetében a dimerizáción kívül az akrilnitril redukciója is végbemehet propionitril képződésével, valamint kondenzációja bisz-(2-ciano-etiléter) keletkezé­sével. Habár ezek a reakciók többé-kevésbé egy-TM idejűleg mennek végbe, mértékük változik az elektrolízis-oldat olefintartalmával. így például akrilnitril esetében a propionitril képződése nő, amikor az akrilnitril koncentrációja csökken. Az említett francia szabadalom szerint az ak-1° rilnitrilkoncentrációinak 40%-ról 20%-ra való csökkenése esetén a propionitril hozama 0°/V ról 10%-ra nő. Amikor az ákrilnitriltartalorn 5 %-r.a csökken, a propionitril mennyisége több mint harmadrésze az elektrolízis során képződő 15 terméknek. A szabadalom szerint tömény akril­nitrilo'ldatok előállítására segédelektrolitok al­kalmazása szükséges, amelyek egyszersmind hidrotóp sókként elősegítik az akrilnitril oldó­dását a vízben. E két követelménynek legjöb-20 ban megfelelő sók azok a szulfonsavsók, ame­lyeknek a kationja nem veszti el a töltését a hidrodirnerizáció során alkalmazott feszültsé­geknél, ezek közül is a kvaterner ammónium­szulfonátok. 25 Bár ezek a sók különösen alkalmasak az em­lített eljárások végrehajtására, megfigyelték, hogy a leghasználatosabbak közülük, különö­sen az arilszulfonátok, az alkalmazott koncent­rációs körülmények között oxidálódnak az 30 anódon (lásd 1 415 524 számú francia szabada-157429

Next

/
Thumbnails
Contents