157312. lajstromszámú szabadalom • Venturicsöves kompenzált nyomásszabályozó

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 157312 'jfak Nemzetközi osztályozás: G 05 d ^^P Bejelentés napja: 1968. IV. 09. (OA—371) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. IX. 22. Megjelent: 1970. X. 20. Feltaláló: Hajdú István oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt Gáztechnikái Kutató és Vizsgáló Állomás, Budapest Venturi-csöves, kompenzált nyomásszabályozó Gáznemű anyagokat szállító csővezetékbe épített nyomásszabályozó (nyomáscsökkentő, és/vagy stabilizáló) berendezések működésének döntő jellemzője az alacsonyabb (szekunder) nyomás állandósága. Azt a követelményt azon- 5 ban, hogy az átáramló gáz mennyiségének (a fogyasztásnak) az üzemi igényeknek megfelelő mértékű változása mellett a szekunder nyo­más állandó maradjon, az ismert megoldású nyomásszabályzók csak megközelíteni képesek, JQ Annak érdekében, hogy a szekunder nyomás lehetőleg minél kisebb határok között változ­zon, a membrán átmérőjének növelése szüksé­ges, ami a geometriai méretek, és ezzel a sze­relési súly kedvezőtlen növeikedését vonja ma- 15 ga után. E hátrányok kiküszöblésére ismertté vált ed­digi megoldások viszont vagy áttételeket alkal­maznak, mely esetben a membrán elmozdulá- 2 o sa, és az ezzel járó deformáció növekszik és befolyásolja kedvezőtlenül a szabályzó műkö­dését, vagy a szabályzó szeleptányérjának te­hermentesítésére alkalmazott megoldások te­szik a szabályzót komplikált, nehezen gyártha- 2 5 tó szerkezetté és okozzák a belső súrlódások következtében a működésben tapasztalható bi­zonytalanságokat. A fenti körülményeken kíván segíteni a je­len találmány. 30 2 A találmány olyan, Venturi-csöves megoldá­sú nyomásszabályzót ismertet, amelynél a sze­leptányérra nehezedő nyomást a külső levegő­vel összekötött zárt teret határoló, és a szelep­tányérral azonos felületű membrán kompenzál­ja, a nyomásszabályzó működésének érzékeny­ségét az biztosítja, hogy a Venturi-csövön ke­letkező nyomás-esés következtében az érzékelő membrán a tényleges szekunder nyomásnál alacsonyabb nyomás hatása alatt áll, ami a nyomásszabályzót az áramló közeg hozamának növekedése esetén bizonyos fokú túlnyitásra kényszeríti, végül a Venituri^cső oldalsó nyílá­sán keresztül vezetett hídra épített szelep-szár kis geometriai méreteket és egyszerű szerke­zeti kiképzést biztosít. A találmány egyik lehetséges kiviteli válto­zatát az ábra tünteti fel. A h jelű házba épített nyomásszabályzóba a nagyobb nyomású közeg az a beömlő nyílá­son keresztül jut, ahol az 1 szelepfészekhez szoruló e szeleptányér zárja el a gázáram út­ját. A szabályzó rugalmi helyzetében a szelep nyitva van. A primer, nyomás egyben nyomó­erőt gyakorol a d szerelőtányér által tartott b teret lezáró c membránra is, mely tér a be^­ömlő vezetékben helyet foglaló, és a külső lég­nyomással egy csövön keresztül érintkező szerkezeti elemet képez-157312

Next

/
Thumbnails
Contents