157151. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bevonat előállítására hőmérsékletingadozásnak kitett vegyipari reaktorok, főként fermentorok felületvédelmére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATITALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1968. XII. 12. (NE—433) Közzététel napja: 1969. IX. 22. Megjelent: 1970. IX. 15. 157151 Nemzetközi osztályozás: C 08 h2 ; C 04 b Feltalálók: Bod Magdolna tudományos munkatárs, 54%, Veszprém, Demény Antal tudományos munkatárs, 11%, Veszprém, Schreiner Rózsa műszaki ügyintéző, 15%, Veszprém, Dr. Bácskai Gyula tudományos osztályvezető, 10%, Veszprém, Encs László oki., vegyészmérnök, 10%, Debrecen Tulajdonos: Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém Eljárás bevonat előállítására hőmérsékletingadozásnak kitett vegyipari reaktorok, főként fermentorok felületvédelmére A gyógyszeriparban az antibiotikumok előál­lítására szénaoélból, vagy korrózióálló acélból készült fermentorolkat alkalmaznak. A szénaeél fermemtarokat a fermentlé, valamint a steri- 5 lezésre használt 130 C° hőmérsékletű gőz roha­mosan ikorrodeálja, a fermentorok fala elvéko­nyodik és rövidesen tönkremegy. Még ennél is károsabb azonban, hogy az elemzések a fer­mentlében mindenkor vas-ionok jelenlétét mu- 10 tatja ki. Az oldatba kerülő vas-ionok irodalmi adatok és a gyakorlati tapasztalatok szerint a fermentáció hatékonyságát nagymértékben le­rontják. Így pl. 800 gamma vas jelenléte a ter­melhető hasznos anyag mennyiségét 1400 g/m3 - 15 ről 16 g/m3 -re csökkenti. Az említett hátrányok korrózióálló acél alkalmazásával kiküszöbölhe­tők, de ez ,a megoldás rendkívül költséges. A fermentoroik felületvédelmének megoldá- 20 sara számos 'próbálkozás történt különféle mó­don előállított szervetlen és szerves felületbe­vonatok alkalmazásával, de mindeddig csak kor­látozott eredménnyel. Az eddig alkalmazott be- -_ vonatok általában 100 C° feletti hőmérsékleten 25 tönkremennek. Ismertek ugyan műanyagfélesé-. gek — mint pl. a különféle műgyantáknak kvarcliszttel, grafittal, cementtel képezett. rend­szerei —• amelyek magas hőmérsékletet is ki­állnak, de gyors öregedés és a hőmérséklet in- 30 2 gadozások következtében felrepedeznek és a fe­lületről leválnak; hőtágulási együtthatójuk a fémékétől lényegesen eltér. Találmányunk célja ismétlődően magas hő^ mérsékletnek ellenálló, rugalmas bevonatok ki­dolgozása, amely alkalmas különféle szénacél tartályok, különösen fermentorok felületének korrózióvédő bevonására. Találmányunk célja eljárás bevonat előállítá­sára, hőmérsékletingadozásnak kitett vegyipari reaktorok, főként fermentorok felületvédelmére. A találmány a következő felismeréseinken ala­pul. A műgyanta a kötés során térhálósodik; ha a műgyantával a térhálósodás után hőt közlünk, a térháló meglazul, méretének többszörösére nö­vekszik és deformálódik. Lehűlése során azon­ban nem eredeti méretére zsugorodik, hanem ennél kisebbre, ami a műgyanta öregedését eredményezi. Ismételt felmelegítés és lehűtés esetében a zsugorodás egyre nagyobb mérvű lesz. Ha azonban a műgyantába 30—50% cementet és talkumot keverünk, majd ezt a műanyagke­veréket 100 C° feletti hőmérsékleten vízgőzzel kezeljük, a térháló hézagait kitöltő adalékanya­gok közül a cement vizet köt meg, míg a má­sodik komponens, a talkum a felvett vizet nem köti meg, hanem később leadja. A gőzölés so-157151

Next

/
Thumbnails
Contents