157139. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés állandó, vagy előírt mértékben változó potenciálon végbemenő elektródfolyamat szabályozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. V. 09. (MA—1840) Közzététel napja: 1969. VIII. 22. Megjelent: 1970. VIII. 25. 157139 Nemzetközi osztályozás: G 01 n Feltalálók: Dr. Dévay József tanszékvezető egyetemi tanár, ifj. Dr. Lengyel Béla egyetemi tanársegéd, Budapest, Mészáros Lajos egyetemi adjunktus, Veszprém, Garai Tibor tudományos munkatárs, Budapest, Vizli Mihály műszerész, Veszprém, Dr. Pungor Ernő tanszékvezető egyetemi tanár, Budapest Tulajdonos: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest Eljárás és berendezés állandó, vagy előírt mértékben változó potenciálon végbemeíiő elektródfolyamatok szabályozására A találmány tárgya eljárás állandó, vagy elő­írt mértékben változó potenciálon végbemenő, azaz elektrosztatikus, vagy elektrodinamikus elektródfolyamatok rendkívüli pontosságú sza­bályozására, tárgya továbbá a találmány szerin­ti szabályozás foganatosítására alkalmas beren­dezés. Elektrokémiai és korróziós vizsgálatoknál el­terjedt az említett potenciosztatikus, ill. poten­ciodinamiikus mérési módszer használata. A vizs­gálathoz használt három elektród1 körül a mérő­elektródot — elektromechanikus, vagy elektro­nikus rendszer segítségével — a referencialekt­ródhoz képest a kívánt potenciálon tartják oly módon, hogy a. referencia-, és a mérőelektród közötti feszültség és a beállítot't feszültség kü­lönbségével — mint hibajellel — arányosan ad­dig növelik az áramforrás kapocsfeszültségét, il­letve az ellenelektród1 és a mérőelektród között folyó egyenáramot, .amíg a hibajel közelítőleg zérussá válik. (VETTER, Kl .us J.: Elektroche­mische Kinetik, Springer VI., Berlin, 1961. p. 326.). A közöltekből nyilvánvaló, hogy a potenciosz­tát a referenciaelektród és a mérőelektród kö­zötti potenciált hivatott stabilizálni. Ez az eddigi módszerekkel és készülék -megoldásokkal azon­ban nem valósítható meg a kívánt .mértékben. A tényleges potenciál legfeljebb csak közelítőleg egyezik meg az elektródpotenciállal, mert a re-10 15 20 25 ferencialeketród és a mérőelektród közötti ol­datrétegen jelentős feszültség léphet fel, külö­nösen nagy áramok, illetve nagy ellenállású ol­datok esetében. Az oldatokban fellépő ellenállás nemkívánt hatása csökkenthető, ha a referenciaelektród ka­pillárisát (Luggin-kapilláris) a mérőelektródhoz közelítjük (Erdey-Grúz T.—Proszt J.: Fizikai kémiai praktikum, Tankönyvkiadó, Bp., 1965. p. 160.). Ilyenkor azonban a kapilláris árnyékoló hatása megváltoztathatja az áramsűrűség-elosz­tást az elektródfelületen, másrészt az elektród­felület egy pontjának potenciálját méri, ami je­lentős mértékben eltérhet az elektród átlagpo­tenciáljától. Különösen nagy lehet az elektród . potenciálja és a mérhető potenciál közötti eltérés akkor, ha az elektród felületén nagy ellenállású felületi rétegek (pl. passzív réteg, lakkréteg stb.) képződnek. Az eddigi módszerek és .potanciosztátok emlí­tett hibáinak kiküszöbölésére folytatott kísérle­teink során azt találtuk, hogy az elektródfolya­matok megzavarása nélkül, továbbá nagy ellen­állású oldatok használata, sőt zavaró elektród­bevonatképződés esetén is rendkívüli pontosság­gal tudjuk követni, illetve beszabályozni az elektródpotenciált, ha a mérőtéren átfolyó egyenáramra ezzel arányos, de körülbelül 2—4 nagyságrenddel kisebb váltóáramot szuperponá­lunk, és ezen szuperponált váltóáram hatására a 157139

Next

/
Thumbnails
Contents