157088. lajstromszámú szabadalom • Áramköri elrendezés logikai jelszintek távíró jelszintekre történő átalakításához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1968. IV. 17. (EE—1508) Közzététel napja: 1969. IX. 22. Megjelent: 1970. IX. 15. 157088 Nemzetközi osztályozás: H 03 k Feltaláló: Retngei Ferenc ökl. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Elektrotechnika KTSZ., Budapest Áramköri elrendezés logikai jelszintek távíró jelszintekre történő átalakításához A távírótechnikában egyre inkább tért hódító digitális berendezések alkalmazásánál komoly problémát jelent az a logikai jelszinteken előál­lított információk távíró jelszintre történő átala­kítása és a távíró hálózatra történő rákapcsolá- 5 sa. Ezen problémák a távírótechnikai szakembe­rek által ismertek, és a következőkben foglalha­tók össze: 1. A logikai jelszintű berendezés, és a távíró- 10 hálózat galvanikusan szétválasztott legyen. 2. Az áramkört el kell látni rövidzár, túláram, szembekapcsolt + 60 V-os (távírószintű) feszült­ség, és túlfeszültség-elleni védelemmel. 3. Biztosítani kell, hogy az áramkör saját tor- 15 zítása igen kis értékű legyen. Ez a követelmény főleg mérőberendezéseknél fontos. 4. Lehetőséget kell biztosítani, hogy az átala­kító — egy átkapcsolás segítségével — kettős­áramú és egyszeres áramú üzemmódra egyaránt 20 alkalmazható legyen. Az eddig ismert megoldások a következő főbb csoportokra oszthatók: 1. Polár jelfogós átalakítók. 25 2. Elektronikus átalakítók. A polár jelfogós átalakítók gyakori és rendkí­vül pontos beállítást igényelnek, továbbá; alkal­mazásuknak korlátot szab a táviratozási sebes­ség növelése. 30 Az ismert elektronikus átalakítók további há­rom csoportra oszthatók: a) Egyenfeszültség erősítőt alkalmazó átalakí­tók. Ezek nem biztosítják a logikai jelszintű be­rendezés és a távíróhálózat galvanikus függet­lenségét, továbbá az előzőekben említett védel­mekről külön kell gondoskodni. b) Impulzus amplitúdó modulálás, illetve de­modulálás elvét alkalmazó megoldások. Ezen megoldások alapelve az, hogy az átalakítóba be­vezetett, vagy helyileg előállított nagyfrekven­ciás impulzussorozatot a logikai jelszintű infor­mációval amplitúdóban moduláljuk, impulzus­transzformátorral galvanikusan leválasztjuk, a leválasztott jelet demoduláljuk és a demodulált jellel egy elektroncsöves, vagy tranzisztoros fo­kozatot kapcsoló üzemben vezérlünk. Ennél a megoldásnál a demodulator időállandója miatt jelentős saját torzítás léphet fel, továbbá az elő­zőekben említett védelmekről külön kell gondos­kodni. c) Egyenfeszültség átalakítók elvét alkalmazó megoldások. Ezen megoldások alapelve, hogy egy — logikai jelszintű — információval kapuzott, nagyfrekvencián rezgő oszcillátor jelét feltransz­formáljuk a távírójel szintjére és egyenirányító fokozat segítségével egyenáramú távíró jellé ala­kítjuk. 157088

Next

/
Thumbnails
Contents