157051. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet hajlékony síkalakzatok pl. textiliák felhalmozására

157051 4 letapogató szerkezeten áthaladt, megfogja és a lefedő villa fölött, a párhuzamosan és függőle­gesen állíthatóan elhelyezett és körbe futó szál­lítószalagokkal ellátott asztalra lerakja. Ha a halomba rakott textil síkalakzatok adott magasságot érnek el, a lefedő villán lévő kap­csoló, időkapcsoló és elektromágneses kapcsoló útján, motorral meghajtott csigamieghajtás és menetes orsó segítségével a rakodó asztal előre meghatározott nagyságú süllyesztését hozza lét­re. A rakodó asztalt annyiszor süllyesztjük, amíg a kívánt halommagasságot el nem érjük. Ha a textil síkalakzatok a halomban egy előre meghatározott számot érnek el, úgy a halmot a rakodó asztalra erősített állványon mozgóan el­helyezett rakodó kocsi megfogószerfeezete, amely rögzített alsórészből és mozgó, forgatható felső­részből áll, megfogja, és az átadólemez felett to­vábbi szállítószalagra viszi. A rakodó kocsi megfogószerkezeténiek zárása céljából a felső részt fogaskerék-meghajtás, bel­sőmenetes tengely, és a tengelyirányú elcsavaro­dás ellen csapágyban biztosított menetes orsó segítségével ismert hajtómű motor függőlegesen mozgatja és a felsőrész a menetes orsóra elfor­gathatóan van felerősítve, húzórugóval pedig ál­landó helyzetben van tartva és a rakodó kocsi és a körbe futó szállítószalagok vízszintes moz­gatása céljából érintkezővel van ellátva. A találmányt részletesebben a rajz alapján is­mertetjük, amely a találmány szerinti szerkezet példaként! kiviteli alakját tünteti fel. Az 1. ábra a halomba rakó berendezés általá­nos nézete. A 2. ábra a megfogó-szerkezettel ellátott ko­csit, a 3. ábra az 1. ábna szerinti megfogó-szer­kezetet, a 4. ábra a rakodókocsit ábrázolja. Az ismert formára kialakított 1 szállítószalag homlokrészénél a 2 kereten belül 4 megfogó szerkezet-nyílással ellátott 3 felfekvési felület van, és ezen belül fotoelektromos 5 letapogató berendezés van elrendezve. A 6 hajlékony síkalakzatnak az 1 szállítósza­lagra! való lehúzása céljából a 2 kereten 7 meg­fogó kocsi, amely 8 húzómágnesből, 9 megfogó szerikezetbői és 10 hajtómű motorból áll, a rajta elhelyezett 11 fogaskerékmeghajtás és a 12 ten­gely útján méghajtott 13 kerekekkel mozgatha­tóan van elhelyezve. A 3 felfekvési felület alatt a 14 csapágyak kö­zött levő 15 tengelyre 16 lefedő villa van fel­erősítve, amelyet a motorból, elektromágneses kapcsolóból és csigameghajtásból álló 17 hajtó­elem hajt meg, a 18 négycsuklós elem és a 15 tengellyel öszekötött 19 hajtótag segítségével. A 7 megfogó kocsiról lehúzott 6 hajlékony sík­alakzatok lerakására a 20 rakodó asztal szolgál, amelynek homlokoldalánál a 21 hajtótengely és 22 terelő tengely található, amelyen 24 saját meghajtással körbe futó 23 szállítószalagok van­nak elhelyezve. A 20 rakodó asztal oldalára 25 állvány van 25 ,ü0 felerősítve a rajta található 26 rakodó kocsival együtt. A 20 rakodóasztalt az alatta elhelyezett 27 oszlop tartja, amely a 2 keretre er ősi tett 29 5 csapágyban végződik. A 20 rakodóasztal emelé­séhez és süllyesztéséhez szükséges forgómozgás átvitelére a 27 oszlopot közelebbről nem ábrá­zolt belső menettel látjuk el, amelybe 30 csiga­hajtással tartott és hajtott 31 menetes orsó nyú-10 lik be. A 20 rakodóasztal elfordulásának meg­gátlására a 29 csapágyban 32 illeszítőrugó van el­helyezve, amely állandóan a 27 oszlop külső ol­dalán levő 28 horonyba nyúlik be. A 20 rakodó asztal függőleges helyváltoztatására a 30 csiga-15 hajtás szolgál, amelyet 34 elektromágneses kap­csoló útján a 33 motor hajt meg. A 23 szállítószalagon a 6 hajlékony síkalak­zatból: álló 35 halmaz szállításának megvalósítá­sára a 36 kerekeken járó, 38 tengely útján 37 20 hajtóműmotor által meghajtott és 39 megfogó szerkezettel ellátott 26 rakodó kocsi szolgál, amely merev 40 alsó részből és függőleges irány­ban mozgatható 41 felsőrészből áll. A 41 felső­részt a 42 hajtóműmotor a 43 fogaskerék-meg­hajtás és az ehhez hozzáerősített belső-menetes 44 tengely és a 45 csapágyban sugárirányban biztosított, tengelyirányban állítható 46 menetes orsó útján mozgatjuk. A 41 felsőrész a 46 me­netes orsón elforgatható és a 47 húzórugóval ál­landó helyzetben tartható. A találmány szerinti szerkezet a következő­képpen működik: A 6 hajlékony síkalakzatot az 1 szállítószalag a 4 megfogószerkezet-nyílás fölött áttolja. A munkacifclus előtt a nyitott 9 megfogószer­kezettel ellátott 7 megfogó kocsi a 4 megfogó­szerkezet nyílásban, a 16 lefedő villa a 20 rakodó asztal egyik része felett nyugalmi helyzetben, az álilló 23 szállítószalagok és a 26 rakodó kocsi pe­dig a 25 állvány elülső szélénéi áll, nyitott 39 *" megfogó szerkezettel. Miután az 1 szállítószalag a 6 hajlékony sík­alakzatot a fotoelektromos 5 letapogató szerke­zet és a 4 megfogószerkezet-nyílás felett (áttolta, 45 a fotoelektromos 5 letapogató szerkezet a 8 hú­zómágnes útján a 9 megfogó szerkezet zárását idézi elő és egyidejűleg a 10 hajitóműmotor be­kapcsolásával a 7 megfogó kocsit 48 irányban el­indítja, továbbá a 6 hajlékony síkalakzatot a 16 50 lefedő villa felett a 20 rakodó asztalra húzza. Ennek a mozgásnak a folyamán a 7 megfogó kocsi átmegy a 49 kapcsolón és az 50 kapcsoló­hoz jut el. Miközben a 49 kapcsoló a 8 húzómág­nest oldja és ezzel a 9 megfogó szerkezet a 6 55 hajlékony síkalakzatnak a 20 rakodó asztalra való rakása céljából kinyílik, az 50 kapcsoló a 7 megfogó kocsi menetirány változását hozza létre 51 irányban. Ezen túlmenően a 49 kap­csolónak az a feladata, hogy a 17 hajtóelemet 60 bekapcsolja. Ezzel azt érjük el, hogy a 16 lefedő villa a 19 hajtóműtaggal való arányos lengése következté­ben állandó 53 szöggel kifelé és befelé leng ad-65 dig, amíg a 16 lefedő villa 52 karjának segítsé-2

Next

/
Thumbnails
Contents