156949. lajstromszámú szabadalom • Gyomirtószerek

MAGYAR SZABADALMI 156949 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS jÉSÉllÉk Nemzetközi osztályozás: ^^H% A 01 n 9/00 ffflp Bejelentés napja: 1967. IX. 08. (SCHE—130) „ • •• '-•>'«"•-^­jjMjr Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: ^j,i->* •••.'•/• 1966. IX. 10. (Sch 39 516 IV a/45 1) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1969. VI. 28. 'lÍJ J::v'­HIVATAL Megjelent: 1970. VIII. 25. Feltalálók: Dr. Arndt Friedrich, Dr. Boroschewski Gerhard, Borim Tulajdonos: SCHERING AG, Nyugat-Berlin es Bergkamen, ez utóbbi a Német Szövetségi Köztársaság­ban Gyomirtószerek A találmány különösen szelektív és nagyha­tású gyomirtószerekre vonatkozik, amelyek szubsztituált karbamoiloxifenil-karbamátok és felületaktív anyagok keverékeit tartalmazzák. A gyomirtószerek ismerten arra szolgálnak, hogy segítségükkel kultúrnövényekből a gyo­mokat szelektíven visszaszorítsák és kiirtsák, a nem kívánatos növénynövekedést teljesen meg­akadályozzák, és a növény növekedésére egyéb gátló befolyást gyakoroljanak. így a felhaszná­lási célnak megfelelően változik a felhaszná­lási alak, és a szereket oldatok, emulziók, szuszpenziók, granulátumok vagy porozósze­rek alakjában használják fel. Valamennyi felhasználási alak közös jellem­zője, hogy a hatóanyag jó eloszthatóságát kell biztosítania. A vízzel készült alakok esetében mindenekelőtt emulziók és szuszpenziók jönnek számításba, amelyeknél a hatóanyagok több­nyire szerves oldószerben felületaktív anya­gok segítségével vízben vannak homogenizálva. Ennek következtében a felületaktív anyagok is­mert felhasználása a gyomirtószerekkel kapcso­latban a nedvesedés elősegítésének szempont­jából történt. tani kívánt gyomnövénytől, a gyomirtószer jel­legétől, továbbá az adalékanyag jellegétől és koncentrációjától. így például növekedést elő­segítő anyagokat tartalmazó szerek esetében 5 az ilyen adalékok a gyomnövényekkel szembeni hatékonyság fokozódását idézték elő, azonban egyúttal rendszerint a kultúrnövényekre gya­korolt káros hatás is erősödött, vagyis megszűnt a gyomnövény szelektivitása; ennek következ-10 tében a gyomirtószer felhasználását nem-kívá­natos növények növekedésének meggátlására kellett korlátozni. Ezért az ilyen adalékanya­goknak a gyomirtószerekhez adott mennyisé­gét lehetőleg alalcsony értéken kell tartani; ez 15 az érték egy súlyrész hatóanyagra vonatkoz­tatva általában nem haladja meg közelítőleg a 0,4 súlyrész felületaktív anyag arányt. Azt találtuk, hogy hatóanyagként az I álta­lános képletű vegyületek közül egyet vagy töb-20 bet tartalmazó gyomirtószereknek mind a her­bicid hatását, mind a szelektivitását meg lehet növelni, ha ezekhez a vegyületekhez a szoká­sosnál nagyobb mennyiségekben adagoljuk a felületaktív anyagokat. 25 A képletben az egyes szubsztituensek jelen­tése a következő: Ismert dolog, hogy ezek a felületaktív anya­gok képesek a gyomirtószer hatásának befolyá­solására is, ami függhet többek között az ir- 30 RÍ adott esetben heterociklusos gyökkel szubsztituált alkil-gyököt, cikloalkil­gyököt, adott esetben halogénatommal 156949

Next

/
Thumbnails
Contents