156893. lajstromszámú szabadalom • Késtartó húsaprító géphez

o 156893 gókései mindenkor elfordíthatóan vagy eltolha­tóan vannak ágyazva, és közös azonos mérvű beállításra vannak összekapcsolva. Mivel a kés­tartó-egység zárt, leszerelhető, szerelési egysé­gekből van összeállítva, szükség szerint, tetszés szerint további szerelési egységekkel kiegészít­hető, vagy egyes szerelési egységek levételével kisebbíthető. Emellett azonban teljesen kiegyen­súlyozott kialakítást biztosítunk, mivel minden egyes szerelési egység tengelyre merőleges sík­ban fekvő késeket foglal magába, melyek egy­mást súlyban és tömegben kiegyenlítik és így nagyobb számú, a késtengely irányában egymás mögött elhelyezett szerelési egység alkalmazásá­val sem keletkezik kiegyensúlyozatlanság. Több szerelési egységnek egyetlen késtartó-egységre való összeállítása azonban csak úgy válik lehet­ségessé, ha a vágókések beállíthatóan, vagyis a perem mindenkori sugarának megfelelően, be­állíthatóan vannak kiképezve. Az egyes szerelési egységek késeinek közös beállításra való össze­kapcsolása biztosítja, hogy az átállítás során ki­egyensúlyozatlanság nem léphet fel és ennek kö­vetkeztében maga az átállítás is könnyebbé vá­lik. Mivel zárt szerelési egységekről van szó, a vágókések beállított helyzete az egyes egysége­ken belül a szétszerelés vagy összeillesztés során változatlan marad és így nincs szükség minden esetben a kések újbóli beállítására. A találmány szerinti kialakításnál a vágóké­sek elhelyezésének és átállításának egyszerű módját úgy biztosítjuk, hogy a teljesen azonos vágókéseket egyrészt csapok és kerek lyukak se­gítségével' a megfelelő tartótárcsán elfordítha­tóan rögzítjük, és másrészt egy további kb. su­gárirányú hosszlyukba illeszkedő csap segítségé­vel a forgással beállítható szorítótárcsához kap­csoljuk. Ilyen módon tehát csak a szorítótárcsát kell elfordítani ahhoz, hogy a kerületi irányban mért távolság a két csap között egymáshoz vi­szonyítva változzék, aminek következtében a hosszlyukon levő második csap egyidejű eltolá­sával együtt a kés megfelelő elfordulása jön lét­re. A kés elfordítása során természetesen a kés­csúcs forgási pályájának sugara is változik, a pe­rem belső sugarához viszonyított kívánt beállí­tásnak megfelelően. Emellett minden tartótárcsán tengelyirányú toldat van, amelyen a szorítótárcsa forgathatóan és tengelyirányban eltolhatóan van elhelyezve és azon a szorítótárcsa mélyedésében elhelyezett hengeres anya beerősítésére alkalmas külső me­net van. A hengeres anya lazításával a szorító­tárcsa is oly mértékben szabaddá válik, hogy a kés átállításához elfordítható. Amikor a kívánt késhelyzetet elértük a hengeres anyát megszo­rítjuk és ilymódon a késeket a beállított hely­zetben szoros kapcsolással rögzítjük. A kések így megtartják helyzetüket az összes szerelési egységnek a késtartó-egység tengelyén való vég­leges megszorításáig. A találmány egy további jellemzője szerint minden egyes vágókés talprészén egyrészt a szembenfekvő kés felé nyúló orr, másrészt egy ferde felület van, az orr mindenkor a szemben­fekvő kés ferde felületére illeszkedik és a kés beállítása során ezen a ferde felületen csúszik. Ilyen módon elkerüljük a kések beállításánál rés képződését a kések között, ami könnyen szeny­nyeződéshez vezethetne. A rajzon a találmányt példaképpeni kiviteli változat kapcsán szemléltetjük. Az 1. ábra a kés­tartó egyik szerelési egységének nézete, á 2. ábra az 1. ábra II—II vonalában vett metszet, a 3. áb­ra pedig a szerelési egység középső részét a szo­rítótárcsa eltávolításával és más késállásban ugyancsak metszetben szemlélteti. A teljességében nem szemléltetett késtartó­egység, több azonos szerelési egységből áll, mer lyek tetszés szerinti számban és egymást követő" sorrendben a késtartó tengelyére felhelyezhetők, ill. szétszerelhetők, vagy egyenként is leszerel­hetők. Minden egyes szerelési egységben, két 1 vágókés van, melyek a 2 tartótárcsa és a 3 szo­rítótárcsa között vannak rögzítve. Emellett az 1 vágókések a 4 kerek lyukbal elfordíthatóan a 2 tartótárcsa 5 csapján vannak elhelyezve és a má­sik oldalon nagyjából sugárirányú,6 hosszlyuk­kal vannak kiképezve, amelybe a 3 szorítótár­csából kinyúló 7 csap illeszkedik. A tartótárcsán külső menetes tengelyirányú 8 toldat van, mely­re a 9 hengeres anya csavarozható fel, mely a 3 szorítótárcsa 10 mélyedésben van. Amennyiben a 3 szorítótárcsát az 1. ábrán szemléltetett helyzetéből a 9 hengeres anya ki­lazítása után az óramutató járásával ellentétes irányban elfordítjuk, úgy az 1 kések is ugyan­abban az irányban fordulnak el és a 7 csapok a 6 hosszlyukban befelé hatolnak, így végül a 3. ábra szerinti helyzetet foglalják el, mely az 1. ábrán pont-vonallal jelzett késhelyzetnek fe­lel meg. Az elfordítás következtében a kés for­gási pályájának sugara R távolsággal változik. Magától értetődően a 7 csap az 1 késben rög­zítve is lehet és a 2 tartótárcsa furatában lehet forgathatóan ágyazva. Ugyanígy lehetséges a 7 csapot az 1 késeken kiképezni és a 6 hosszlyu­kakat a 3 szorítótárcsában kialakítani. Minden egyes 1 kés talprészén a szembenfekvő kés felé nyúló 11 orr és a túlsó oldalon 12 ferde felület van, az egymással szembenlevő kések orrai és ferde felületei egymáshoz illeszkednek, ill. a kés átállítás során egymáson csúsznak. Szabadalmi igénypontok: 1. -Késtartó húsaprítógéphez több késsel, me­lyeknél a mozgási pálya sugara változtatható, azzal jellemezve, hogy a késtartó^egység egyen­ként leszerelhető, zárt, önmagában ismert mó­don legalább két egy síkban elhelyezkedő tar­tótárcsa (2) és szorítótárcsa (3) között rögzített vágókésből (1) áíll'ó szerelési egységet foglal ma­gába, a szerelési egységekben a vágókósek elfor­díthatóan vagy eltolhatóan vannak ágyazva és azonos mérvű átállításra alkalmasan összekap­csolva, emellett az egymás között azonos vágó­kések mindegyike egyrészt csapon (4) és kerek­lyukon (5) keresztül a hozzátartozó tartótárcsán (2) van elfordíthatóan rögzítve, másrészt pedig a 10 15 20 25 SO H5 40 45 50 55 60 2 .

Next

/
Thumbnails
Contents