156727. lajstromszámú szabadalom • Nyomólégfék sínjárművekhez

SZABADALMI 156727 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS «Ml* *) L^ Bejelentés napja: 1968. IV. 24. (KO—2158) Szabadalmi osztály: 20 £26—50 IPP Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1967. IV. 25. (K 62 104) Nemzetközi osztály: B 61 h ORSZÁGOS TALÄLMÄNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. VI. 28. Megjelent: 1970. VI. 01. Decimal osztályozás: Feltaláló: Pölliinger Hans mérnök, München, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Knorr-Brem.se G.m.b.H., München, Német Szövetségi Köztársaság Nyomólégfék sínjárművekhez A találmány nyomólégfékre vonatkozik sín­járművek számára, amelynél egy fékvezérlő-sze­lep kerül alkalmazásra és amelynél a nyomás­változtató a fékvezérlő-szelep által szabályozott nyomást megváltoztatja. Emellett a nyomásvál- 5 toztató áttételi viszonya a terheléstől függ és ez a nyomásváltoztató egy kétfokozatban működő fékszerkezettel kapcsolatos, amely pneumatikus úton átkapcsolható. A berendezéshez még egy rugóterhelésű állítódugattyú is tartozik, amelyet 10 a rugóerő ellenében a terheléstől függő vezérlő­nyomás mozdít el és így ez a dugattyú a nyo­másváltoztatóhoz tartozó, az áttételi viszonyt meghatározó vezérlő emeltyűt mozgat. A 956 765 számú német szabadalmi leírásból ismeretes már a fentiekben leírt működésmód 15 szerint s dolgozó nyomólégfék sín járművekhez, amelynél a működés akkor kedvező, ha ezt a légféket a terhelés szempontjából nagy különb­séget mutató járműveknél alkalmazzák. Ennél a fékszerkezetnél, ha a kapcsolószerkezet segítse- 20 gével a terhelés által befolyásolt fékhengert üre­sen tartjuk, a nyomásváltoztató az üres jármű­től kezdve növekvő terhelésnél az áttételi vi­szony teljes tartományán áthalad. Mikor a jár­mű terhelése kb. felényi, tehát a terhelés elérte 25 a maximum felét, az áttételi viszony eléri leg­nagyobb értékét és ekkor az üresjárati fékhen­gerben a féknyomás maximális. Mikor a jármű terhelése tovább növekszik, a kapcsolószerkezet működésbe lép és ezáltal visszaviszi a nyomás- 30 % változtatót a legkisebb áttételi viszonyhoz, emel­lett pedig a terhelés által befolyásolt fékhengert az üresjárati fékhengerrel összekapcsolja. Mi­korra a terhelés eléri legnagyobb értékét, a nyo­másváltoztató ismét végighaladt az áttételi vi­szony teljes tartományán. Hátránya ennek a megoldásnak az, hogy a fékszerkezetben sok olyan mechanikai eszközt, ill. részt kell alkal­mazni, így főleg beállító alkatrészeket, amelyek állandó kezelést és karbantartást igényelnek. Egy másik, az 1 100 673 számú német szaba­dalmi leírásból ismert nyomólégféknél a fékve­zérlő-szelep a terheléstől függő, két különálló nyomásváltoztatót szabályoz. Ezek közül az egyik — a legerősebb fékezésre vonatkoztatva — az üres járműtől kiindulóan, a jármű növekedő terhelésénél az üresjárati fékhengerbe fékező­nyomást juttat, mindaddig, amíg a kb. félterhe­lésnél (közepes terhelésnél) a legnagyobb fékező­nyomást elérjük. Mikor a jármű terhelése to­vább növekszik, az üresjárati henger eléri leg­nagyobb fékező nyomását és a másik nyomás­változtató megkezdi az eddig, a külső levegővel kapcsolatban tartott, a terhelés által befolyásolt fékezőhengerbe egy olyan nyomás betáplálását, amely növekvő terhelésnél növekszik. Ez a meg­oldás'szintén hátrányos azért, mert két nyomás­változtatóra van szükség, ami drága. A találmány célja a leírt típusú nyomólégfék szerkezetet olyképp tökéletesíteni, hogy az egy-156727

Next

/
Thumbnails
Contents