156720. lajstromszámú szabadalom • Kerámia dielektrikumú, változtatható kapacitású, miniatűr tárcsás kondenzátor

SZABADALMI 156720 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS jKih Szabadalmi osztály: 21 g 1—16 fp| If' Bejelentés napja: 1966. VI. 13. (KE—785) Nemzetközi osztály: H 01 g ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. IV. 25. Megjelent: 1970. VI. 01. Decimái osztályozás: Kerekes András kutatómérnök, Szóráth Attila gépészmérnök, Királyhidi Gyula gépészmérnök, Fülöp Sándor gépészmérnök, Budapest Kerámia dielektrikumú, változtatható kapacitású, miniatűr tárcsás kondenzátor Az irodalomból és a gyakorlatból ismertek a ke­rámia dielektrikumú beállítható kondenzátorok amelyeket általában áramkörök kapacitásszórá­sainak kiegyenlítésére alkalmaznak. E kondenzá­torokat a készülék behangolásakor szokás a szük­séges értékre beállítani, gyakori változtatás nem fordul elő. A két legfontosabb követelmény ezek­kel szemben az, hogy csak csekély veszteséget okozzanak és hogy az egyszer beállított kapaci­tásérték mechanikus igénybevétel, pl. rázkódás esetén ne változzék meg. Az ismert kivitelek szerkezeti megoldásának lényege a következő: a kondenzátor egyik ezüst­fegyverzete a szigetelő anyagból ké-zült elem síkra csiszolt csúszó felületén van. Ehhez az elemhez képest viszonylagosan elmozdítható (fordítható) a másik ezüstfegyverzet, amely a di­elektrikum tárcsának síkracsiszolt csúszófelüle­tével ellentétes oldalán van. A dielektrikum cél­szerűen megválasztott dielektromos jellemzőkkel rendelkező kerámia. Egy-egy fegyverzetnek a tengelyre merőleges síkra vonatkozó vetülete ki­sebb a tárcsa megfelelő merőleges vetületének felénél, így az egyik elemmel kényszer-kapcsolat­ban levő tengely elfordításával a kapacitásérték célszerűen változtatható. A tengely nemcsak a forgóelem megvezetését szolgálja, hanem a forgó­elemen levő fegyverzet elektromos átvezető je is egyben. A tengely a rögzített forrcsúcsánál mechanikusan van lezárva. Ez a lezárás egy ru­galmas betét közvetítésével biztosítja a szigetelt 10 15 20 25 30 elem és a dielektrikum csiszolt (polírozott) csú­szó felületének megfelelő mértékű egymásra szo­rítását. Az állórész fegyverzetének kivezetését rögzí­tett forrcsúcs biztosítja. A fémalkatrészek elekt­romos jó vezetők és nemesfémmel vannak bevon­va. A fentiekben leírt, általánosságban használt, változtatható kapacitású (beállítható) kondenzá­torok hátránya, hogy dielektrikum tárcsája a külső mechanikai behatásokra érzékeny, könnyen sérül. Ugyanis a miniatürizálás igényeinek meg­felelően az adott, a gyakorlatban pl. 7—12 mm átmérőjű dielektrikum kapacitását a vastagság csökkentésével is igyekeznek növelni. Ez viszont magával vonja a mechanikai szilárdság csökke­nését, ami már az alkatrész szerelésénél is érez­tetheti kedvezőtlen hatását. Ha viszont a die­lektrikum-tárcsát merevítő bordázattál látják el, ez közvetve csökkenti az elérhető kapacitást, a dielektrikum helyi nagyobb vastagsága, vagy a fegyverzet hasznos felületének csökkentése által. A geometriai méretek csökkentésének egyéb­ként a forgatótengely (állítószeg) is határt szab, egyrészt szükséges minimális méreténél fogva, másrészt mert a többi fémszerelvénnyel együtt kapacitást növelő tényező, és ez a kezdő kapaci­tás mértékére nézve kedvezőtlen. A jelen találmány célja olyan konstrukció ki­alakítása, amely előnyösebb a gazdaságos gyár­tás, valamint az alkalmazás szempontjából. A ta-156720

Next

/
Thumbnails
Contents