156662. lajstromszámú szabadalom • Eljárás azetidinotiazolidin-metánkarbonsavas észter előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÄLMÄNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1966. IX. 09. Svájci elsőbbsége: 1965. XII. 09. Közzététel napja: 1969. V. 27. Megjelent: 1970. VI. 30. (WO—62) 156662 Szabadalmi osztály: 12 p 1—5 Nemzetközi osztály: C 07 d2 Decimái osztályozás: Prof. Dr. Woodward Robert Burns Cambridge, Massachusetts, Amerikai Egyesült Államok Eljárás azetidinotiazolidiii-metánkarbonsavas észter előállítására A találmány tárgya új általános eljárás azeti-" dinotiazolidin-metánkarbonsavászter vegyületek előállítására. A találmány szerinti eljárás érté­kes közbenső termékeknek, főként a 7-amino­-cefaloszporánsav és származékainak első ízben 5 történő szintetikus előállításánál vált be és eh­hez a sajátos szintézis folyamathoz különösen alkalmas. A 7-arnmo-céfaloszporánsavat a (XVI) kép- 10 lettel jellemezzük. A celfaloszporánsav.származé­kain elsősorban N^acil-vegyületeket értünk, amelyekben az acilgyökök főként a hatékonyan használt 7-a:m'ino-cefaloszporánsav N-acil-gyö­kei közé tartoznak, mint a tienilacetil-, pl. 2- 15 -tienilacetil-, ciánacetil-, klóretilkarbamii- vagy fenilacetil-gyöbök, vagy könnyen lehasítható acilgyökök, mint a szénsav valamely félészteré­nek gyöke, pl. tercier buitilkarbonil-gyök. A gyógyszerként való felhasználás során érté- 20 kes fenti vegyületeknek és származékaiknak új­szerű szintézise azon az elven alapszik, hogy va­lamely 3,5-helyettesítetlen 2,2,-diszubsztituált tiazolidin-4-karbansavait, pl. valamely (I) kép­letű vegyületet használunk fel kiindulóanyag- 25 ként és a szintézist pl. az A reakcióvázlaton fel­tüntetett módszer szerint végezzük. A (IX) képletű vegyületet a B reakcióvézlat szerint alakítjuk át a kívánt 7-amino-cefalo­szporánsawá, vagy annak származékaivá. go A közbenső termékként felhasznált (X) kép­letű vegyületet pedig a C reakcióvázlat szerint állítjuk elő. Az azetidintiazolidin-meitánkarbonsav-vegyü­leteket, pl. a .(XI) képletű vegyületet meglepő módon úgy állíthatjuk elő, hogy egy Nx-helyet­tesítetlen 4,4-diszuibsztituált 3-aeetil-azetidinil­-[3,2^d]-tiazölidin-2"ont, mint a (IX) képletű ve­gyületet égy diformil-metilén-metánkarbonsav­' észterrel, mint a (. <) képletű vegyülettel reak­cióba viszünk és adott esetben valamely nyert végtermékben meglevő szubsztituenst más szubsztituenssé átalakítunk, és adott esetben, valamely nyert izomer keveréket az egyes izo­merekké szétválasztjuk. A kiindulóanyag 4-helyzetben levő szubszti­tuensei a következők lehetnek: szénhidrogén-, főként alifás szénhidrogéngyökök, mint rövid­szénláncú alkil-, pl. etil-, n-propil-, izopropil­vagy előnyösen metil-csoportok, valamint aro­más-, főként fenil-csoportok, vagy aralifás szénhidrogéngyökök, kiváltképp fenilalkil-, pl. benzil- vagy feniletil-csoportok, valamint funk­ciósán átalakított, pl. észterezett karboxil-cso­portok, mint karfoo-:r>övidszénláneú alkoxi-, pl. karbometoxi- vagy karbetoxi-csoportok. A 4-helyzetben levő két szubsztituens együttesen a következő csoportok helyett állhat: kétértékű szénhidrogéngyök-, főként kétértékű alifás szén­hidrogéngyök, mint valamely rövidszénláncú al-156662

Next

/
Thumbnails
Contents