156627. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyógyászati hatású [(2-metilénalkanoil)-fenoxi]-alkánkarbonsavak előállítására

156627 lén-, tetrametilén-, 1,3-tielyei között 3—4 szénatamos szénlhidrogén-butadienilén-, vagyis —CH =CH—CH •= CH-csoportot stb. ké­pezhetnek ; m 1—4 közötti egész szám; n 1—4 közötti egész szám; H* valamely megfelelő szerves vagy szervetlen savból, pl. sósavból levezethető kation. A (II) általános képletű [(2-szervestiometil-al­kanoil)-f enoxi]-alkánkarbonsavnak a kívánt (I) általános képletű vegyületté való átalakítását gyengén lúgos reakcióközegben végezzük álta­lában. A (II) általános képletű kiindulóvegyüle­tet a markeptánnal reakcióba lépő vegyszerrel reagáltatjuk, majd a reakció folytán képződő karbonsavsó-intermediért a kívánt termék ki­nyerésére valamely savval, pl. sósavval kezel­jük. A merkaptánokkal reakcióba lépő reagens­ként pl. fémoxidokat vagy fémnitrátokat, mint merkurioxidot, ólomoxidot, ezüstnitrátot stb. használunk. A reakciót vizes vagy alternative szerves oldószeres közegben is lefolytathatjuk. A kiválasztott szerves oldószer jellege az eljá­rás sikeres lefolytatása szempontjából nem dön­tő, általában azonban olyan szerves vagy szer­vetlen reakcióközeget választunk, amely a rea­gensekkel szemben teljesen iners módon visel­kedik és megfelelő oldóképessége van. A találmány szerinti eljárással készíthető (I) általános képletű [ (2-metilénalkanoil)-f enoxi] -alkánkarbonsavak kristályos, szilárd termékek formájában állíthatók elő, amelyeket adott eset­ben megfelelő oldószerből való átkristályosítás­sal tisztíthatunk. Megfelelő oldószerként meg­említjük pl. a következőket: széntetraklorid, bu­tilklorid, benzol, ciklohexán stb., valamint a fel­soroltak keveréke. A találmány szerinti eljárás egyik előnyös kiviteli változata szerint gyengén bázisos kö­zekben valamely '(Ha) általános képletű '[4-(2--(szervestiometil)-alkanoil)-fenoxi]-ecetsavat va­lamely merkaptán-csoporttal reakcióba lépő rea­genssel reagáltatunk, a képződött karbonsavsó­-intermediert savval kezeljük és így a kívánt (la) általános képletű [4-(2-metilénalkanoil)-f e­noxi]-ecetsavat kapjuk. A vázolt reakciót a B reakcióvázlaton szemléltetjük. A B reakcióváz­laton szereplő egyes szubsztituensek jelentése a következő: R1 és H* a fentiekkel azonos; R2 rövidszénláncú alkil- és trihalogénmetil­esoporttal szubsztituált rövidszénláncú alkil­csoport; X3 és X3 azonos vagy eltérő, éspedig hidrogén­atomok, halogénatomok, rövidszénláncú al­kil-csoportok, vagy X2 és X3 együttesen 1,3-butadienilén-láncot képez. Az (la) általános képletű vegyületek különö­sen kedvező diuretikus és sóürítő tulajdonsá­gokkal rendelkeznek, így ezeket a kiemelt ve­gyületek közé soroljuk. A találmány szerinti eljárásban kiindul ó­anyagként használt [/2-(szervestiometil)-alka­noíl/-ifenoxi]-alkánkarbonsavakat könnyen elő­állíthatjuk valamely (III) általános képletű [/2--(szekunderaminometil)-alkanoil/-fenoxi]-al­kánkarbonsavból, vagy annak valamely savas 5 addíciós sójából merkaptánnal vagy hidrogén­szulfiddal, vagy ezek sószármázékaival történő reagáltatással valamely gyenge bázis jelenlété­ben. Ezt a reakciót a C reakcióvázlaton szem­léltetjük. A C reakcióvázlaton szereplő egyes 10 szubsztituensek jelentése a következő: R, R1 , X, m, n és H* a fenti jelentéssel rendel­kezik ; R3 és R 4 szénhidrogén- (vagyis kizárólag szén­ből és hidrogénből álló szerves gyökök), 15 mint alkil-gyökök, vagy a kapcsolódó nitro­génatommal valamely heterociklusos gyö­köt, mint piperidinil-, morfolino-gyököt stb. képezhetnek; HA valamely aminnal sóképzésre alkalmas 20 szerves vagy szervetlen sav, pl. sósavgyök. A C reakcióvázlaton feltüntetett reakciót kör­nyezeti vagy emelt hőmérsékleten, a reakció­komponensekre nézve oldható tulajdonságokkal rendelkező bármely iners oldószerben lefolytat-25 hatjuk. A (II) általános képletű [/2-!(szervestiometil)­-alkanoil/-f enoxi] -alkánkarbonsavak elővegyü­leteinek előállításánál használt (III) általános képletű [/2-(szekunder-aminometil)-alkanoil/­SO -fenoxi)-alkánkarbonsavakat és sóikat valamely / (IV) általános képletű (alkanoilfenoxi)-alkánkar­bonsavból formaldehiddel vagy paraformalde­hiddel és valamely szekunder amin savas addí­ciós sójával történő reagáltatással állítjuk elő. 35 Szekunder amin savas addíciós sójaként dialkil­amin, piperidin vagy morfolin megfelelő szár­mazékait használjuk. Az előbb említett reakció­val valamely (III) általános képletű (un. Man­nich-amin) [/2-(szekunder-aminometil)-alka-40 noil/-f enoxi]-alkánkarbonsav megfelelő savas addíciós sóját nyerjük. Ezt a reakciót a D reak­cióvázlaton tüntetjük fel. A D reakcióvázlaton szereplő egyes szubsztituensek jelentése a kö­vetkező: 45 R, R3 , R 4 , X, m, n és HA a fentiekkel egyező; HNRaR 4 -BA valamely szekunder aminból kép­zett sót, pl. dialkilamin, di-rövidszénláncú alkilamin, piperidin, morfolin sót jelent; w 1 vagy egynél nagyobb egész szám. 50 Adott esetben a reakció során nyert Man­nich-amin sóját valamely ismert módon bázis­sal történő reagáltatással a megfelelő szabad aminná átalakíthatjuk. A (III) általános kép­letű Mannich-amin-intermedierek részletesebb 55 előállításával foglalkozik a 237 288 alapszámú USA szabadalmi bejelentés. (A bejelentés nap­ja: 1962. november 13.) A (III) általános képletű [/2-(szekunder-ami­nometil)-alkanoil/-f enoxi] -alkánkarbonsav-inter-60 medierek sóinak előállításával kapcsolatban megemlített (IV) általános képletű (alkanoilfe­noxi)-alkánkarbonsavakat különböző módsze­rekkel állíthatjuk elő. Az egyik módszer sze­rint valamely helyettesítetlen vagy megfelelően 65 helyettesített alkanoilhalogenidet valamely 2

Next

/
Thumbnails
Contents