156597. lajstromszámú szabadalom • Berendezés darabos anyagok - előnyösen mezőgazdasági termékek - hosszméretcsoportok szerinti osztályozására

3 156597 4 dezés, mely az élelmiszeriparban feldolgozott da­rabos és különböző méretekkel rendelkező me­zőgazdasági termékek technológiai célok szerinti osztályozását a korszerű követelményeknek meg­felelő színvonalon kielégítené. A találmány célja a manuális úton végzett osz­tályozás gépesítését oly módon megoldani, hogy az ismert — és a felsorolt hiányosságok miatt ki­elégítően nem alkalmazható — berendezéseknél tapasztalt hibák (mint pl. az alacsony termelé­kenység, bonyolult szerkezeti megoldásokból adó­dó gyakori meghibásodás stb.) kiküszöbölődje­nek. Ennek megfelelően a találmány nem az is­mert megoldások- továbbfejlesztését választja, hanem alapjaiban új utakat követ. A találmány alapját az a felismerés képezi, hogy az osztályozandó árú szállítópályáról való eltávolítását az üzembiztonság és könnyű kezel­hetőség következményeinek maradéktalan kielé­gítéséhez mechanikus ütköztetéssel ken l megolda­ni, a nagy termelékenység eléréséhez — vagyis, az osztályozás sebességének növeléséhez — pedig az ütközőszerv útját állandó értékükre és lehető­leg minél kisebbre kell választanunk. A kitűzött célt azáltal érjük el, hogy az osztályozandó árút szállítópályán meghatározott közök hagyásával egyenkénti sorba rendezzük, majd az árút me­chanikus, fotőelektromos, vagy egyéb rendszerű letapogatószerkezet működési körébe visszük, amely szerkezet az árú hosszúságával arányos jelet képez. A képződött jelet logikai áramkörből, erősítőkből és tápegységekből álló vezérlőegy­ségbe visszük, ahol megtörténik a jel értékelése. Amennyiben a befutó jel osztályozandó árut kép­visel, a vezérlőegység — energiaátalakító szerv közbeiktatásával — működésbe hoz egy mechanikus ütközőszerkezetet, mely eltávolítja az árút a pályáról. Az ütközőszerkezet funkció­ját kétféle úton láthatja el. Az egyik esetben a szállítópályán haladó árúra a haladás irányára merőleges, vagy közel merőleges irányból gya­korolunk hatást, vagyis az árú hosszabbik olda­lának ütközik az ütköztető berendezés és így vé­gezzük el a pályáról való eltávolítást. A másik esetben a pályára — az osztályozandó darab elé — vezérelünk egy ferdén elhelyezett: terelőlapot, melynek a darab neki ütközik és leterelődik a pályáról. Annak a követelménynek a kielégítéséhez hogy az ütközőszerkezet útja viszonylag rövid és állandó legyen, a találmány szerint több osztá­lyozóberendezést alkalmazunk a szállítópálya mentén. Az osztályozóberendezésiek száma min­den esetben eggyel kisebb számú, mint az osz­tályozandó csoportok száma. (A szállítópályáról osztályozóberendezés útján el nem távolított da­rabok képezik az osztályozás utolsó csoportját.) Ha pl. az osztályozást V. csoportba — pl. 100 mm feletti, 80^100 mm, 60—80 mm, 40—60 mm és 40 mm alatti •— kívánjuk elvégeztetni, úgy • négy osztályozóberendezést helyezünk el a szál­lítópálya mentén és a legnagyobb méretből ki­indulva sorban eltávolítjuk az egyes osztályok­nak megfelelő darabokat a szállítópályáról. A . példa szerint végül csak a 40 mm alatti méret­tel rendelkező darabok maradnak a szállítópá­lyán, melyek az V. osztályt alkotják. A letapogatószerkezet és az ütköztetőszerkézet a szállítópálya mentén célszerűen bizonyos tá-5 volságban, egymástól eltolva helyezkedik el. Ez a távolság a letapogatószerkezet által képzett jel átfutási sebességével — az ütközőszerkezet mű­ködésbe hozásának idejével — arányos. A továb­biakban a találmány lényegét példaképpeni kivi-10 tel alapján, ábrák segítségével mutatjuk be. Az 1. ábra az oldalról történő ütközést szemléld téti, amikor egy lengésbe hozott lapot ütközte­tünk a szállítópályán haladó osztályozandó da­rabhoz és ily módon történik a szállítópályáról 15' való eltávolítás, míg a 2. ábra elölnézetben, a 3. ábra pedig felülnézetben azt az esetet szemlélteti, amikor az osztályozandó darab elé vezéreljük az ütközőlapot — tehát a darab ütközik a lapnak —• és, a. darab az osztályának megfelelő csatornáiba (rekesz stb.) terelődik. Amint az ábrákból látható az 1 szállítópályá­val haladó 2 osztályozandó darab a pálya megha­tározott szakaszán a pályán kívül elhelyezett 3 fényforrásból és 4 fotócellából álló letapogató egység hatókörébe kerül. A 2. és 3. ábrából lát­ható, hogy a példaképpeni kivitelnél két letapo­gatóegység van elhelyezve a pálya mentén. A két letapogatóegység egymástól való távolsága az osz­tályhatárok alsó értékével egyenlő. (Pl. a 80—100 mm hosszúságú osztály kiválasztása esetén a két 30 letapogatóegység egymástól való távolsága 80 mm.) Amennyiben a szállítópályán érkező darab megfelel annak a hosszúságnak, melynek kivá­lasztására a berendezés be van állítva, úgy egy adott pillanatban a két letapogató egység fény-35 forrása egyidejűleg kerül megszakításra. Az egy­idejű megszakítás révén olyan jel képződik, mely a logikai áramkörökből, erősítőkből és tápegysé­gekből álló 8 elektromos értékelő és vezérlőegy­ségen — megfelelő átalakítás után — átfutva mű­tó ködésbe hozza a 9 elektramágnes útján 1. ábra szerint a 7 rugóval alaphelyzetben tartott és 6 forgáspont körül elfordulni képes 5 ütközőlapot. Az 5 ütközőlap elfordulása az 1 szállítópályán el­helyezkedő 2 darabhoz való ütközést, majd to-45 vábbfordulás után a pályáról történő leterelést eredményez. Az elektromágnes behúzási távolsá­gának megfelelő út-megtétele után az ütközőlap visszatér alaphelyzetébe. Más elrendezésnél — mint pl. a 2. és 3. ábrán 50 bemutatottnál az 5 ütközőlapot a szállítópálya fe­lett rendezzük el. Ebben az esetben a 11 karra erősített ütközőlap az elektromágnes behúzása után az osztályozandó tárgy mozgás síkjába ke­rül, miáltal az előrehaladó tárgy a lapnak ütkö-55 zik. Az ütközőlapnak a szállítópályához legköze­lebb eső éle és a szállítópálya keresztmetszeti sík­ja a szöget zárnak be, miáltal a darab a szállító­pályáróla megfelelő csatornába (rekeszbe stb.) terelődik. 60 Természetesen a találmány szerinti osztályozó berendezés a példaképpeniektől eltérően még igen sok kiviteli formát ölthet. Két letapogató­egység helyett adott esetben egy is megfelelhet. Ekkor nyilvánvalóan az értékelő és vezérlőegy-65 ségben alkalmazott logikai áramkör — mely két 2

Next

/
Thumbnails
Contents