156597. lajstromszámú szabadalom • Berendezés darabos anyagok - előnyösen mezőgazdasági termékek - hosszméretcsoportok szerinti osztályozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY 156597 ié) Bejelentés napja: 1966. VII. 04. (FA—646) Szabadalmi osztály: 50 d Nemzetközi osztály: A 01 f ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1969. III. 24. Megjelent: 1970. VI. 01. Deciméi osztályozás: Feltalálók: Farkas István gépészmérnök, Könözsy László gépészimér,iiak, Príbelszky István technikus, Budapest Tulajdonos : Élelmiszeripari Berendezés és Gépgyártó Vállalat, Budapest Berendezés darabos anyagok — előnyösen mezőgazdasági termékek — hosszméret­-csoportok szerinti osztályozására A találmány tárgyát darabos anyagok — mint pl. különböző mezőgazdasági termékek — méret­csoportok szerinti osztályozására szolgáló be­rendezés képezi. Ismeretes, hogy a technika legkülönbözőbb te­rületein jelentkezik igény azonos anyagminősé­gű, de egymástól eltérő- méretű darabos anya­goknak meghatározott méretcsoportok szerinti osztályozására. így egyes mezőgazdasági termé­kek — mint pl. az uborka — élelmiszeripari fel­dolgozása során is szükség van különböző hosz­szúság szerinti Csoportosításra, mivel a mérettől függően a termék más és más célra hasznosítha­tó. Az uborka pl. bizonyos méretek felett nem alkalmas egészben történő konzerválásra, ha­nem csak salátakészítés céljára szeletelve hasz­nosítható. A mezőgazdasági termékek meghatározott cé­lok szerinti osztályozását az élelmiszeriparban ál­talában manuális úton végzik. Ez a módszer azonban az alacsony termelékenység és a szub­jektív személyi hibák miatt a nagyüzemek magas mennyiségi és minőségi igényeit ma már nem képes kielégíteni. Ismeretesek már kísérletek melyek az igen sok hátránnyal járó manuális osztályozás gépesítését célozzák. Az egyik ismert kísérlet szerint a szállítószalagon haladó anyagot fotóélektromos úton letapogatják és integráló áramkör segítségével értékelik. Az integráló áramkör útján — a letapogatott értéknek meg­felelően — vezérlik a szállítószalag végén elhe-10 15 20 25 80 lyezett osztályozóaknában lévő tányért, melynek helyzetétől függően az aknába hulló termék más más és más gyűjtőcsatornába lép. E megol­dás hátránya, hogy a letapogatás, kiértékelés, majd az osztályozótányér megfelelő helyzetbe hozása olyan időigényes, hogy a berendezés ter­melékenysége nem haladja meg a manuális úton végzett osztályozás termelékenységét. Ez nyilván­valóan következik abból, hogy az osztályozó­tányérnak az osztályozás elvégzéséhez különbö­ző hosszúságú utakat kell megtenni. Ha például V. osztályba soroljuk az árút, úgy előfordulhat, hogy két egymás után osztályozandó darab kö­zött IV. osztály eltérés lesz, tehát négy pozíció­nak megfelelő utat kell a tányérnak megtennie. Más esetekben egy-két, vagy három pozíciónak megfelelő az út hosszúsága. Ennek eredménye­képpen minden egyes pozícióváltozás más és más gyorsulásértéket eredményez, amj határt szab a szállítás sebessége növelésének. Más rendszereknél a szállítószalagon elrende­zett termék fotóelektromos letapogatása útján nyert jel segítségével — elektromos szerkezeti egységek közbeiktatásával — pneumatikus fúvó­szerkezetet hoznak működésbe, mely a szalagról lefújja az adott méretnek megfelelő terméket. Az elektromos és pneumatikus berendezések összekapcsolása bonyolulttá, a pneumatikus fú­vókák gyakori eltömődése pedig megbízhatat­lanná teszi ezt a rendszert. A technika jelenlegi állása szerint tehát nem ismeretes olyan beren-156597

Next

/
Thumbnails
Contents