156538. lajstromszámú szabadalom • Súlyszelepes sertésönitató berendezés

3 mert egyrészt nem a nyelvvel működtethetők, másrészt a rugós-szelep fokozott erőkifejtést igé­nyel. * ' Találmányunk célja egy olyan önitató beren­dezés létrehozása, amely egyrészt az ismertetett megoldások előnyeit megtartva az ivás módját a sertés természeti adottságaihoz a lehető leg­közelebb álló eszközökkel oldja meg, másrészt a feladatot az eddigieknél sokkal egyszerűbb esz­közökkel végzi el és ezzel a meghibásodási lehe­tőségeket, valamint az előállítási munka és anyagigényességét csökkenti. Találmányunk tárgya kombinált, szelepes, ser­tésönitató berendezés, amelyben a magasabban fekvő tartályból kiinduló közös ejtőcső egy vagy több elosztócsövön át az itatófejhez vagy itató­fejekhez vezet, egy-egy itatófej csőalakú végző­désében egy, vagy kétrészes súlyszelep van ki­képezve oly módon, hogy az egyrészes súlysze­lepnek, vagy a súlytesttől elválasztottan kikép­zett záródugónak a kiömlőnyílás felőli rúd ala­kú része hosszabb, mint az itatófej cső alakú végződésében az egyrészes súlyszelep, vagy a záródugó felfekvő felületével szemben levő zá­róperem távolsága az itatófej kiömlő nyílásától úgy, hogy kétrészes súlyszelep esetén, nyugalmi (zárt) állapotban a záródugó rúdalakú részének a kiömlőnyílás síkját meghaladó hossza na­gyobb, mint a záródugó másik, nagyobb átmérő­jű végétől a súlytestig terjedő távolság. A közös ejtőcsőbe szennyfogó kerül beépítésre. A találmányt példaképpeni kiviteli alak segít­ségével ismertetjük részletesebben. Az 1. ábrán egy példaképpeni sertésitató be­rendezés rajza látható. A 2. ábra egy példaképpeni itatófejet mu­tat be. Az 1. ábra szerint a vízelosztó hálózatból az I fővezeték vezet a 2 tartályhoz, amelyben a 3 vízszint szabályozó berendezés áUandó értéken tartja a vízszintet. A 2 tartály alján kiinduló 4 ejtőcsőbe beszerelhető egy 5 szennyfogó az eset­leg vízbekerülő szennyeződésektől való tisztítás érdekében. A 4 ejtőcső a 6 elosztócsövekben folytatódik, amelyek a 7 itatófej ékben végződ­nek. Általában egy kutricában egy 7 itatófejet helyeznek el, de szükség esetén természetesen nincs akadálya kutricánként több itatófej elhe­lyezésének. A 2. ábrán a 7 itatófej látható. A 7 itatófej 12 kiömlő nyílásával lefelé mutat, de nem függőle­gesen, hanem attól a 10 szöggel eltér. Példánk­ban a .10 szög 40°-kal egyenlő. A 7 itatófej belse­je úgy van kiképezve, hogy a 8 súlytest célszerűen súlygolyó, nyugalmi állapotban ne érintkezzen a 9 záródugónak a 8 súlygolyóval szemben fekvő felületével. A 9 záródugó rúd alakú része kisebb átmérőjű, mint a másik, á 8 súlygolyóval szem­ben fekvő rész és a kettő közötti felfekvő felü­letével nyugalmi (zárt) állapotban a 7 itatófej cső alakú végződésén bélül a cső felületen levő II záróperemén fekszik fel, A 9 záródugónak a ]2 kiömlőnyílás felőli rúdalakú része nyugalmi állapotban túlhaladja a 12 kiömlőnyílás síkját. Minthogy a példa szerint kétrészes súlyszelepet alkalmazunk, szükséges hogy a 9 záródugó rúd 4 x alakú részének a 12 kiömlőnyílás síkját túlha­ladó hossza nagyobb legyen, mint a 9 záródugó másik nagyobb átmérőjű végétől a 8 súlygo­lyóig terjedő távolság. 5 A 10 szög nagysága 20° és 60° között határoz­ható meg. Ha egyrészes súlyszelepet alkalma­zunk, akkor elegendő, ha a súlyszelep kiömlő­nyílás felőli rúd alakú része nyugalmi (zárt) ál­lapotban túlhaladja a 12 kiömlőnyílás síkját. 10 A találmányunk tárgyát képező berendezés a következőképpen működik: A malac nyelvével megnyomja a 9 záródugó rúd alakú részének vé­gét és legfeljebb a 7 itatófej csőalakú végződésé­nek pereméig visszaszorítja. A 9 záródugó fel-15 nyomja a 8 súlygolyót úgy, hogy a 8 súlygolyó . és a felfekvő perem közötti résen akadálytala­nul áramlik a folyadék a malac szájába. Mivel a 2 tartályban a víznívó mindig azonos szinten marad, a súlygolyó feletti vízoszlopnyomás sem 20 változik, az iváshoz szállított víz időegységre eső mennyisége is állandó. A találmány előnyei az eddig ismert berende­zésekkel szemben a következőkben foglalhatók össze: 25 1. Egyesíti az eddig ismert berendezések elő­nyeit. 2. Sokkal egyszerűbb szerkezetű az eddig is­mert legjobb berendezéseknél. Kisebb a meghi­básodási lehetőség, egyszerűbb és gyorsabb a „0 karbantartás. 3. A malac részére a legtökéletesebb ingerha­tást fejt ki, mert a malac természetes szopásá­hoz közelálló, azonos elven működő rendszert választ meg, amely a malac számára élettanilag s5 is legelőnyösebb és legkellemesebb, mivel az ivó­víz fogyasztása e rendszeren keresztül a szopás­hoz hasonló ingereket és folyamatokat vált ki, amelyet eddig alkalmazott egyetlen malacönit^­tó sem biztosít. 4. Pangó víz nincs, szennyeződés az ivó állat segítségével nem lehetséges, elcsöpögés nincs, ennek következtében nem növekszik a levegő páratartalma sem. 5. A szennyfogó segítségével a vízvezeték há­lózatban esetleg jelenlévő nagyobb szennyező­dés kiszűrésre kerül. Szabadalmi igénypontok: 1. Súlyszelepes sertésönitató berendezés, 5(3 amelyben a magasabban fekvő, előnyösen szint­szabályozóval ellátott tartályból kiinduló közös ejtőcső egy vagy több elosztócsövön át egy vagy több csöves szopóka alakú végződéssel rendelke­ző itatófejhez vezet, azzal jellemezve, hogy egy-55 e gy itatófej (7) cső alakú végződésében egy vagy kétrészes súlyszelep van kiképezve oly módon, hogy az egyrészes súlyszelepnek vagy a súlytest­tŐl (8) elválasztottan kiképzett záródugónak (9) a kiömlőnyílás (12) felőli rúd alakú része hosz-60 szabb, mint az itatófej (7) cső alakú végződésé­ben az egyrészes súlyszelep vagy a záródugó (9) felfekvőfelületével szemben levő záróperem (11) távolsága az itatófej (7) kiömlőnyílásától (12) úgy, hogy a kétrészes súlyszelep esetén nyugal-85 mi (zárt) állapotban a záródugó (9) rúd alakú 2

Next

/
Thumbnails
Contents