156538. lajstromszámú szabadalom • Súlyszelepes sertésönitató berendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1968. II. 24. (PE—649) Kiállítási elsőbbsége: 1967. VIII. 25. Közzététel napja: 1968. XII. 23. Megjelent: 1970. V. 02. 156538 Szabadalmi osztály: 45 h 7/00 Nemzetközi osztály: A 01 k 7/00 Decimái osztályozás: 636.084.75/.76 Petrics Pál főagronómus, Szekszárd, Siegfried Frigyes szövetkezeti elnök, Budapest Súlyszelepes sertésönitató berendezés A sertéstenyésztésben és hizlalásban az önita­tás jelentősége az emberi munkaerő megtakarí­tásánál és a termelés növekedésénél jelentkezik. A nagyüzemi sertéstenyésztés fejlődése során az önműködő ivóvízellátásra több módszert dolgoz­tak ki, amelyek azonban az egyre fokozódó hi­giéniai követelményeknek nem tudtak megfelel­ni. Valamennyi sertésönitató vagy csésze vagy vályú megoldással működik,' a csészében vagy vályúban állandóan van pangó víz, a tisztántar­tása csaknem megoldhatatlan és így a fertőzé­sek melegágyává válik. Az önitatás. másik igen fontos feltétele, hogy a malac elválasztás után azonnal rájöjjön, hogyan juthat folyadékhoz szomjúsága csillapítása céljából. Ismeretes pl. olyan szopókészülék malacok számára, amelyben egy tartályba benyúló csövek végei meghajlítva a tartály felső részén a palás­. ton át ki vannak vezetve és cucliban végződnek, Ez a berendezés csak akkor használható, ha a malac megtanulta, hogy a cuclit szívni kell, még­hozzá nehezen működtethető, mert a tejet alul­ról felfelé kell szívni (69 218 magyar szab.). Ismeretesek olyan itatóberendezések is, ame­lyeknél a folyadék felső tartályból gravitációs úton kerül csővezetéken át az itató tartályokba, amelyekben előre meghatározott mennyiség tá­rolható és az állatok gumicuclin keresztül szop­ják. Az itató tartályokban a folyadék mennyisé­gét kézi erővel működtetett csapok segítségével lehet pótolni, tehát nem az állat maga szabá-10 15 20 25 30 lyozza az ivással a folyadék mennyiségét. Hát­ránya ezen kívül az is, hogy az itató tartályban az ivás után visszamaradt folyadék a tartályból kifolyik, növeli az istálló páratartalmát (157.170 szovjet szerzői tanúsítvány). Az utánfolyas meggátlására újabban a gravi­tációs úton egy felső tartályból lefelé haladó fo­lyadék útjába olyan szelepet helyeznek el, ame­lyet az állat ivás alkalmával saját maga működ­tet. Ezek azonban kivétel nélkül rugós szelepes megoldások, amelyek vagy csak akkor működ­nek, ha a malac ivás közben a szopókás részt szájával elmozdítja (254.604. sz. osztrák szabada­lom), vagy a szopóka fölött a száj nagyságának megfelelő távolságban elhelyezett nyomás-nyitó lapkát túrókarimájával működteti (255.197 sz. osztrák és 1204 451 sz. NSZK szabadalom). Mindkét berendezés hátránya a bonyolult szer­kezet, amely számos meghibásodási lehetőséget rejt magába, nehézkes a karbantartás és ami ta­lán legfontosabb, nem vált ki megfelelő inger­hatást a malacnál, mert működtetése nem felel meg a malac szopás közben elsajátított beideg­ződéseinek. A malac ugyanis szopás közben nyelvével nyomja az anyaállat csecsbimbóját és így jut hozzá a táplálékához. Elválasztás után nyilván­valóan ugyanígy kísérli meg táplálékát megsze­rezni, méghozzá az eddigihez hasonló nagyságú erővel. Az utóbb említett rugós megoldások egyike sem felel meg ezeknek a feltételeknek, 156538

Next

/
Thumbnails
Contents