156529. lajstromszámú szabadalom • Gyorszárású-szelep

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADAI LEÍRÁS I ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 156529 ( ^ ív ,AV\ / ÍJ! z! i 0 R * .•^ 1 Bejelentés napja: 1967. II. 04. Közzététel napja: 1969. IV. 25. Megjelent: 1970. V. 02. (NI—100) Szabadalmi osztály: 47 g1 43—47 Nemzetközi osztály: F 06 k | Deci mái osztályozás: Feltaláló: Kaltenbaoh Fritz mérnök, Esslingen /Neckar, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: NINNELT Entwicklungs- und Vertriebs KG., Stiuttgart-Züf fen hausen, Német Szövetségi Köztársaság Gyorszárású-szelep A találmány tárgya szelep, főleg abban az is­mert típusba tartozó gyorszárású szelep, mely­nél a szelepházban vezetett szeleptest, a szelep­házban tömítetten vezetett, egy működtetőszerv fogantyúja segítségével működtethető szelep­emelőn keresztül, nyomórugó hatása ellenében a szelepüléshez viszonyítva állítható; emellett a fogantyú és a szelepemelő közötti, a működtető kapcsolat létesítésére legalább két, a működte­tőszerv közös vezetőtestében elhelyezett golyó szolgál, amely vezetőtestbe a szelepemelő benyú­lik és azt a működtetőfogantyú fogja át; a go­lyók a szelepemelőre fekszenek fel és közép­pontjukkal egy közös, a szelepház, ill. a szelep­emelő tengelyére merőleges tengelyen helyez­kednek el; ez a tengely a szelepemelővel együtt­működő golyó középpontjától meghatározott tá­volságban van. A két golyó részben a vezetőtest egymással szembenfekvő nyílásain hatol át és a működtető fogantyú egy üregében kialakított vezérlő felületekkel és mélyedésekkel olymó­don működik együtt, hogy a fogantyúnak a ve­zetőtesthez viszonyított átállítása esetén a sze­lepemelő egyidejű elnyomása mellett az egymás­sal szemben fekvő golyók közötti távolság csök­ken, ill. növekszik. Ilyen szelepet ismertet az 1 094 544 számú né­met szabadalmi leírás. Az ismertetett kivitelű szelepeknél a működ­tető fogantyút és a golyókat körülfogó működ­tetőszerv a szelepháztól különálló részt alkot és 10 15 20 25 30 ennek megfelelően azt a szelepházon rögzíteni kell. Ez szokványosán hollandi anya segítségével történik, melyet a működtetőszerv vezetőtestén szerelnek fel. Mind a vezető test, mind pedig a hollandi anya a működtető fogantyúval kapcsol­va ilymódon különálló, összeszerelendő alkat­részeket képeznek és ennek következtében a működtetőszervek ilymódon való kialakítása igen költséges. A vázolt, ismert szerkezetnek to­vábbi hátránya, hogy lehetőséget nyújt a mű­ködtetőszervnek a palack töltött állapota esetén is a szelepházról való lecsavarására. Ilymódon az a veszély áll fenn, hogy a működtető szerv gáz­palackok szállítása esetén a szelepházról levál­hat. Az sem bizonyult előnyösnek, hogy a működ­tető szerv a szeleptesthez viszonyítva minden tet­szés szerinti viszonylagos helyzetben rögzíthető, mivel ilymódon kívülről nem ismerhető fel, hogy a szelep éppen milyen beállítási helyzetben van. A fentiekben ismertetett típusú szelepeknél a felsorolt hátrányokat a találmány szerint olymó­don küszöböljük ki, hogy a működtetőszerv ve­zetőtestét a szelepház egy részéből alakítjuk ki, amelyen a működtető fogantyú mozgathatóan van elhelyezve és annak a szelepházon való rög­zítésére egy ezen áthatoló, a szelepházban elhe­lyezett tartószerv szolgál, melyet egy biztosító­szerv rögzít és az a működtető fogantyú előre meghatározott helyzetében, előnyösen a záró 156529

Next

/
Thumbnails
Contents