156505. lajstromszámú szabadalom • Kétpengés nyírófej borotvakészülékhez

3 156505 4 Az 5. ábra a 2. és 4. ábrák szerinti vágófej hosszmetszete, összeszerelt állapotban. A 6. ábra az 5. ábra szerinti vágófej kereszt­metszete. A 7. ábra fésűszerű részt ábrázol, amely a külső fólia egyik éle mentén van elhelyezve. Az 1. ábrán sematikusan vágófóliát ábrázol­tunk sík állapotban. 1 a rövid szőr részére kiala­kított perforáció, 3 a rörvid szőr szakasza mentén elhelyezett nyílások, amelyek a 4, 4' fóliaszélek lehajlítása után a hajlítási éleken a hosszú szőr számára alkalmas borotva-szakaszokat létesítik. Ezek a szakaszok a 2. ábrából világosan látha­tók, amelyen hasonló részeket, azonos hivatko­zási számmal jelöltünk, ugyanúgy, mint a többi ábrán. Az 5 és 6 nyílások a tartórészben való rögzítésre szolgálnak. Ezt a tartórészt a 2. ábrán a külső fólia számára perspektivikusan ábrázol­tuk és 12 hivatkozási számmal jelöltük. A tartó­rész 8 csapokat vagy csavarokat hord, amelye­ken a fóliát 5 és 6 nyílásokkal központosítjuk, és amelyekre a rugózó, formájában a külső 12 tar­tórészhez illeszkedő belső 7 tartórész segítségé­vel előfeszítéssel rögzítjük. A 3. ábra az i belső fólia perspektív képét ábrázolja, amelynek lekerekített 4" szélrészét 8' csapokkal vagy csavarokkal két V-alakú 9 és 10 tartórész közé rögzítjük. A 4. ábra hasonló el­rendezést ábrázol, mint a 3. ábra, azzal a kü­lönbséggel, hogy a találmány szerint ennél a ki­vitelnél a belső fóliának a hajlítási széleken sza­badon álló 2 fogai vannak. Az i, ill. i' belső fóliákat 9, 10 tartórészeikkel az a külső fólia és 7 tartórésze által képezett 11 belső térbe helyezzük be. Az 5. és 6. ábrákon a vágófejet összeszerelt állapotban ábrázoltuk, mégpedig az 5. ábrán hosszmetszetben, és a 6. ábrán keresztmetszet­ben. A hivatkozási számok azonosak az 1.—4. ábrákon alkalmazott hivatkozási számokkal. Az 5. ábrából látható, hogy a 12 tartón 13 nyílás van, amelyen 14 menesztő csap nyúlik át, amely a belső fólia 10 tartórészén 15 rögzítőszervvel van rögzítve. A 14 menesztőcsap a kiviteli pél-10 15 20 25 30 35 40 dában csavarrugóként ábrázolt 16 rugóban van elhelyezve, ami által a belső fólia megkapja azt a szükséges nyomást, amivel a külső fóliának nyomódik neki, és biztosítja, hogy mindkét fó­lia szorosan egymásnak simuljon. A 14 menesztő csap a 17 nyíl irányában periodikusan ide-oda mozgatható 18 részen helyezkedik el, amely ha­ladó mozgást végző közbülső tagból, vagy köz­vetlenül, lengő motorból állhat. A 7. ábra 19 fésűalakú részt ábrázol, amely az a külső fólia egyik 4, vagy 4' éle mentén lehet úgy elhelyezve, hogy a 21 fogak közötti hézagok a külső fóliában levő 3 nyílásokkal fedésben le­gyenek. A rögzítéséhez 20 lyukak valók, amivel a fésűalakú részt a 12 külső tartórész és a külső fólia lehajlított 4, 4' tartományai között 8 csa­pokkal vagy csavarokkal rögzíteni lehet. Szabadalmi igénypontok: 1. Kétpengés nyírófej borotvakészülékhez, amelynek legalább egy egyenes éllel bíró külső fóliája van, amely az él tartományában hosszú szőrök vagy hajak vágására alkalmas nyílások­kal van ellátva, és amelynek a nyílások tarto­mányában lehajlított, ide-oda mozgatható belső fóliája van, azzal jellemezve, hogy a belső fó­liának (i') a nyílások tartományában szabadon álló és a belső fólia hajlítási élén túlnyúló vágó­fogai (2) vannak. 2. Az 1. igénypont szerinti nyírófej kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a vágófogak (2) a belső fóliával (i') egy darabból vannak kiala­kítva. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti nyírófej ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a külső fó­liának közvetlenül a résekkel (3) ellátott éle (4') előtt fésűszerű rész (19) van elhelyezve, amely­nek hézagai (19) a külső fólia nyílásaival (3) fe­désben vannak. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti nyírófej kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy mindkét fólia hatékony vágófelületei hengerala­kúra vannak domborítva. 2 rajz, 6 ábra A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 7007077. Zrínyi (T) Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents