156430. lajstromszámú szabadalom • Félvezetős távjelző és távvezérlő kapcsolási elrendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1964. X. 21. (VA—1120) Közzététel napja: 1967. VII. 22. 156430 / vJ \Ui\-3t "4/ \ Megjelent: 1970. IV. 15. Szabadalmi osztály: 21 c 28—53 Nemzetközi osztály: G 05 g Decimái osztályozás: Varga Ferenc elektrotechnikus és Birkenheuer József elektrotechnikus, Budapest Félvezetős távjelző és távvezérlő kapcsolási elrendezés 1 Az ipar különböző területein, a közlekedés­ben, különböző tudományos munkáknál, stb. alkalmaznak távvezérlő és távjelző berendezé­seiket. Ma már az ilyen feladatok megoldására egyre inkább félvezetős ímegoldású, digitális el- 5 ven működő berendezéseket alkalmaznak, azok számtalan előnyös tulajdonsága miatt a jelfo­gós, valamint az analóg berendezésekkel szem­ben. A digitális elv alkalmazása igen nagy pon­tosságot tesz lehetővé, a korszerű félvezetős lo- 10 gikai alapáramkörök alkalmazása pedig a nagy üzembiztonságot biztosítja. Az ilyen berendezéseknél különböző modulá­ciós, ill. rendszertechnikai megoldások kerül­nek megoldásra. Az irodalomból ismert megöl- 15 dások közül néhányat megemlítünk. A Siemens Zeitschrift 1963. 3. számában is­mertet egy berendezést, amely kódmodulált ferrit memóriás megoldású. A berendezés táv­jelzésre, távvezérlésre, valamint távmérés átvi- 20 telére alkalmas. A kódmodulált berendezések általában bonyolult felépítésüknél fogva költ­ségesek, viszonylag nagy az alapáramkör igé­nyük, .meghibásodásuk esetén jól képzett szak­személyzetet kíván a javításuk, viszonylag ko- 25 moly műszerezettséggel. Ismeretes még oly megoldású berendezés is, amelynél az információ tartalmat impulzusok megléte, ill. hiánya hordozza, időmultiplex megoldásban. Ezt tulajdonképpen amplitúdó- so modulált időmultiplex elvnek foghatjuk fel. Ilyen megoldás pl. a Tesla gyár által kifejlesz­tett ETS típusú távjelző berendezés. Ennek a megoldásnak a hátránya, hogy a vonalon levő zajbeütések könnyen tévesztést okozhatnak, mert abban az esetben, mikor a zajbeütés ép­pen jelszünetre esik, ott hamis jelet produkál, melyet a vevő esetleg nem tud megkülönböz­tetni a valódi jeltől és így hamis kijelzés jön létre. Fenti két rendszer igen szoros szinkroniz­must kíván az adó és vevő közt. Ezenkívül mindkét rendszer megkívánja a vevőoldali óra­generátort is. A szinkronizimust a ciklusonként alkalmazott szinkronjel, valamint a nagypon­tosságú óragenerátorok biztosítják. Természetes ez is ezen rendszerek hátrányaként említhető. Ismeretes oly megoldás is, mikor az 50 Hz-es hálózatot alkalmazzák szinkronizálásra. Az ilyen megoldás hátránya, hogy hálózat kimara­dás esetén szükségáraimforrásról nem üzemel­tethető, mivel ilyen esetiben nem 'biztosított az adó és vevő közti szinkronizmus. Ez pl. a vil­lamos energia rendszerben való alkalmazását ilyen rendszereknek nem teszi lehetővé, mivel elég gyakran előfordul az alállomásokban a feszültségkimaradás 'és éppen ebben az esetben van legnagyobb szükség a távjelző, ill. távve­zérlő berendezések hibátlan működésére a gyors erősáramú üzemzavar elhárításának ér-156430

Next

/
Thumbnails
Contents