156412. lajstromszámú szabadalom • Pszichometrikus légnedvességmérő

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1967. X. 20. Közzététel napja: 1969. II. 22. Megjelent: 1970. IV. 15. (MU—389) 156412 Szabadalmi osztály: 42 i 3—20 Nemzetközi osztály: G 01 n Decimal osztályozás: Feltalálók: Schleifer Ödön gépészmérnök, 40%, Bózsó István villatmosmérnök, 40%, Halmos Imre villamosmérnök, 20%, Budapest Tulajdonos: Műszeripari Kutató Intézet, Budapest Pszichrometrikus légnedvességmérő Gázok (pl. levegő) relatív nedvességtartalmá­nak meghatározására a műszaki és tudományos gyakorlat számos területén van szükség. A technika fejlődése a relatív nedvességtartalom mérésével szemben támasztott követelményeket is mind nehezebben teljesíthetővé teszi s ennek eredményeképpen a régi megoldások hiányossá­gait egyre több új eljárás igyekszik kiküszö­bölni. A találmány tárgyát képező megoldás is ilyen szempontból készült. A nagy számú nedvességmeghatározó eljárás közül egyik legrégebb és legmegbízhatóbb a pszichrometrikus elven történő mérés. Ismere­tes, hogy ha két egymás mellett lévő hőmérő közül az egyiket közvetlenül a mérendő gáz áramlásának tesszük ki, a másikon desztillált víz­zel itatott harisnyát nedvesítünk és megfelelő légáramlásról gondoskodunk, ez utóbbi — to­vábbiakban nedvesítettnek nevezett hőmérő — a másiknál alacsonyabb hőfokot fog mu­tatni (Tjv)- A nedvesítetten hőmérő által mért hőmérsékletből (Tsz ), valamint a két hőmérő által mutatott érték különbségéből (Tsz—TV = = AT) a környező levegő vagy gáz relatív pára­tartalma meghatározható. A fenti értékek kö­zötti összefüggést az 1. ábra nomogram ja mu­tatja. Az eljárás előnye a többivel szemben abban áll, hogy viszonylag egyszerű eszközök­kel nagy pontosságot és folyamatos mérési le­hetőséget biztosít s nem tartalmaz öregedő, re-10 15 20 25 generálandó alkatelemeket (pl. hajszál, lithium­clorid). Hátrányaként lehet megemlítenünk, hogy a mérési eredmény két mennyiség (Tsz és TR) matematikailag exaktul csak nehezen felirható függvényből adódik, melyet azonban meghatározott mérési tartományon belül hánya­dos képzéssel viszonylag jól megközelíthetünk. A két — száraz és nedvesített •— hőmérő előnyösen alakítható ki ellenálláshőmérőből és az általunk mért hőmérsékletek Wheatston hi­dak segítségével egyszerűen alakíthatók át vil­lamos feszültség jelekké. Ellenállás hőmérőket és megfelelő híd-kapcsolást tartalmazó légned­vességinérő megoldások régóta és széles körben elterjedtek. A Wheatston4iidak átlós ágában fellépő fe­szültségek osztása legegyszerűbben hányados­mérő műszer segítségével történhet. Ebben az esetben a műszermutató állásáról a mért rela­tív légnedvesség vizuálisan közvetlenül leolvas­ható. Hasonlóan vizuális kijelzést vagy regiszt­rálást tesz lehetővé az a megoldás, amelynél önmagában ismert csúszó-potencióméteres kom­penzográf szervoosztóként történő alkalmazásá­val végzik a két hőmérsékletimérő híd feszült­ségeinek osztását Ezeknél a megoldásaknái tehát a mért lég­nedvesség mutatóhelyzet megfigyeléséből vagy egyéb úton történő érzékeléséből (pl. mutató­állás letapogató) nyerhető és a mért érték táv-156412 '

Next

/
Thumbnails
Contents