156404. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elegyek összetevőinek meghatározására radio-gázkromatográfiás úton

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÄLMÄNY Bejelentés napja: 1966. X. 10. (MA—1643) Közzététel napja: 1969. III. 24. Megjelent: 1970. IV. 15. 156404 Szabadalmi osztály: 42 1 3—á Nemzetközi osztály: G 01 n Decimái osztályozás: Feltalálók: Dr. Bálint Tibor oki. vegyész, Veszprém, 80%, Dr. Szepesy László oki. vegyészmérnök, Budapest, 20% Tulajdonos: Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet, Veszprém Eljárás és berendezés elegyek összetevőinek meghatározására radio­-gázkromatográfiás úton A radio-gázkromatográfia a gázkromatográfiá­nak az az ága, amelyben a vizsgálandó elegyek összetevőit radioaktivitásuk alapján radioaktív detektorral mérik. Az eddig általánosan ismert radio-gázkromatográfiás megihatározási eljáráso- 5 kat két csoportra szokás osztani: 1. A vizsgált anyagok aktívak természetes ra­dioaktivitásuk, vagy az elválasztás előtt radio­aktív izotóppal történt jelölésük irévén; 2. a vizsgált anyagok inaktívak, és csak a gáz- 10 kromatográfiás elválasztás után kapják jelölé­süket, és pedig a) radioaktív reagensek felhasználásával, b) neutronokkal vagy töltött részecskékkel aktiválva. 15 Preparált tölteten végzett izotópcserére a szak­irodalomiban különböző módszereket ismertet­nek. A módszerek egyik csoportját gázfázisbam egyedi vegyületek izotóppal való megjelölésére alkalmazzák, különféle célokat szolgáló jelölt 20 vegyületek előállítására, (pl. 153.548 sz. magyar szabadalom). Ez az eljárás tehát elegyek össze­tevőinek meghatározására nem alkalmas. A módszerek másik csoportjánál az izotóp- 25 csere a preparált tölteten átáramló folyadék­fázisiból történik. A folyadék-kromatográfiával szétválasztott frakciók radioaktivitását előkészí­tő műveletek után szakaszosan mérik. Ez a módszer gázminták vizsgálatára nem alkalmas, 30 és folyadékokra vonatkoztatva is csak szakaszos elemzéshez használható. Ismeretes, hogy a gázkromatográfiás körül­ményektől (hordozó, hőfok, retenciós idő stfo.) függően a különféle összetevők különböző mér­tékben vesznek fel radioaktív izotópot. Annak megítélésénél, hogy valamely vegyület adott atomja ugyanazon elem radioaktív izotópjaira lecserélhető-e, vagy sem, első közelítésben ele­gendő az illető elem kötésimódját és az illető atom közvetlen környezetét megvizsgálnunk. Te­hát az izotópcserére való hajlandóság nem mo­lekuláris, sokkal inkább funkcionális csoportok tulajdonsága. Következésképpen a módszer al­kalmazási körének vizsgálatát a szerves kémia nagyszámú vegyület-típusa helyett elegendő bi­zonyos kötéstípusok vizsgálatára korlátoznunk. Triciumcsere esetében valamely hidrogénatom lecserélhetoségét tehát annak kötéserőssége, más néven savi jellege szabja meg. A lazán kötött hidrogén atomok hajlamosabbak triciumcseré­re, ezek savi jellege kifejezettebb. Ezzel szem­ben erősen kötött hidrogén atomok esetében a csökkent savi.jelleg azt eredményezi, hogy csak erős behatásra (speciális katalizátor és magas hőmérséklet esetén) számíthatunk izotópcserére. Ezekből a meggondolásokból kiindulva — pél­dául triciumcsere esetében — a hidrogénkötése­ket savi jellegük alapján egy folytonos sorba rendszerezibetjük: a sor elején a kifejezetten 156404

Next

/
Thumbnails
Contents