156358. lajstromszámú szabadalom • Kérdésekre felelő gép

MAGYAR NÉP KÖZT ARS AS AG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1965. X. 20. (CE—511) Közzététel napja: 1969. II. 22. Megjelent: 1970. III. 20. "/ Szabadalmi osztály: 42 n; 21 a1 36 Nemzetközi osztály: G 11 \ Í ^ Decimái osztályozás: Cserhalmi Gyula oki. gépészmérnök, Budapest Kérdésekre felelő gép A találmány tárgya eldöntendő és többdimen­ziós kiegészítendő kérdésekre felelő gép, célsze­rűen többdimenziós könyvtári katalógus, amely­nek asszociatív címrendszerű visszakereső egy­sége van. Többdimenziós könyvtári katalógus-rendsze­rekkel szemben — mint ismeretes — az az igény, hogy a tárolt könyvek, folyóiratok stfo. fontosabb adatait (témakör, szerző neve, mű címe, megjelenés éve, raktári szám, stob.) egy­egy adat alapján, vagy tetszőleges számú össze­hangolt adat szerint lehessen kikeresni a kata­lógusból. Többdimenziós kérdés például, hogy 1965-ben megjelent angol nyelvű rádiótechnikai kiönyvek közül melyek találhatók a könyvtár­ban. A példában az egyik dimenzió az évszám, a másik a nyelv, a harmadik pedig a tárgykör. Ilyen többdimenziós könyvtári katalógusok már ismertek. Legegyszerűbb a peremlyukasztá­sos kártya-rendszer. Ennél a rendszernél a kár­tyák szegélyén már a használatba vétel előtt lyukakat találunk. Minden lyuk egy-egy dimen­ziót jelent, tehát a kártya annyi dimenziós, amennyi a peremlyukak száma. A peremlyukak mindegyikéihez egy-egy tárgykört jelölő fogal­mat rendelünk. Ugyanazon helyen levő lyuk minden kártyán ugyanazt a fogalmat jelöli. A könyv feldolgozásánál a karton középső részére ráírjuk a könyv fontosabb információs adatait (szerzőt, címet, raktári számot stfo.). A könyv 10 15 20 25 30 tartalmát kifejező tárgyköri fogalmaknak meg­felelő peremlyukakat megkeresve, az illető lyu­kakat egy csípőfogóval a kártya széléig kicsíp­jük. A kívánt információk visszakeresésére, ki­választására pl. mechanikus rázógép szolgál, amelybe egymás mögé egyszerre kh. 400 kártyát helyezünk, majd kérdezésnél fémtűket dugunk azon peremlyukakon keresztül, amelyek az egy­szerű vagy összetett kérdés fogalmainak meg­felelnek. Ezután bekapcsolva a gépet, az szapo­rán rezgésbe jön, hogy a kártyák közötti súrló­dás megszűnjön. Ezen kártyák, amelyek a kér­désiben szereplő fogalmakat együttesen tartal­mazzák, saját súlyuknál fogva lehullanak, mert ezek peremlyukai a fémtűknél ki vannak csípve, így a tűk a lehullást nem akadályozzák. A pe­remlyukasztásos kártya-katalógus egyik hátrá­nya, hogy csak kis könyvtárak (max. 20 000 kö-. tetes) használhatják, mert egyrészt a perem­lyukak száma erősen korlátozott, így a lyukaszt­ható fogaknak száma csekély, másrészt a rázó­gép'be egyidejűleg bevihető kártyák száma is erősen korlátozott (kb. 400). Másik hátránya, hogy a kicsípett lyukaknál a kártyák hamar tönkremennek. Harmadik hátránya, hogy az asszociatív cím (a kicsípett lyukak) es az infor­máció (a kártyák közepére felvitt adatok) külön áll, így az információ sztatikus, mert tetszőleges részét a kérdésben nem lehet ismertnek válasz­tani azzal a céllal, hogy a válaszban az infor-156358

Next

/
Thumbnails
Contents