156344. lajstromszámú szabadalom • Hall hatáson alapuló teljesítménymérő különös tekintettel a vasveszteség mérésére történő alkalmazásokra

SZABADALMI 156344 MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS ( :. , SZOLGALATI TALÁLMÁNY '^--./í'Ejííni , #Ée\ Szabadalmi osztály: 21 e 37 fjp Bejelentés napja: 1967. V. 05. (VI—554) Nemzetközi osztály: G 01 r ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1968. XII. 23. Megjelent: 1970. III. 20. Decimái osztályozás: Feltalálók: Fábián Tibor oki. villamosmérnök, 25%, Dr. Horváth János oki. villamosmérnök, 25%, Padár István oki. villamosmérnök, 25%, Vécsei István oki. villamosmérnök, 25%, Budapest Tulajdonos: Villamosipari Kutató Intézet, 50%, Budapest, Műszeripari Kutató Intézet, 50%, Budapest Hall hatáson alapuló teljesítménymérő különösen tekintettel a vasveszteség mérésére történő alkalmazásokra A roncsiolásmentes vasveszteség vizsgálatak­nái a vizsgálandó mágneses leimezanyagot egy villamosain gerjesztett mágnes körébe helyezik, és mérik a felvett teljesítményt. Természetsze­rűleg az így meghatározott teljesítmény ma­gába foglalja a mágnesező gerjesztő kör telje­sítményét is — az ún. jiáromveszteségeket — mely a gerjesztő áraim függvénye. A mérés pontossága lényeges mértékben függ a lemez­anyag méreteitől — így vastagságától — mivel a mért teljesítményt a súlyegységre kell vo­natkoztatni. A feladat tehát a következő ösz­szafüggéssel jellemezhető mérőrendszer kialakí­tása (adott indukció és periódusszám értéknél): Pi, U Im COSVm+CV P M ahol Pv U a vasveszteség, az indukcióval arányos feszültség ef­fektív értéke, a gerjiesztőtékercsiben folyó áram és a járom mágnesezőáriaimával arányos, de azzal ellentétes irányú ánarn geometriai összege, az U és Im közötti fázisszög, arány ősségi tényező, a vizsgált vaslemez vastagsága, PM a mérőrendszer feszültségkörének tel­jesítményfelvétele. A feladatot az ismert berendezésekben bonyo-C V 10 15 20 25 30 lult mérőrendszerű dinamikus wattmérők segít­ségével oldották meg. A wattmérő feszültségte­kercse a szokásos, áramtékercse két tekercsből áll, melyek egyikén a mérendő áram, másikán a korrékeiós-áriaim folyik át, és a lemez vastag­sági korrekcióit a wattmérő elforduló rendszeré­vel mechanikusan kapcsolt Deprez-imérőrendszer nyomatékával hozzák létre, melyet a lemezvas­tagsággal arányos egyenárammal táplálták. Ennek az elrendezésnek a hátránya, hogy kü­lönleges watbmérőt igényelt, ami käs nyomatéka miatt regisztrálásra nem volt alkalmas, segítsé­gével csak 40—60 Hz ipari frekvenciáik mellett lehetett a vasveszteséget meghatározni, és a vas­veszteséggel arányos villamos jelet nem szolgál­tatott. A találmány szerinti berendezés ezeket a hát­rányokat küszöböli ki. Mérése a Hall-jelenség felhasználásán alapul. A Hall-jjelenség villamos teljesítménymérésre történő alkalmazása önma­gában ismert, de Hali-elemes teljesítménymérő­ket vasvizsgiálaitok céljaira csak Epstein-prólbák­hoz alkalmaztak, ahol fenti problémák nem je­lentkeznék. A találmány a Hall hatáson alapuló teljesít­ménymérő, melynek mágneses körét teljesít­ményfelvétel csökkentés céljából soros rezgőkö­rön át a mérendő váltakozó feszültséggel, ve­zérlőáramát a mérendő váltakozó áramerősség 156344

Next

/
Thumbnails
Contents