156234. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műanyagömledékkel szennyezett berendezések és készülékek tisztítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG —1^1**—" -*íf~ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1967. XII. 01. (CE—620) Német Demokratikus Köztársaság-béli elsőbbsége: 1967. III. 04. (WP 48 d2/123 135) Közzététel napja: 1969. II. 22. Megjelent: 1970. II. 28. 1S6234 Szabadalmi osztály: 39 a5 3/00 Nemzetközi osztály: B 29 g 3/00 Decimái osztályozás: 678.027.74 Feltaláló: Mittenzwei Rolf oki. mérnök, Wilhelm-Pieck-Stadt Gliben, Német Demokratilku Köztársaság Tulajdonos: VEB Chemiefaserkombinat Wilhelm-Pieck-Stadt Guben cég, Wilhelm-Pieck-Stadt Guben, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás műanyagömledékkel szennyezett berendezések és készülékek tisztítására A találmány eljárás műanyagö>mledékkel szennyezett berendezések és készülékek, külö­nösen poliamid- ill. poliészterömledékkel szeny­nyezett berendezések és készülékek észszerű és kíméletes tisztítására. 5 Már ismeretesek olyan eljárások, amelyeknél a tisztítandó berendezések és készülékek al­katrészeit alkoholokban főzik ki. Ezeknél az eljárásoknál az említett részeket autoklávban, példaképpen glikoliban, nyomás alatt hevítik io és főzik ki. Ezekkel az eljárásokkal azonban nem lehet nagyobb készülékeiket, így reakció­edényeket, fonófcarnrákat, ömlesztékelosztó rendszereket és másefféléket tisztítani. A találmány célja nagy ill. terjedelmes öm- 15 ledékvezető berendezések' és készülékek racio­nális és kíméletes tisztítása műanyagoldó sze­rekkel vagy depolimerizáló szerekkel a beren­dezések stib. szétszerelése nélkül, a hozzájuk tartozó fűtő- és hajtószervek kihasználásával. 20 A találmány szerint evégből a műanyagoldó ill. depoüimerizáló szert alkalmas adagoló ké­szüléken át juttatjuk a tisztítandó berendezés­be, melyben azt munkahőmérsékletre hevítjük és egy másik adagoló készüléken át elvezet- 25 jük. Maga a tisztítás szakaszosan vagy folya­matosan történhetik. Ezzel az eljárással mó­dunkban áll terjedelmes berendezéseket ill. készülékeket szétszerelés nélkül racionálisan és kíméletesen tiszitítani. A berendezések ül. ké- 36 szülékek a tisztítás után azonnal ismét hasz­nálhatók. A rajzok a találmány szerinti eljárás néhány kiviteli példáját vázlatosan szemléltetik. Az 1. ábra extrudáló fonóberendezés folya­matos tisztítását mutatja nyitott vagy zárt rendszerben. A 2. ábra reakció-készülék szakaszos tisztí­tását láttatja. A 3 extrudert (1. ábra) az 1 készlettartály­ból a 2 adagoló készüléken (szelepen) át táp­láljuk a műanyagoldó szerrel, pl. glikollal. A beadagolt mennyiséget a 4 műszeren olvashat­juk le. Az extruder 5 fűtőkészüléke, a mű­anyagoldó szert a kívánt kezelési hőmérsék­letre hevíti, mely 200 és 280° között lehet. A 7 motorral hajtott 6 extrudercsiga a műanyag­oldó szert a fűtött 8 elosztó rendszeren át a 9 fonószivattyúkhoz nyomja, melyek a fűtött 10 fonófcamrában helyezkednek el. A hajtott 9 fonószivattyúk azután az oldószert a 11 csa­varkötéséken és a 12 csővezetékeken keresz­tül a 13 gyűjtőtartályba juttatják. A műanyag­oldó szer az extrudáló berendezést átjárva minden műanyag-maradványt' leold. Az oldó­szer beadagolt mennyiségét úgy állítjuk be, hogy az a távozó mennyiségnek feleljen meg, melyet szintén egy 14 műszer mér. Ha ezt az extrudáló berendezést zárt rend­szerben működtetjük, akkor az oldószer fcör-156234

Next

/
Thumbnails
Contents